Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контрольна робота з дисципліни «Регіональна економіка» №РГР000011

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Контрольна робота з дисципліни
«Регіональна економіка»
 
Визначення предмету і завдань науки «Регіональна економіка»
 
Регіональна економіка є новою галуззю в складі економічних наук, її формування, становлення та використання має важливе значення для України в умовах ринкових перетворень, коли роль регіонів у піднесенні економіки країни значно зростає.
Незважаючи на наявність певних напрацювань в цій науковій п лузі в сучасних умовах переходу економіки України до нових економія них відносин у суспільстві, формування ринкового середовища виникає необхідність в уточненні поглядів на склад, зміст науки, її зв'язки з іншими галузями знань, використання положень науки для прискорення ринкових перетворень, піднесення ролі регіонів у стабілізації економіки України.
Об'єктом вивчення регіональної економіки як науки є регіон я» частина території країни, де проживає певна кількість населення, розташовані підприємства різних галузей господарства та різних форм власності, функціональні установи, що забезпечують нормальні умови для життя людей, їх праці, освіти, культури, спілкування.
Предмет економічних наук – висвітлення складу та змісту виробничих відносин людей. Предметом регіональної економіки є вивчення відносин людей у різних сферах їх діяльності на території певного регіону з врахуванням конкретного соціально-економічного та політичного устрою країни. Ця наука розкриває зміст, шляхи, напрями формування регіональних відносин у виробничій та соціальних сферах, досліджує розвиток продуктивних сил – матеріальної основи розвитку суспільства. Регіональна економіка як наука має визначити шляхи становлення економіки окремих територіальних формувань та обґрунтування принципових підходів до покращення умов життя та праці людей.
Соціально-економічні відносини на території певного регіону характеризуються надзвичайною складністю, формуються з врахуванням особливостей того чи іншого регіону, його географічного розташування, природних багатств, економічного потенціалу, розвитку продуктивних сил тощо.
Таке висвітлення предмету регіональної економіки дещо ширше, порівняно із існуючим в науковій літературі, де регіональна економіка розглядається як наукове направлення в економічній науці, яке ставить за мету розробку теоретичних основ раціонального розміщення підприємств та галузей, формування території збуту продукції, створення належних умов для розвитку урбанізованих територій.
Складовими частинами регіональної економіки як науки потрібно вважати:
• визначення складу та змісту окремих складових частин соціально-економічних характеристик регіону;
• обґрунтування напрямів використання трудових, матеріальних, енергетичних, земельних, водних, лісових ресурсів та природних копалин;
• обґрунтування розвитку окремих галузей економіки: промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв'язку;
• обґрунтування шляхів покрашення соціального стану населення регіону, працевлаштування людей, забезпечення людей товарами та послугами, охорони їх здоров'я, надання можливостей для набуття освіти, розвитку культури;
• обґрунтування заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища;
• формування систем регіонального управління, визначення складу і функцій органів управління;
• використання методів прямого та непрямого впливу на розвиток регіональних соціально-економічних процесів;
• формування бюджету регіону – фінансової основи органів регіонального управління, оцінка ефективності діяльності цих органів. В процесі трансформації виробничої сфери в суспільстві, розвитку ринкових відносин змінюються погляди на територіальну організацію виробництва, на процеси концентрації, спеціалізації та кооперування у виробничій сфері. Визначення цих форм територіальної організації виробництва тривалим часом базувалося на планово-директивних принципах планування виробництва на регіональному рівні, не враховувалась реальна наявність ринку збуту продукції, відсутність ринкових важелів впливу на виробництво. Визначення ефективності концентрації базувалося на твердженні, що з концентрацією виробництва зменшується собівартість продукції, збільшується продуктивність праці.
В нових умовах господарювання ці підходи та показники оцінки ефективності концентрації виробництва принципово змінюються.
Необхідно враховувати при цьому сукупні витрати, пов'язані не тільки із виробництвом продукції, але з її реалізацією, що в свою чергу пов'язано з наявністю ринку збуту продукції.
Аналогічно змінюються погляди на спеціалізацію та кооперування. З врахуванням наявності природних ресурсів на регіональному рівні, значних трудових резервів, розвинутого ринку реалізації продукції стає економічно обґрунтованим подальший розвиток багатопрофільного підприємництва, взаємодія між собою багатопрофільних виробничих структур, мобільних за характером виробництва та реалізації продукції. У зв'язку із цим необхідні нові підходи до обґрунтування раціональних міжрегіональних зв'язків.
Без зміни поглядів на концентрацію, спеціалізацію та кооперування неможливо активно вплинути на розвиток підприємництва, на залучення усього працездатного населення до практичної діяльності.
Змінюються підходи до формування регіональної соціальної політики. Регіональна політика в галузі соціального захисту людей має бути більш активною, спрямовуватися на максимальне використання внутрішніх резервів, на раціональне використання трудового потенціалу, на створення належних житлових, побутових умов для життя людей, забезпечення прав громадян на працю, особливо молоді, на освіту, охорону здоров'я, культуру, соціальний захист людей. На перший план виходить вирішення проблем молоді та літніх людей.
Виходячи із регіональних інтересів важливе значення має обґрунтування складу і змісту економічних (непрямих) методів впливу на розвиток регіональної економіки: формування державної цінової, фінансової, кредитної, банківської, податкової політики з врахуванням інтересів регіонів, нових підходів до організації та оплати праці, використання трудового потенціалу.
В сучасних умовах відбуваються радикальні зміни щодо відношення до регіональної економіки як науки, збагачення її новими матеріалами, результатами практичних досягнень у розвитку економіки та покращення умов життя та праці людей. Одночасно наукові досягнення впроваджуються в навчальний процес, на нових засадах формується економічна свідомість майбутніх фахівців.
 
Задача 1.
 
На території України заплановано побудувати підприємство з виробництва бетонних блоків. Розроблено три варіанти проекту будівництва цього підприємства однакової потужності у Черкаській, Харківській та Запорізькій областях. Нормативний коефіцієнт ефективності для даної галузі промисловості дорівнює 0, 2.
Вихідні дані для обґрунтування місця будівництва підприємства:
ОбластіКапітальні вкладення у проект, тис. грнСобівартість річного випуску продукції, тис. грн
Черкаська61005750
Харківська64005500
Запорізька67005250
Обґрунтування місця розташування підприємства визначається на основі розрахунку наведених сукупних витрат за формулою:
П = С + К * Ен→min
де П – приведені сукупні витрати по проекту, грн. ; С – собівартість продукції, грн. ; К – капітальні вкладення, грн. ; Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень за рік.
Черкаська область
П = 5750+6100*0, 2 = 6970
Харківська область
П = 5500+6400*0, 2 = 6780
Запорізька область
П = 5250+6700*0, 2 = 6590
Отже, побудувати підприємство з виробництва бетонних блоків найвигідніше буде в Запорізькій області, оскільки сукупні витрати по проекту становлять 6590 тис. грн.. Найменш вигідним місцем для побудови підприємства є Черкаська область, оскільки сукупні витрати по проекту мають найбільший показник – 6970 тис. грн..
 
Задача 2.
 
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2011 рік
 ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2010р. у% до загальногообсягутис. дол. СШАу% до 2010р. у% до загальногообсягу
Україна68394195, 7133, 0100, 082608240, 01136, 0100, 0-14214044, 3
Автономна Республiка Крим675977, 8120, 01, 01466047, 7448, 81, 8-790069, 9
області 
Вiнницька661695, 7116, 81, 0384562, 0111, 60, 5277133, 7
Волинська646350, 7148, 70, 91059592, 7185, 41, 3-413242, 0
Днiпропетровська10363194, 7129, 415, 26717160, 1124, 78, 13646034, 6
Донецька17197627, 3131, 025, 14622788, 3150, 75, 612574839, 0
Житомирська515463, 3130, 80, 8460135, 0107, 40, 655328, 3
Закарпатська1397588, 5120, 82, 01997931, 9148, 22, 4-600343, 4
Запорiзька4151226, 1129, 76, 12271047, 4166, 62, 71880178, 7
Івано-Франківська941962, 9185, 61, 41068281, 2163, 81, 3-126318, 3
Київська1696203, 8130, 32, 54260306, 0141, 25, 2-2564102, 2
Кiровоградська443388, 6131, 60, 6226851, 4121, 00, 3216537, 2
Луганська6505025, 4195, 79, 51743248, 8155, 82, 14761776, 6
Львiвська1201931, 1123, 41, 83202346, 9157, 93, 9-2000415, 8
Миколаївська1654399, 1103, 62, 41041482, 1120, 31, 3612917, 0
Одеська1541120, 791, 52, 33145407, 289, 43, 8-1604286, 5
Полтавська3356322, 4151, 24, 91132438, 5106, 21, 42223883, 9
Рiвненська543110, 2137, 00, 8430971, 998, 40, 5112138, 3
Сумська1017375, 3136, 31, 5814091, 9173, 31, 0203283, 4
Тернопiльська241428, 1183, 70, 4324113, 6154, 50, 4-82685, 5
Харкiвська1845829, 7128, 82, 72277269, 8124, 22, 8-431440, 1
Херсонська339152, 197, 50, 5238543, 6148, 00, 3100608, 5
Хмельницька393698, 5135, 10, 6554663, 2120, 20, 7-160964, 7
Черкаська1058425, 2157, 41, 5508898, 2134, 50, 6549527, 0
Чернiвецька136572, 0131, 40, 2162974, 9144, 10, 2-26402, 9
Чернігівська418665, 0128, 90, 6562489, 3147, 80, 7-143824, 3
міста 
Київ9061705, 2127, 513, 222775442, 8137, 627, 6-13713737, 6
Севастополь124115, 2127, 10, 2101661, 4160, 00, 122453, 8
1З урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2012 рік
 ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2011р. у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до 2011р. у% до загального обсягу
Україна68809810, 6100, 6100, 084658059, 91102, 5100, 0-15848249, 3
Автономна Республiка Крим888835, 1131, 51, 31435417, 897, 91, 7-546582, 7
області 
Вiнницька652401, 898, 60, 9498364, 7129, 60, 6154037, 1
Волинська605783, 693, 70, 91015138, 695, 81, 2-409355, 0
Днiпропетровська10129717, 197, 814, 76538262, 797, 37, 73591454, 4
Донецька14127178, 982, 220, 54168468, 990, 24, 99958710, 0
Житомирська550038, 4106, 70, 8384271, 683, 50, 5165766, 8
Закарпатська1385087, 399, 12, 02009084, 9100, 62, 4-623997, 6
Запорiзька4004800, 196, 55, 82013430, 088, 72, 41991370, 1
Івано-Франківська821538, 087, 21, 2983751, 392, 11, 2-162213, 3
Київська1982972, 1116, 92, 94793231, 8112, 55, 7-2810259, 7
Кiровоградська630605, 6142, 20, 9284874, 7125, 60, 3345730, 9
Луганська4192709, 364, 56, 11989588, 7114, 12, 42203120, 6
Львiвська1343535, 6111, 82, 03373475, 2105, 34, 0-2029939, 6
Миколаївська2370724, 8143, 33, 4895654, 286, 01, 11475070, 6
Одеська1784639, 5115, 82, 64304579, 9136, 95, 1-2519940, 4
Полтавська3404406, 8101, 44, 91322736, 3116, 81, 62081670, 5
Рiвненська503536, 492, 70, 7458652, 5106, 40, 544883, 9
Сумська1122088, 2110, 31, 6678821, 983, 40, 8443266, 3
Тернопiльська236823, 698, 10, 3336848, 7103, 90, 4-100025, 1
Харкiвська2022112, 6109, 62, 92741037, 0120, 43, 2-718924, 4
Херсонська328474, 196, 90, 5206635, 286, 60, 2121838, 9
Хмельницька460424, 9117, 00, 7564880, 3101, 80, 7-104455, 4
Черкаська1007649, 995, 21, 5576908, 0113, 40, 7430741, 9
Чернiвецька124920, 091, 50, 2174891, 7107, 30, 2-49971, 7
Чернігівська542355, 4129, 50, 8544794, 396, 90, 6-2438, 9
міста 
Київ12 770 311, 4140, 918, 626 115 989, 1114, 730, 8-13345677, 7
Севастополь159 410, 9128, 40, 2145 343, 9143, 00, 214067, 0
1З урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
 
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2013 рік
 ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2012р. у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до 2012р. у% до загального обсягу
Усього63312022, 192, 0100, 076963965, 4190, 9100, 0-13651943, 3
 у тому числі 
Автономна Республiка Крим904896, 2101, 81, 41044489, 072, 81, 4-139592, 8
області 
Вiнницька679307, 9104, 11, 1496105, 599, 60, 6183202, 4
Волинська628811, 2103, 81, 01089007, 1107, 31, 4-460195, 9
Днiпропетровська9795286, 396, 715, 55346453, 681, 86, 94448832, 7
Донецька12408182, 787, 819, 64053797, 697, 35, 38354385, 1
Житомирська606116, 3110, 21, 0383772, 599, 90, 5222343, 8
Закарпатська1299965, 693, 92, 12062449, 2102, 72, 7-762483, 6
Запорiзька3678506, 891, 95, 81759889, 187, 42, 31918617, 7
Івано-Франківська471719, 957, 40, 7578268, 758, 80, 8-106548, 8
Київська1973749, 999, 53, 14734789, 398, 86, 2-2761039, 4
Кiровоградська857324, 6136, 01, 4242605, 685, 20, 3614719, 0
Луганська3544014, 984, 55, 61849914, 293, 02, 41694100, 7
Львiвська1290873, 796, 12, 02655042, 578, 73, 4-1364168, 8
Миколаївська2174097, 791, 73, 4927843, 2103, 61, 21246254, 5
Одеська1628431, 291, 32, 63438643, 879, 94, 5-1810212, 6
Полтавська2654641, 178, 04, 21111626, 584, 01, 41543014, 6
Рiвненська482649, 195, 90, 8328056, 971, 50, 4154592, 2
Сумська924718, 682, 41, 5645422, 395, 10, 8279296, 3
Тернопiльська365085, 6154, 20, 6349698, 6103, 80, 515387, 0
Харкiвська1986810, 998, 33, 12278960, 083, 13, 0-292149, 1
Херсонська369051, 4112, 40, 6274622, 2132, 90, 494429, 2
Хмельницька488973, 2106, 20, 8484254, 185, 70, 64719, 1
Черкаська770714, 076, 51, 2497235, 986, 20, 6273478, 1
Чернiвецька125316, 4100, 30, 2158104, 990, 40, 2-32788, 5
Чернігівська555096, 5102, 40, 9585959, 5107, 60, 8-30863, 0
міста 
Київ12341528, 096, 619, 526672875, 3102, 134, 7-14331347, 3
Севастополь96244, 460, 40, 2106961, 373, 60, 1-10716, 9
 
1З урахуванням нерозподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2014 рік1
 ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2013 р. у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до 2013 р. у% до загального обсягу
Україна53901689, 186, 5100, 054428716, 9271, 8100, 0-527027, 8
 у тому числі
Вiнницька742207, 2109, 31, 4428193, 186, 30, 8314014, 1
Волинська685422, 1109, 01, 3765457, 770, 31, 4-80035, 6
Днiпропетровська8763868, 489, 516, 34634206, 486, 58, 54129662, 0
Донецька8402968, 067, 715, 62122394, 652, 33, 96280573, 4
Житомирська664305, 7109, 61, 2285932, 074, 40, 5378373, 7
Закарпатська1382795, 9106, 42, 61734557, 084, 13, 2-351761, 1
Запорiзька3730223, 7101, 46, 91582361, 489, 92, 92147862, 3
Івано-Франківська487793, 8103, 40, 9481926, 983, 30, 95866, 9
Київська1852294, 693, 93, 43759061, 579, 46, 9-1906766, 9
Кiровоградська820663, 095, 71, 5201744, 283, 10, 4618918, 8
Луганська1902640, 353, 73, 51017230, 155, 01, 9885410, 2
Львiвська1305077, 7101, 12, 42472001, 593, 14, 5-1166923, 8
Миколаївська1837492, 184, 53, 4631269, 268, 01, 21206222, 9
Одеська1780071, 2109, 33, 32078630, 660, 53, 8-298559, 4
Полтавська2124454, 280, 03, 91096895, 698, 72, 01027558, 6
Рiвненська473273, 198, 10, 9283053, 786, 30, 5190219, 4
Сумська738541, 279, 91, 4553190, 985, 71, 0185350, 3
Тернопiльська358973, 998, 30, 7303686, 386, 80, 655287, 6
Харкiвська1821052, 191, 63, 41888819, 282, 83, 5-67767, 1
Херсонська359947, 597, 50, 7186302, 967, 80, 3173644, 6
Хмельницька506309, 1103, 60, 9346950, 371, 60, 6159358, 8
Черкаська624208, 281, 01, 2416283, 083, 70, 8207925, 2
Чернiвецька129218, 2103, 10, 2111517, 970, 50, 217700, 3
Чернігівська699999, 4126, 11, 3528657, 690, 21, 0171341, 8
м. Київ11469613, 093, 021, 320179903, 775, 637, 1-8710290, 7
 
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
2З урахуванням не розподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного
 
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України у 2015 році1
 ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до 2014у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до 2014у% до загального обсягу
Україна38134807, 870, 7100, 037502287, 7268, 9100, 0632520, 1
 у тому числі 
Вiнницька846924, 0114, 12, 2266637, 462, 30, 7580286, 6
Волинська631694, 092, 21, 7622029, 781, 31, 79664, 3
Днiпропетровська6399009, 673, 016, 83210601, 469, 38, 63188408, 2
Донецька3697291, 744, 09, 71202569, 056, 73, 22494722, 7
Житомирська441341, 766, 41, 2246377, 786, 20, 7194964, 0
Закарпатська1094413, 579, 12, 91011710, 658, 32, 782702, 9
Запорiзька2933315, 878, 67, 71084086, 968, 52, 91849228, 9
Івано-Франківська372959, 176, 51, 0296205, 261, 50, 876753, 9
Київська1691204, 191, 34, 42586147, 468, 86, 9-894943, 3
Кiровоградська406554, 349, 51, 1105401, 152, 20, 3301153, 2
Луганська257771, 813, 60, 7318430, 231, 30, 8-60658, 4
Львiвська1206372, 992, 43, 21448336, 158, 63, 9-241963, 2
Миколаївська1603065, 087, 24, 2572952, 190, 81, 51030112, 9
Одеська1727531, 197, 14, 5966239, 946, 52, 6761291, 2
Полтавська1481018, 969, 73, 9813830, 474, 22, 2667188, 5
Рiвненська378306, 979, 91, 0202220, 571, 40, 5176086, 4
Сумська606607, 482, 11, 6403529, 773, 01, 1203077, 7
Тернопiльська290982, 881, 10, 8259597, 485, 50, 731385, 4
Харкiвська1311654, 972, 03, 41283534, 968, 03, 428120, 0
Херсонська239337, 466, 50, 6140721, 975, 50, 498615, 5
Хмельницька401620, 979, 31, 1259272, 274, 70, 7142348, 7
Черкаська434216, 669, 61, 1228094, 454, 80, 6206122, 2
Чернiвецька108294, 583, 80, 378384, 170, 30, 229910, 4
Чернігівська551606, 078, 81, 4378507, 271, 61, 0173098, 8
м. Київ8744305, 376, 222, 914492800, 371, 838, 6-5748495, 0
 
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2З урахуванням не розподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за січень 2016 року1
 ЕкспортІмпортСальдо
тис. дол. СШАу% до січня 2015у% до загального обсягутис. дол. СШАу% до січня 2015у% до загального обсягу
Україна2043128, 968, 1100, 02338061, 3277, 0100, 0-294932, 4
 у тому числі
Вiнницька51692, 195, 12, 516055, 683, 90, 735636, 5
Волинська37319, 664, 01, 841723, 6105, 61, 8-4404, 0
Днiпропетровська329397, 858, 216, 1197752, 377, 88, 5131645, 5
Донецька141146, 545, 56, 969572, 184, 13, 071574, 4
Житомирська25508, 464, 31, 214839, 776, 10, 610668, 7
Закарпатська77130, 090, 13, 877818, 897, 73, 3-688, 8
Запорiзька111413, 045, 65, 556451, 561, 92, 454961, 5
Івано-Франківська21738, 2107, 71, 124028, 7108, 81, 0-2290, 5
Київська87406, 383, 14, 3174218, 583, 67, 5-86812, 2
Кiровоградська17243, 054, 30, 84940, 386, 30, 212302, 7
Луганська28102, 3490, 31, 421076, 079, 60, 97026, 3
Львiвська69881, 5105, 53, 491513, 695, 53, 9-21632, 1
Миколаївська77102, 972, 93, 867044, 2154, 12, 910058, 7
Одеська83832, 570, 84, 174317, 083, 83, 29515, 5
Полтавська86720, 267, 44, 231475, 456, 31, 355244, 8
Рiвненська27000, 781, 81, 312897, 9101, 30, 614102, 8
Сумська25106, 158, 71, 221275, 480, 40, 93830, 7
Тернопiльська22037, 4106, 71, 117646, 494, 00, 84391, 0
Харкiвська57322, 180, 12, 875372, 692, 03, 2-18050, 5
Херсонська7349, 445, 70, 410965, 9118, 70, 5-3616, 5
Хмельницька14395, 649, 50, 713612, 184, 60, 6783, 5
Черкаська23457, 947, 81, 112082, 068, 70, 511375, 9
Чернiвецька6732, 757, 50, 34456, 087, 30, 22276, 7
Чернігівська23972, 469, 11, 223493, 674, 01, 0478, 8
м. Київ571894, 277, 828, 0967391, 496, 441, 4-395497, 2
 
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2З урахуванням не розподілених за регіонами поставок нафти сирої та газу природного.
Відобразимо у вигляді діаграми динаміку сальдо по всій Україні 2011-2016 рр. :
Сальдо торговельного балансу – це різниця між вартістю експорту та імпорту. Позитивне сальдо торговельного балансу означає перевищення експорту над імпортом, тобто країна більше продає, ніж купує. Негативне сальдо торговельного балансуж навпаки відображає перевищення імпорту над експортом, а отже, це означає що країна більше купує, ніж продає.
Аналізуючи діаграму можна побачити, що самий високий рівень імпорту в Україну був у 2012 році і протягом 2011-2013 рр імпорт перевищував показники експорту і співвідношення було приблизно на одному рівні. А в 2014 році показники різко зменшуються, як стосовно імпорту так і експорту, але імпорт все ж перевищує. Отже, в 2014 році через політичну ситуацію в країні припиняється великий відсоток виробництва і відповідно експорт, і також це вплинуло на імпорт, оскільки були втрачені та припинені зв’язки із закордонними компаніями.
В 2015 році, якщо аналізувати таблицю приведену вище, показники як імпорту, так і експорту понизились у порівнянні з 2014 роком, але експорт перевищив імпорт. За даними на січень 2016 року сальдо торговельного балансу знову негативне, а отже, імпорт перевищує експорт.
 
Література:
 
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України N 960-XII (960-12) від 16. 04. 91 зі змінами від 04. 07. 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. rada. gov. ua.
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www. ukrstat. gov. ua
3. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: «Концепція Державної цільової економічної програми імпортозаміщення на період до 2015 року» схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2011р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www. me. gov. ua
Фото Капча