Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Корекція пізнавальних процесів у юнацькому віці

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження пізнавальної сфери у юнацькому віці
1.1. Загальна характеристика розвитку психічних процесів у юнацькому віці
1.2. Специфіка розвитку пізнавальних процесів у юнацькому віці
1.3. Особливості групових форм психокорекційної роботи
2. Емпіричне дослідження та корекція розвитку пізнавальної сфери учнів юнацького віку
2.1. Діагностика розвитку пізнавальних процесів старшокласників
2.2. Корекційна робота з розвитку пізнавальних процесів учнів старшого шкільного віку
2.3. Аналіз результатів експерименту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Долю оновлення і перебудови суспільства вирішує людина з притаманними їй світоглядом, рівнем освіти і культури, моральними установками та ідеалами, основа яких значною мірою закладається у загальноосвітній середній школі. Тому не випадково головна мета Державної національної програми “Освіта: Україна ХХІ століття» передбачає забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації. Це висуває принципово нові вимоги до вчителя, оскільки лише його творча особистість і компетентність здатні призвести до оновлення сучасної загальноосвітньої школи, бо йдеться про орієнтацію на інтенсивні шляхи її розвитку. Останнє зумовлює рішучу ініціативно-перетворюючу діяльність педагога в умовах постійного творчого пошуку. У зв’язку з цим постає проблема розвитку пізнавальних процесів учнів у принципово нових соціально-економічних, ринкових умовах розвитку суспільства.

Актуальність дослідження зумовлена також потребами шкільної практики. Слід зазначити, що виникає суперечність між зазначеними в діючих програмах вимогами до формування пізнавальних процесів умінь учнів і реальними можливостями вчителя (озброєність необхідними методичними рекомен-даціями, розробками, засобами тощо) здійснювати цей процес у ході навчання. 

Проблема розвитку пізнавальної активності учнів, успішне вирішення якої дозволяє досягнути суттєвого підвищення ефективності, результативності та якості навчально-виховного процесу, постійно знаходиться в центрі уваги як дослідників, так і, особливо, педагогів-практиків. Зокрема, загальні закономір-ності розвитку пізнавальних процесів у юнацькому віці висвітлені М.В. Гамезо [3], О.В.Скрипченко [4], І.С. Кон [6, 7], А.Г. Маклаковим [15], М.В. Савчиним [22] та багатьма іншими. Однак питання груоповї психокорекції пізнавальних процесів учнів старшого шкільного віку є значно менш дослідженими. Серед праць даного апрямку слід згадати дослідження П.Я.Гальперіна [2], С. Б. Кузікової [11, 12], Л. М. Лисенко [14], О. В. Соловйової [24] та Н.Ф. Тализіної [25].

Об'єкт дослідження – пізнавальні процеси учнів юнацького віку.

Предмет дослідження – суть, структура, рівні сформованості та умови формування пізнавальних процесів в учнів старшого шкільного віку.

Мета дослідження - теоретичне обгрунтування та емпіричне дослідження групових методів корекції пізнавальних процесів у юнацькому віці

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:

 • охарактеризувати розвиток психічних процесів у юнацькому віці;
 • дослідит специфіку розвитку пізнавальних процесів у юнацькому віці;
 • з’ясувати особливості групових форм психокорекційної роботи;
 • емпірично дослідити рівень розвитку пізнавальних процесів учнів старшого шкільного віку та методику його групової корекції.

Методи дослідження. Досягненню мети і розв’язанню поставлених завдань сприяло використання комплексу методів дослідження, а саме: теоретичні – аналіз наукової літератури, інтерпретація теорій і методик, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду; емпіричні – бесіди, тестування, спостереження; експериментальні – педагогічний експеримент. Використовувалися також статистичні методи обробки результатів.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася в Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступеня №22. Загальна кількість вибірки - 41 особа, з яких 23 - дівчата та 18 - хлопці. 

Структура роботи.  Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел Загальний обсяг роботи склав 34 сторінки.

Список використаних джерел: 
 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: Теоретико-технологічні засади: Навч. - метод. Видання / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
 2. Гальперин П.Я. Экспериментальное формирование внимания / П.Я.Гальперин, С.Л. Кабыльницкая. - М.: Директ-Медиа. - 223 с.
 3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. Орлова. - М.: Педагогическое об-во России, 2003. - 512 с.
 4. Загальна психологія: Підручник / О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Либідь, 2005. - 464 с.
 5. Кільдерова Л.В. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів старшої школи / Л.В. Кільдерова // Вища освіта України №3 2011 р. - Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». - Т.2. - С. 85-91.
 6. Кон И.С. Психология ранней юности: кн. для учителя / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 1989. - 255 с.
 7. Кон И.С. Психология старшеклассника: пособие для учителей / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с.
 8. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.- 400 с.
 9. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.
 10. Крутецкий В.А. Психология /В.А.Крутецкий. - М.: Просвещение, 1989. - 352 с.
 11. Кузікова С. Б. Вікова психокорекція. Навч. посібник / С. Б. Кузікова. – К.: Главник, 2008. – 144 с.
 12. Кузікова С. Б. Техніки вікової психокорекції. Навч. посібник / С. Б. Кузікова. – К.: Главник, 2008. – 160 с.
 13. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - М.: Политиздат, 1997. - 304 с.
 14. Лисенко Л. М. Особливості функціонування емоційної пам'яті в старшому шкільному віці. Вісник ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Психологія. – Харків, ХНПУ 2005. – Випуск 13. – Ч. 2. – С. 17-21.
 15. Маклаков А.Г. Психические познавательные процессы: хрестоматия / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2005. – 436 с.
 16. Максименко С. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини / С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. - К.: Мікрос - СВС, 2003. - 112 с.
 17. Максименко С.Д. Загальна психологія: 3-є видання / С.Д.Максименко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 272 с.
 18. Матюхина М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В.Матюхина, Т.С. Михальчик, Н.Ф. Прокина. - М.: Просвещение, 1984. - 256 с.
 19. Немов Р.С. Психодиагностика: книга 3: / Р.С.Немов. - М.: Владос, 2001. - 640 с.
 20. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології : Навч. посіб. / Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. - К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 365 с.
 21. Психологія: навчальний посібник / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; за наук. ред. О.В. Винославської. - К.: ІНКОС, 2005. - 352 с.
 22. Савчин М. В. Вікова психологія: Навчальний посібник / М.В. Савчин, Л.П. Василенко. - К.: Академвидав, 2005. - 360 с.
 23. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. – К.: Каравела, 2012. – 400 с.
 24. Соловйова О. В. Закономерности развития познавательных способностей школьников: возрастная и педагогическая психология / О. В. Соловйова // Вопросы психологии. – 2004. – № 3. – С. 22-34.
 25. Талызина Н.Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблема развития мышления / Н.Ф. Талызина // Сов. Педагогика. - 1987. - № 1. - С. 28-32.
 26. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / Н.Ф. Талызина. - М.: Знание, 1983. - 96 с.
 27. Яценко Т. Психологічні основи групової психокорекції: навчальний посібник / Т. Яценко. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.
3661
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).