Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності" №МСФЗ-000001

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Подання інформації про грошові кошти у звіті про рух грошових коштів за МСФЗ
 2. Вибір облікової політики щодо грошових коштів за МСФЗ та побудова трансформаційної таблиці
 3. Складання приміток щодо грошових коштів за МСФЗ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаток 1. Звіт про рух грошових коштів
Додаток 2. Основні відмінності тлумачень звіту про рух грошових коштів з НП(С)БО 1 та  МСБО
Додаток 3. Формування приміток на ПАТ «Волинь-Цемент» відповідно до МСБО, що стосуються об’єкта дослідження – грошових коштів

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. З метою прискорення процесу інтеграції України у світову спільноту активно проводиться гармонізація національних положень із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. В цьому процесі одним з найважливіших є питання надання користувачам, для прийняття рішень, повної та неупередженої інформації про надходження і вибуття грошових коштів на підприємстві, які наводяться в звіті про рух грошових коштів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні питання організації грошових коштів підприємств стали об’єктом дослідження в працях таких економістів як Е. Нікбахта, А. Гроппеллі, Ю. Брігхема, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна, І. О. Бланка, М. Д. Білика, Ф. Ф. Бутинеця, Г. Г. Кірейцева, І. А. Маркіна, Н. В. Мірко, А. М. Поддєрьогін та ін. Ними зроблено значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ визначення сутності грошових коштів та грошових потоків підприємства, проте залишається низка невирішених питань. Формування цілей статті. 

Метою контрольної роботи є: визначення основних аспектів нововведень у Звіті про рух грошових коштів, встановлення переваг і недоліків таких змін та дослідження рівня гармонізації форми Звіту із міжнародними стандартами. Відповідно до зазначеної мети виникає необхідність вирішення таких завдань:

 • подання інформації про грошові кошти у звіті про рух грошових коштів за МСФЗ;
 • вибір облікової політики щодо грошових коштів за МСФЗ та побудова трансформаційної таблиці;
 • складання приміток щодо грошових коштів за МСФЗ.

Для вирішення поставлених завдань були використані теоретичні та емпіричні методи дослідження.

Об’єктом дослідження є ПАТ «Волинь-Цемент». Об’єктом дослідження курсової роботи обрано Публічне акціонерне товариство «Волинь-Цемент». ПАТ «Волинь-Цемент» (колишній Здолбунівський цементно-шиферний комбінат), знаходиться в місті Здолбунів, Рівненської області. Проектна потужність підприємства розрахована на 2 млн. тон цементу на рік. На сьогоднішній день «Волинь-Цемент» є одним з найпотужніших підприємств цементної промисловості України.

Структура робти. Контрольна робота складається із вступу, основної частини, що включає три розділи, списку використаних джерел та додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 
 2. МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів».
 3. Ткаченко Н. М. Відмінності національних стандартів бухгалтерського обліку від міжнародних / Н. М. Ткаченко // Наукові праці НУХТ. – 2007. – № 23. 
 4. Боярова О. А. Проблемні аспекти формування звіту про рух грошових коштів за Н(П)СБО 1: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nubip.edu.ua 
 5. Сендзюк О. Новий баланс / Ольга Сендзюк // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 33. – С. 9-21. 
 6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7). Звіт про рух грошових коштів: Міжнародний документ від 01.01.2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 
 7. Парді С. Р. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. Т. 18. Bun. 2/1. – С. 82-86.
12202
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.