Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

“Корекційна педагогіка” в світлі сучасних вимог до організації навчального процесу

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
“Корекційна педагогіка” в світлі сучасних вимог до організації навчального процесу
 
Світлана Демчук
Рівненський державний гуманітарний університет
 
Анотація. Демчук С. „Корекційна педагогіка” в світлі сучасних вимог до організації навчального процесу. У статті подано аналіз методики кредитно-модульної системи навчання з дисципліни „Корекційна педагогіка” в навчальний процес Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука.
Ключові слова: кредитно-модульна система навчання, „Корекційна педагогіка”.
Аннотация. Демчук С. „Коррекционная педагогика” в свете современных требований к организации учебного процесса. В статье представлен анализ методики кредитно-модульной системы обучения с дисциплины „Коррекционная педагогика” в учебный процесс Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука.
Ключевые слова: кредитно-модульная система, „Коррекционная педагогика”.
Abstract. Demchuk S. The corrective pedagogic among the modern demands and the organization of educational process. The author of this article analyses the methods of the credit-model educational system of the discipline «The corrective pedagogic» in educational process in International University of humanities and economics named after academician Stepan Demianchuk.
Key words: the credit-model educational system, the corrective pedagogic.
Болонський процес – своєрідній рух освітніх національних систем до єдиних критеріїв і стандартів, які утверджуються в Європі, це об’єктивно сформована потреба сучасності „жити разом”, зберігаючи власну етнічну, культурну, релігійну особливість і водночас розуміючи та поважаючи одне одного. Соціально-економічні, політичні, правові зміни в суспільстві, входження України в світове співтовариство неможливі без реформування національної системи вищої школи і спрямування її на забезпечення мобільності, конкурентоспроможності студентів та фахівців з вищої освіти [1].
Саме тому Міністерство освіти і науки України передбачило проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Реалізація кредитно-модульної технології навчання істотно підвищить якість вищої освіти та забезпечить конкурентноспроможність випускників вищих навчальних закладів на європейському ринку праці [1, 6].
Мета дослідження – аналіз методики запровадження кредитно-модульної системи навчання з дисципліни „Корекційна педагогіка”.
Результати дослідження та їх обговорення. У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем’янчука навчальну дисципліну „Корекційна педагогіка” вивчають четвертий рік на факультеті здоров’я, фізичної культури і спорту у 8-ому семестрі студенти спеціальності фізичне виховання та фізична реабілітація. У відповідності до державного стандарту вищої професійної освіти корекційна педагогіка покликана підготувати студентів до роботи з дітьми з відхиленнями в розвитку і поведінці, до ефективного їх навчання і виховання.
У результаті переходу на кредитно-модульну систему була розроблена модульна програма навчання згідно з навчальним планом підготовки бакалавра за напрямком: 0102 „Фізичне виховання” та 0103 „Фізична реабілітація”. Програма розроблена з урахуванням змісту навчальних дисциплін з освітньо-кваліфікаційного рівня та офіційних вимог, які регламентують упровадження освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.
Кредитно-модульна програма навчання з дисципліни „Корекційна педагогіка” (обсягом 54 години) була розподілена на 2 змістовні модулі, кожен з яких містить окремі теми аудиторної, самостійної та індивідуальної робіт (табл. 1) :
 
Таблиця 1
Розподіл навчальних годин за модулями
№Теми модулівКількість годин
лекціїпрак-тичнііндиві-дуальна роботасамос-тійна роботаразом
1. Корекційна педагогіка – осно-ви навчання і виховання ді-тей з відхиленнями в розвитку. 10354
2. Організаційно-педагогічні ос-нови корекційно-педагогічної діяльності. 103514
Всього: 206101854
 
Змістовний модуль 1 „Корекційна педагогіка – основи навчання і виховання дітей з відхиленнями в розвитку” націлений на вивчення, формування та розвиток необхідних знань, умінь і навичок з корекційної педагогіки: основні види порушень інтелектуального та психофізичного розвитку дитини, причини, що їх викликають, шляхи їх подолання та корекцію [1, 2, 3].
Змістовний модуль 2 „Організаційно-педагогічні основи корекційно-педагогічної діяльності” спрямований на ознайомлення та вивчення студентами особливостей організації та постановки освітнього процесу з аномальними дітьми у допоміжній школі та спеціальних освітніх закладах. Навчальна дисципліна покликана ввести майбутнього вчителя в світ корекційної педагогіки; показати труднощі, соціально-педагогічної проблеми дітей з відхиленнями в розвитку і поведінці: визначити те коло питань, з якими зустрінеться вчитель-предметник, при роботі з учнями, які мають труднощі в оволодінні шкільної програми; розкрити наявність арсеналу спеціальних шляхів і засобів по розширенню проблем відхилення в поведінці та розвитку дітей і підлітків, попередження їх педагогічної занедбаності та важковихованості [3, 5].
Кожен змістовний модуль оцінювався певною кількістю балів, загальна сума яких за всі модулі навчальної дисципліни дорівнювала 100 балів (табл. 2). Нарахування балів проводилось у встановлений термін, передбачений робочим планом дисципліни. У кожному змістовному модулі встановлювали форми контролю знань і їхню кількість (навчальна активність студента на занятті, результати тестування, написання реферату, самостійна робота, якість конспекту лекцій). Разом з цим визначали і коефіцієнт значимості кожного виду контролю. Крім цього, складали семестровий графік проведення контролів, який узгоджувався з деканатами і доводився до відома студентів перед початком вивчення даної дисципліни.
 
Таблиця 2
Критерії оцінювання знань
Розподіл балів за два змістовних модулі, що можуть набрати студенти
Аудиторна
роботаСамостійна
роботаІндивідуальна роботаСума
Відвідування аудиторних занять (0-10) Якість конспекту лекцій (0-10) Оцінка результатів тестування (0-10) Виступ на практичному занятті (0-10) Заохочувальні бали за творчий підхід
до навчання (0-10) Написання реферату (0-10),
електронної версії лекції (0-10) Написання творчої роботи (0-10) Здача заліку. Всього 100 балів. 
30 балів20 балів30 балів20 балів
Примітка: Кількість балів з навчальної дисципліни визначається як середнє арифметичне за кожен модуль дисципліни.
 
Залік студенту зараховували лише за умови позитивного складання кожного змістовного модуля (коли студент отримав не менше ніж 50% від максимальної кількості балів), в іншому випадку складання заліку відбувалося під час сесії [6].
У процесі навчання за кредитно-модульною системою здійснювали контроль успішності з дисципліни „Корекційна педагогіка” студентів 4-го курсу факультету здоров’я, фізичної культури та спорту (130 особи), табл. 3.
 
Таблиця 3
Показники успішності студентів з дисципліни „Корекційна педагогіка”
Шкала ECTSМОН УкраїниЗа шкалою МЕГУ (бали) Результати успішностіСередній бал успішності
AВідмінно90-10027% (35 осіб)
 
 
4, 3
BДобре80 -8934% (45 осіб)
CДобре75 -7921% (27 осіб)
DЗадовільно60 -756% (8 осіб)
EЗадовільно50 – 598% (10 осіб)
FXНезадовільно (з умовою складання заліку) 31 – 494% (5 осіб)
 
Висновки. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчання й контролю знань з дисципліни „Корекційна педагогіка” сприяло підвищенню рівня успішності навчання та покращенню якості знань студентів. Порівнюючи з минулими роками, коли не було застосовано кредитно-модульну систему, середній бал успішності студентів становив 3, 7 балів. Застосування нової системи у навчальний процес стимулює студентів до самостійної та індивідуальної роботи, активності, творчості, що сприяє досягати вищого рівня підготовки фахівців у галузі фізичного виховання.
 
Список використаної літератури
 
Бадмаев С. А. Психологічна корекція поведінки школярів з відхиленнями в розвитку. – М., 1993.
Власова Т. А., Певзнер М. С. Про дітей з відхиленнями. – М., 1993.
Гонеев А. Д. и др. Основи коррекционной педагогики: Учеб. Пособие для студ. под ред. В. А. Сластенина. – М., 1999.
Довідник для студентів першого курсу, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ЕСТ8) / Укл. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, А. С. Вовканич та ін. – Л., 2005. – С. 32-33.
Пузанов Б. П. Корекційна педагогіка. – М., – 1999.
Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Затверджено наказом МОН України від 23. 01. 2004 №48. – К., 2004.
Фото Капча