Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Корекційна робота з дітьми із загальним недорозвитком мовлення

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження дітей із загальним недорозвиненням мовлення
1.1. Поняття та сутність діагнозу «Загальне недорозвинення мовлення»
1.2. Корекційна робота з дітьми із загальним недорозвитком мовлення
2. Організація корекційної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня
2.1. Мета, завдання та методи експериментального дослідження
2.2 Експериментальна програма з формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня
2.3 Результати корекційно-логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначається, що одним з головних завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини й підготовка її до навчання в школі. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про збільшення кількості дітей дошкільного віку із порушеннями усного мовлення, що зумовлює труднощі в оволодінні gрограмами навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ, своєчасною мовленнєвою підготовкою дітей до школи і формуванням мисленнєво-пізнавальної діяльності, поведінки та особистості дитини в цілому. 

У зв’язку з цим значущості набуває превентивне навчання і виховання дошкільників з порушеннями мовлення та безпосередньо логопедична робота з дітьми із порушеннями мовлення старшого дошкільного віку, особливо загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) в умовах логопедичної групи ДНЗ.

Діти з порушенням мовлення, а серед них і діти із ЗНМ, належать до неоднорідної та чисельної групи, для якої оволодіння усним мовленням – єдиний і основний шлях особистісного розвитку

Від рівня сформованості мовлення дитини, зокрема, фонетико-фонематичної й лексико-граматичної сторін, залежить рівень опанування навчальною діяльністю, шкільними знаннями, уміннями і навичками відповідно програмових вимог. Оскільки мовлення щільно пов’язане із мисленням, то дитина із ЗНМ яка має порушення процесу формулювання виразу чи вислову не виконує повноцінно мисленнєво-пізнавальну функцію, що негативно позначається у подальшому на оволодінні читанням і письмом в початковій школі. У зв’язку з цим, формування усного мовлення дітей дошкільного віку у психологічній і педагогічній літературі розглядається в числі найважливіших завдань. 

Проблема формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ займає одне з основних напрямів в сучасній логопедії. Тому особливо важливим є своєчасне виявлення й усунення порушень лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ. Проте, до тепер проблема корекції ЗНМ у старших дошкільників залишається недостатньо розробленою.

Стан дослідження проблеми. Різні аспекти методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку розробляли А.М. Богуш і Н.В. Гавриш [3], Л. Н. Єфи-менкова [6], В. В. Коноваленко [9], С.Ю. [10], М.К. Шеремет [14] та ін. Своєрід-ність розвитку словникового запасу, граматичної будови, зв’язного мовлення при ЗНМ описана в дослідженнях Р.І. Лалаєвої [12], Н. В. Ніщевої [18], Ю. В. Рібцун [21], Л.І. Трофименко [25] та ін.

Об’єкт дослідження – процес формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – логопедична корекція лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

Мета роботи – розробити напрями і зміст подолання порушень лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ.

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання:

 • уточнити поняття та сутність загального недорозвинення мовлення;
 • проаналізувати методичні підходи до корекційної роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення;
 • розробити та експериментально перевірити ефективність програми формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз і узагальнення передового досвіду; емпіричні: пряме й опосередковане спостереження мовлення дітей в умовах логопедичної групи; педагогічний експеримент; методи логопедичної  діагностики.

Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалося впродовж 2012-2013 рр. на базі ДНЗ №31 м. Рівне під час практичних і лабораторних занять, практики в логопедичній групі.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, обсяг роботи склав 41 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6-9
 3. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчаня дітей рідної мови: підручник / За ред. А.М.Богуш. – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.
 4. Волкова Г. А. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушения-ми речи / Г. А. Волкова. – СП.: РГПУ им. А. И. Герцена, 1993. – 94 с.
 5. Довідник  учителя-логопеда / Авт.-упор. Лупінович С. М. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 112 с.
 6. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников: Дети с общим недоразвитием речи: Книга для логопедов / Л. Н. Ефименкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1985. – 109 с.
 7. Жукова Н. С. Преодоление недоразвития речи у детей / Н. С. Жукова. – М.: Просвещение, 1994. – 108 с.
 8. Збагачення  та  активізація  словника  дітей  з  порушеннями  мовленнєвого  роз-витку: Матеріали  творчої  групи/ під ред. Є.П. Кулькіної. – Херсон: РІПО, 2006 – 86 с.
 9. Коноваленко В. В. Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001. – 48 с.
 10. Конопляста С.Ю. Логопсихологія: навчальний посібник / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Знання, 2010. – 293 с. 
 11. Краузе Е.Н. Логопедия / Е.Краузе. – Спб.: КОРОНА принт, 2006. – 208 с.
 12. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: СОЮЗ, 1999. – 160 с.
 13. Логопедия. Учебник для студ. деф. фак. пед. высш. учеб. заведений / под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 704 с.
 14. Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене / за ред. М.К. Шеремет. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. – 672 с.
 15. Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку / Н.І. Луцан. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П.Черкасов, 2005. – 319 с.
 16. Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія). – 1-видання / І.С. Марченко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 288 с.
 17. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи / Нейман Л.В., Богомольский М.Р. / под ред. В.И. Селивёрстова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 224 с.
 18. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР / Н. В. Нищева. – СПб.: Детство «Пресс», 2003. – 528 с.
 19. Овчиннікова Т.С. Музика, ритм і співи в логопедичній роботі. Методичний посібник для логопедів, учителів, вихователів і музикальних керівників загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів / Т.С. Овчиннікова, Л.О. Федорович / За наук. ред. Л.О. Федорович – Кременчук: Християнська Зоря, 2009. – 88 с.
 20. Організація  корекційну-відновлювальної  роботи  з  дітьми  дошкільного  віку  із  загальним  недорозвитком  мовлення: збірка  практичних  матеріалів  творчої  групи  вчителів-логопедів  дошкільних  закладів  / Під ред. Н.В. Азовської. – Херсон 2009. – 141 с.
 21. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К.: Освіта України, 2011. – 292 с.
 22. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять /. Упоряд. В. Л. Сухар. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 208 с. 
 23. Соботович Є. Концепції стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку // Дефектологія. – 2002. – № 1. – С. 2-7.
 24. Справочник логопеда / под ред. М.А.Поваляевой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 448 с.
 25. Трофименко Л.І. Дослідження особливостей формування лексичного значення у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення/ Л.І. Трофименко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: науково-методичний збірник. – Вип. 4. – 2002. – С. 276-279.
 26. Трофименко Л.І. Розуміння багатозначних слів дітьми п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення / Л.І. Трофименко // Дефектологія. – 2002. – №4. – С. 52-55.
 27. Федорович Л.О. Конспекти логоритмічних занять із дітьми дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / Л.О. Федорович, Я.О. Пищалка. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2009. – 288 с. 
 28. Филичева Т.Б.  Коррекционное  обучение  и  воспитание  детей  5-летнего  возраста  с  общим  недоразвитием  речи / Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2001. – 44 с.
 29. Філічьова Т.Б., Чіркіна Г.В. Вивчення дітей з загальним недорозвитком мови в спеціальному дитячому садку // Дефектологія. – 1985. – № 6. – С. 55-62.
6570
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).