Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 
 2. Поняття, ознаки та види контролю як способу забезпечення законності
 3. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади
 4. Президентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади
 5. Судовий контроль за діяльністю органів виконавчої влади
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Взаємодія інститутів державної влади забезпечує нормальне функціонування державного механізму в цілому, оскільки не дає можливості жодній з гілок влади узурпувати владні повноваження інших. Саме з цією метою засновники ідеї розподілу влад створили систему стримувань та противаг. Для забезпечення дійсної незалежності однієї гілки влади від іншої потрібно, щоб кожна з них мала реальну можливість впливати на іншу. З допомогою розподілу влади правова держава організовується та діє правовими засобами. Разом з тим принцип розподілу влади є не стільки жорстким розподілом функцій та компетенцій, скільки механізмом їх тісної взаємодії для вирішення проблем державотворення.

Взаємодія інститутів державної влади як принцип Конституційного ладу України є досить актуальною проблемою в наш час, оскільки наша держава лише починає розвивати такий інститут як інститут розподілу і взаємодії гілок державної влади, а отже і потребує якомога кращого вирішення нагальної проблеми.

Докорінна зміна основ політичного та економічного життя України, здобуття нею державної незалежності, демократичні перетворення, формування громадянського суспільства і побудова правової держави, однією з головних ознак якої є поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, обумовили необхідність теоретичного переосмислення уявлень про державу і право, про конституційне закріплення основ конституційного ладу, про владу взагалі та про державну владу зокрема, про поділ державної влади та про відносини різних її гілок між собою.

Фундаментальною правовою базою цих процесів стали прийняті Верховною Радою України основоположні політико-правові документи: Декларація про державний суверенітет України, Концепція нової Конституції України, Акт проголошення незалежності України, Конституція України.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у сфері забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. 

Предмет дослідження - забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. 

Мета роботи – проаналізувати систему законодавчого забезпечення контролю діяльності органів виконавчої влади з боку інших гілок влади.

Методи дослідження. Загальним методом в роботі є діалектичний метод пізнання соціальних процесів у сферах дії держави та права. У дослідженні також використано дедуктивний метод, порівняльно-правовий, описово-аналітичний і типологічно-описовий методи, логіко-семантичний метод та метод аналізу словникових визначень.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, п’ять розділів, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 27 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР, остання редакцiя вiд 10.02.2014 р.: [Електронний ресурс], режим доступу: http://zako№1.rada. gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=254%EA%2F96-%E2%F0 
 2. Закон України «Про державну службу» вiд 16.12.1993  № 3723-XII, остання редакцiя вiд 01.03.2014: [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997  № 280/97-ВР, остання редакцiя вiд 01.01.2014: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280% 2F97-%E2%F0
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» від 9 берез. 1999 р. № 339: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=140/2006 
 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення” від 13 травня 2010 р. № 630: [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/U1212_00.html
 6. Адміністративна юстиція (в контексті діяльності органів внутрішніх справ): питання теорії та практики / В. М. Бевзенко, О. О. Коцюруба, 
 7. Р. С. Мельник, О. В. Мицик, Р. С. Мктрчян, Л. Б. Сало; Ред.: Р. Б То-полевський. - Л.: Добрий друк, 2010. - 176 с.
 8. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади: монографія / О. Ф. Андрійко. - К.: Наукова думка, 2012. - 300 с.
 9. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11 листоп. 2010 р., Полтава. Ч. 2 / Ред.: В. О Онищенко; Голов. упр. держ. служби України, Упр. держ. служби Голов. упр. держ. служби України в Полтав. обл., Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - 230 с.
 10. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. / М.І. Ославський. - К.: Знання, 2009. - 216 с.
 11. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: навч. посіб. / В. М. Гаращук. - X. : Фоліо, 2012. - 176 с.
 12. Державне та муніципальне управління / Ред.: В.К. Присяжнюк; В.Д. Бакуменко. - К., 2010. - 319 с.
 13. Зовнішній державний контроль щодо органів виконавчої влади як еле-мент правового забезпечення режиму законності / О.А. Сергейчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 40. - С. 252-259.
 14. Тароєва В. В. Інститути контрольної влади в сучасній Україні / В. В. Тароєва; Одес. нац. юрид. акад. - Одеса, 2010. - 21 с.
 15. Контрольні функції парламенту: Український та зарубіжний досвід. - Частина 1 / за ред.: Ковриженко Д.С. - К., 2012. - 82 с.
 16. Макаренко Т. В. Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за діяль-ністю установ виконання покарань / Т. В. Макаренко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 610–616.
 17. Малиновський В. Я. Державне управління / Малиновський В. Я. - К.: Атіка, 2009. - 608 с.
 18. Маматова Т. Управління на основі якості в органах державного контролю: методологічні аспекти / Тетяна Маматова // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Вип. 1 (15). - Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009. - С. 97-110.
 19. Розвиток державного управління та державної служби в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 22 лют. 2011 р., Харків / Ред.: В. С Пономаренко. - Х., 2011. - 235 с.
 20. Сушинський О. Інститут відповідальності у здійсненні контрольної влади / О. Сушинський // Вісник УАДУ. - 2011. - № 3. - С. 44.
 21. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. / О.Д. Лазор, 
 22. О.Я. Лазор, А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К.: Дакор, 2010. - 576 с.
 23. Тимошин В. В. Проблеми систематизації принципів державного контролю: Державно-правовий аспект аналізу // Наукові праці МАУП, 2011, вип. 2(29), с. 59-63.
5504
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).