Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Корекція професійної спрямованості учнів старшого шкільного віку

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження професійної спрямованості учнів старших класів
1.1. Поняття професійної спрямованості у психолого-педагогічних дослідженнях
1.2. Розвиток уявлень старшокласників про різні види професійної діяльності
2. Експериментальне вивчення та корекція професійної спрямованості учнів старшого шкільного віку
2.1. Діагностичне дослідження рівня сформованості професійної спрямованості старшокласників
2.2. Розробка методики групової корекції професійної спрямованості старшокласників
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Одне з важливих завдань, яке стоїть перед школою, є професійна орієнтація старшокласників на усвідомлений вибір професії. Нова парадигма професійної орієнтації, що базується на особистісно орієнтованому підході, вимагає в процесі виховання ефективного використання потенційних можливостей учня, спрямованих на формування самостійного вибору професії залежно від його індивідуальних особливостей. Вона ставить перед педагогами й керівниками освіти завдання – поєднання профорієнтаційної роботи з предметною підготовкою, перехід у старших класах на профільне навчання, специфіка якого полягає в підготовці старшокласників до подальшого освоєння певної професії. Без організації системи профорієнтації в школі це завдання стає нездійсненним. Професійний вибір для старшокласників визначає не тільки майбутню професію, але й освітній профіль, від якого залежить успішність у підготовці до переходу на наступний освітній ступінь і в цілому – професійну діяльність. Водночас недосконалість освітньої практики профільного навчання в професійному супроводі старшокласників потребує створення спеціально організованої науково-практичної діяльності з надання психолого-педагогічної допомоги в орієнтуванні старшокласників до вибору професії.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю подолання суперечностей між оптимальним забезпеченням процесу професійного вибору старшокласниками і фактичним станом цього процесу в практиці школи, потребою суспільства в професійно-орієнтованій особистості старшокласника, який самовизначився у виборі майбутньої професії, і недосконалістю освітньої практики в професійному супроводі старшокласника, необхідністю удосконалення професійної підготовки старшокласника відповідно до його можливостей, здібностей, потреб ринку праці й відсутністю цілеспрямованої діяльності школи при підготовці до вибору професії. 

Стан дослідження проблеми. Методологічні й теоретичні основи проф-орієнтації знайшли відображення в дослідженнях Г.О. Балла [3], М.І. Борисенко [4], Т. М. Титаренко [8], О. В. Мельника [18] та ін. Питанням удосконалення системи професійної орієнтації учнів присвячені роботи О.М. Кокун [11], І.Б. Марченко [15], В.В. Юрженко [25]. Концептуальні основи організації роботи з профорієнтації викладені в роботах Є. А. Клімова [9], О.М. Коропецької [12], М.С. Янцура [26] та інших.

Об'єкт дослідження – процес підготовки старшокласників до вибору професії в умовах шкільного навчання.

Предмет дослідження – методи групової психокорекції професійної спрямованості старшокласників в умовах шкільного навчання.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати і експериментально перевірити педагогічні умови, що забезпечують підвищення ефективності групової корекції професійної спрямованості старшокласників.

Досягнення мети дослідження зумовило вирішення наступних завдань:

 • уточнити поняття професійної спрямованості у психолого-педагогічних дослідженнях;
 • проаналізувати розвиток уявлень старшокласників про різні види професійної діяльності;
 • діагностувати рівень сформованості професійної спрямованості учнів;
 • розробка методику групової корекції професійної спрямованості старшокласників та перевірити її ефективність.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної літератури; емпіричні – спостереження, анкетування, бесіди для визначення початкового рівня готовності старшокласників до вибору професії; експеримент з метою апробації основних положень експериментальної методики і перевірка оптимальності розроблених педагогічних умов; статистична обробка результатів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 43 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой выбор» / Афанасьева Н.В., Малухина Н.В., Паншина М.Г. – СПб: Речь, 2007. – 366 с.
 2. Афанасьєва Н.Є. Професійна спрямованість старшокласників, що належать до різних соціальних шарів / Н.Є. Афанасьєва // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітр. сил. Соц. філос., психологія . – 2007. – Вип. 3. – С. 150-155.
 3. Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів / Г.О. Балл // Професійна діагностика / Упорядник Т.Гончаренко. – К.: Ред. Загальнопед. газ., 2004. – 120 с.
 4. Борисенко М.І. Професійна орієнтація та професійний добір: навч. посіб. / М.І. Борисенко; Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. – Чернігів, 2009. – 204 с.
 5. Голомшток А. Е. Методика изучения учащихся в целях профориентации / А.Е. Голомшток // Школа и производство. – 1994. – №2. – С. 86-88.
 6. Гусевик С. Професійна спрямованість занять – основа підвищення ефективності та модернізації навчально-виховного процесу / С. Гусевик, Ю. Антоневич, О. Антоневич // Нова пед. думка . – 2009. – № 4. – С. 119-121.
 7. Гуцан Л.А. Ефективна профорієнтаційна робота – крок до вибору майбутньої професії / Л.А. Гуцан // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання: зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської наук.-прак. конф. / М.А. Міропольська, Л.М. Капченко та ін. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – С. 77-85.
 8. Життєві домагання особистості: монографія / Т. М. Титаренко, І. В. Лебе-динська та ін.; за ред. Т. М. Титаренко. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 456 с.
 9. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособ. для студ. вузов / Е. А. Климов. – Ростов н/Д: Феникс, 1996. – 512 с.
 10. Кожан Т.О. Професійна орієнтація: навч. посіб. / Т.О. Кожан; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 214 с.
 11. Кокун О.М. Сучасні психологічні та соціально-психологічні передумови професійного вибору старшокласників // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу: Матер. ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. з міжнародною участю. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – С. 137-143.
 12. Коропецька О.М. Психологічні основи профорієнтації / О.М. Коропецька, О.В. Хрущ. – Ів.-Франківськ, 2003. – 96 с. 
 13. Кряж І.В. Психологічні основи профконсультування та профвідбору: навчально-методичний посібник / Кряж І.В. – Х.: Видавництво Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна, 2001. – 57 с.
 14. Мартинова С. М.  Профорієнтаційна робота як напрямок професійної діяльності соціального педагога у загальноосвітньому закладі / С. М. Мартинова // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Корекц. педагогіка і психологія . – 2011. – Вип. 3. – С. 111-114.
 15. Марченко І.Б. Форми та методи роботи практичного психолога з активізації самопізнання старшокласників у період вибору професії / І.Б. Марченко // Профоріентаційна робота в школі: проблеми і перспективи їх вирішення: Матеріали наукової практичної конференції (м. Луцьк, 27 березня 2007 р.). – Луцьк, 2007. – 112 с.
 16. Мельник О.В. Проблеми професійної орієнтації учнівської молоді та перс-пективні напрями їх вирішення / О. В. Мельник // Теоретико-методичні проб-леми виховання дітей та учнівської молоді: 3б. наук. праць. – Вип. 15, кн. 1. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 283-293.
 17. Педагогічне управління професійним самовизначенням учнівської молоді: метод. посіб. / за ред. М. П. Тименка. – К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 2001. – 153 с.
 18. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика: науково-мето-дичний посібник для вчителів / за ред. О. В. Мельника. – К., 2009. – 260 с.
 19. Сафин В. Ф. Динамика оценочных эталонов в подростковом и юношеском возрасте / В. Ф. Сафин // Вопросы психологии. – 1982. – № 1. – С. 69-75.
 20. Система профорієнтаційної роботи в школі. / Під ред. Сметаніна Д.А. та ін. – К.: Либідь, 2001. – 160 с.
 21. Турчина Л. О. Професійна орієнтація як науково осмислена діяльність людини / Л. О. Турчина // Професіоналізм педагога в контексті Європей-ського вибору України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: зб. ст. (23-25 верес. 2010 р., м. Ялта). – Ялта: РВВ КГУ, 2010. – Ч. 2. – С. 113-117.
 22. Турчина Л. О. Професійне самовизначення як результат профорієнтаційної роботи / Л. О. Турчина // Людинознавчі студії: зб. наук. пр. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / редкол. Т. Біленко (гол. ред.), М. Чепіль, Є. Приступа та ін. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 19: Педагогіка. – С. 46-55.
 23. Уніят С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими / С. Уніят, С. Комінко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 87 с.
 24. Чорна І. М. Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи в школі / І. М. Чорна. – Тернопіль: ТДШ, 1995. – 76 с.
 25. Юрженко В.В. Проблеми професійної орієнтації учнів старших класів загальноосвітньої школи / В.В. Юрженко // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези доп. звітн. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2009 р.); за заг. ред. В.О. Радкевич. – Харків: Компанія СМІТ, 2009. – С. 127-130.
 26. Янцур М.С. Основи професіографії: Практикум /М.С. Янцур. – К.: МЛУ ДЦЗ, МОУ РДГП, 1996. – 223 с.
6571
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).