Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Конституція України, її сутність та історія становлення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

принцип поділу влади (законодавча і виконавча влада фактично належала Директорії), місцеве самоврядування підмінялося контролем «Трудових Рад», принцип народного суверенітету підмінявся декларуванням належності влади «трудовому народові України» тощо. [1. с. 190]

У 1919 р. Урядова Комісія з розробки Конституції УНР підготувала новий проект Основного державного Закону УНР, який складався з 15 розділів і 345 статей.
В останній період існування УНР (12 листопада 1920 р.) було прийнято ще два конституційні акти: Закон «Про тимчасове верховне управління і порядок законодавства в Українській Народній Республіці» та Закон «Про Державну Народну Раду Української Народної Республіки». В них проголошувалося верховенство влади народу, яка тимчасово здійснювалася Директорією. Державною Народною Радою і Радою Народних Міністрів на засадах поділу влад.
Нереалізованими залишилися два проекти Конституції УНР, підготовлені Урядовою комісією з розробки Конституції УНР та; професором О. Ейхельманом, перший з яких передбачав унітарний устрій Української держави, а другий – федеративний.
За радянського періоду української державності було прийнято чотири конституції: Конституцію УСРР 1919 р., Конституції УРСР 1929, 1937 і 1978 р. У конституції законодавче закріплювали так звану радянську модель організації влади, основою якої був ленінський принцип поєднання у Радах, як працюючих корпораціях, законодавства і управління. Тим самим заперечувався визнаний у багатьох демократичних державах принцип розподілу влади.
Проголошуючи диктатуру пролетаріату перші радянські конституції України фактично закріплювали нерівність людей. Всі вони фактично текстуально відтворювали структуру і норми Конституцій СРСР того періоду.
Нарешті, у конституціях містилося багато норм не правового, а ідеологічного і політичного змісту, через що зарубіжні вчені називали їх не конституціями, а «політичними деклараціями».
' На підставі аналізу теоретичних основ побудови конституцій та історії становлення і розвитку конституційного ладу у світі і в Україні можна зробити деякі висновки.
Зміст конституції можна розглядати з двох позицій: по-перше, з формально юридичних, а, по-друге, з позиції соціально-класових, властивих марксизму-ленінізму.
З правових позицій, конституція майже в усіх країнах розглядається як Основний Закон держави, який закріплює правовий статус особи, що випливає з природних прав людини, взаємовідносини влади з людиною, а також належність державної влади та механізм її реалізації.
Так, Г. Єлінек у 1908 р. розумів під конституцією «сукупність правоположень, які визначають вищі органи держави, порядок покликання їх до відправлення їх функцій, їх взаємовідносини і компетенцію, а також принципи становища індивіда щодо державної влади».
Німецький державознавець Т. Маунц дає таке визначення Конституції: «Конституція – сукупність правил про керівництво держаною, про формування і коло завдань вищих державних органів, про основні державні установу; і про становище громадянина у державі».
Що стосується соціально-класового аналізу конституції, то він має безумовно політичний, а не юридичний аспект, хоч і нехтувати висновками цього аналізу повністю не можна. Аналіз цей зводиться до такого:
  • будь-яка конституція виражає волю пануючого класу:
  • на зміст і форму конституції безпосередньо впливають підсумки класової боротьби:
  • будь-яка конституція відображає дійсне співвідношення сил у класовій боротьбі;
  • конституція встановлюється пануючим класом після завоювання ним державної влади.
Узагальнююче формулювання суті конституції, виходячи з цих положень соціально-класового аналізу, дав В. І. Ленін у статті «Як соціалісти-революціонери підводять підсумки революції і як революція підвела підсумки соціалістам-револю-ціонерам» (1907). «Сутність конституції, – писав він, – у тому, що основні закони держави взагалі і закони, які стосуються виборчого права в представницькі установи, їхньої компетенції і подальшому виражають дійсне співвідношення сил у класовій боротьбі». Якщо відкинути терміни «класи», «класова боротьба», то можна визнати, що викладені положення мають право на життя і можуть враховуватися у процесі конституційного будівництва в Україні. Історія становлення конституцій має певні періоди.
Перше покоління конституцій належить до періоду перших буржуазних революцій в Англії і Франції (XVII ст.) ї пов'язано із закріпленням ідей представників природного і права та французьких енциклопедистів (Ж. -Ж. Руссо та ін.). ї Саме в цей період признаються конституції США, Франції. Польщі, причому конституція Польщі 1795 р. вважається! найбільш демократичною.
Зміст цих конституцій запозичується іншими державами: американська – для основних законів латиноамериканських країн, французька – для конституцій європейських країн, а англійська – для Канади. Австралії та Південно-Африканського Союзу. В Азії перші конституції було прийнято у Японії, Китаї та Ірані.
Друге покоління конституцій належить до періоду закінчення першої світово: ' війни. Характерним для нього була демократизація суспільно-політичного життя в ряді країн, зокрема в Німеччині, Веймарська конституція якої і досі вважається найдемократичнішою у світі.
На жаль, цей період був неоднозначним, поряд з демократизацією державно-політичних режимів, по-перше, спостерігалося прагнення до диктатури (Німеччина, Італія, Іспанія), що безпосередньо відображалося на змісті конституцій, і, по-друге, прийняття конституцій радянського зразка (Росія у 1918 р., Україна у 1919 р., Угорщина у 1919 р., Монголія у і 940 р. тощо), а згодом – конституцій СРСР та союзних і автономних республік. [2. с. 81-82]
Третє покоління конституцій належить до періоду від закінчення другої світової війни і до середини 50-60-х рр. Характерним для цього періоду є те. що, по-перше, одразу по закінченні війни відбувся розвал колоніальної системи, що закономірно зумовило прийняття конституцій практично всіма країнами світу, і, по-друге, в період 1946-1948 рр. в країнах Західної Європи були прийняті демократичні за своїм змістом
Фото Капча