Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кореневе живлення як важливий фактор регулювання фізіологічних процесів, продуктивності та якості врожаю

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади кореневого живлення рослинних організмів
1.1. Роль і значення кореневої системи у мінеральному живленні рослин
1.2. Роль елементів мінерального живлення рослин у процесах розвитку і плодоношення
ІІ. Емпіричне дослідження впливу кореневого живлення на продуктивність і якість врожаю на прикладі льону олійного
2.1. Умови та методика проведення дослідження
2.2. Результати досліджень та їх аналіз
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Джерелом необхідного набору органічних сполук для рослин служать первинні продукти фотосинтезу, які утворюються з CO2 та H2O у процесі повітряного живлення рослин. В основі їх хімічної структури лежать C, O2 i H. В результаті обміну речовин первинні продукти фотосинтезу перетворюються на амінокислоти, макроергічні сполуки, нуклеїнові кислоти, органічні речовини вторинного походження. Однак для їх утворення необхідні інші неметали та метали (N, P, S, K, Ca, Fe, Cu, Mg та інші), тобто практично всі елементи таблиці Мендєлєєва. Ці елементи рослини отримують із грунту, тому інтенсивність росту рослин, зокрема врожайність сільськогосподарських культур, залежить, головним чином, від умов кореневого живлення.

Кореневе живлення – сукупність процесів поглинання мінеральних елементів з навколишнього середовища, транспорту їх, розподілу і перерозподілу між органами та включення в метаболізм в результаті обміну речовин між рослиною і зовнішнім середовищем. Знання особливостей кореневого живлення є теоретичною основою раціонального використання мінеральних речовин – ефективного засобу регулювання життєдіяльності та продуктивності сільськогос-подарських рослин, а власне кореневе живлення є яскравим прикладом численних взаємозв'язків рослин з навколишнім середовищем.

У кореневому живленні рослин проявляється одна з найбільш яскравих властивостей рослинного організму – здатність будувати своє тіло з неорганічних речовин. Саме живлення рослин забезпечує постійний кругообіг речовин та перенесення енергії, тісно зв’язуючи мінеральний та живий світ.

Актуальність дослідження проблеми ролі кореневого живлення як важливого фактора регулювання фізіологічних процесів, продуктивності та якості врожаю визначається тим, що сільське господарство постійно потребує найсучасніших даних про можливість прискорення росту і достигання культур, збільшення їх продуктивної біомаси, а саме ці показники прямо залежать від мінерального живлення рослин протягом їх вегетаційного періоду.

Стан дослідження проблеми. Зважаючи на постійну інтенсифікцію сільськогосподарського виробництва проблема кореневого живлення рослин широко досліджена у науковій літературі. Так, теоретичні питання кореневого живлення розглянуті С.А. Барбером [2], С. Я. Коць [8], М. М. Мусієнко [11], Є. І. Ратнером [16], Т.А. Красільніковим [21] та ін. Польові дослідження впливу кореневого живлення на врожайність рослин дослідили О. М. Геркіял [5], Г. М. Господаренко [7], Л.Л. Омельянюк [14], М. Й. Шевчук [23] і С. І. Веремеєнко [23] та ін.

Об'єкт дослідження - кореневе живлення рослин. 

Предмет дослідження - залежність продуктивності та якості врожаю сільськогосподарських культур від процесу кореневого живлення. 

Мета роботи – теоретично обгрунтувати і емпірично дослідити залежність продуктивності та якості врожаю сільськогосподарських культур від процесу кореневого живлення. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати роль і значення кореневої системи у мінеральному жив-ленні рослин;
 • з’ясувати роль елементів мінерального живлення рослин у процесах розвитку і плодоношення;
 • емпірично дослідити вплив кореневого живлення на продуктивність і якість врожаю на прикладі льону олійного.

Методи дослідження. Виконання поставлених завдань зумовило викорис-тання ряду методів, зокрема, узагальнення і синтезу для аналізу фахових джерел, польового - для вивчення взаємодії рослин з біотичними та абіотичними факторами в умовах досліджуваної зони; лабораторного та біохімічного – для визначення біометричних показників та хімічного складу рослин; математично-статистичного – для визначення достовірності результатів дослідження.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 35 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Алексеев А.М. Влияние минерального питания на водный режим растений / А.М. Алексеев, Н.А. Гусев. - М.: Изд-во АН СССР, 1987. – 223 c.
 2. Барбер С.А. Поступление питательных веществ из почвы в корни растений / С.А. Барбер // Физиол. и биохим. культ.растений. - 1989. - № 6. - С.32-33.
 3. Векірчик К. М. Фізіологія рослин: навчальний посібник. Практикум / К. М. Векірчик. - Київ: Вища школа, 1984. - 240 с.
 4. Власенко М. Ю. Фізіологія рослин з основами біотехнології : Підруч. / М. Ю. Власенко, Л. Д. Вельямінова-Зернова, В. В. Мацкевич. - Біла Церква : Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2006. - 504 с.
 5. Геркіял О. М. Агрохімія: навч. посіб. / О. М. Геркіял, Г. М. Господаренко, Ю. В. Коларьков. - Умань, 2008. - 300 с.
 6. Гордеев А.М. Оптимизация минерального питания растений при неблагоприятных факторах среды / А.М. Гордеев. - М.: Агропромиздат, 1991. – 316 с.
 7. Господаренко Г. М. Агрохімія: підручник / Г. М. Господаренко. - К.: ІАЕ, 2010. - 400 с.
 8. Коць С. Я. Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин: навч. посіб. / С. Я. Коць, Н. В. Петерсон. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Логос, 2009. - 182 с.
 9. Кочегарова Н.Ф. Видовые особенности минерального питания сельскохозяйственных растений / Н.Ф. Кочегарова, Е.Д. Волкова // Агрохимия, 1992. – С. 34-36.
 10. Марчишин С. М. Ботаніка. Навч.-пол. практика : Навч. посіб. / С. М. Марчишин, Р. Є. Нечай, М. І. Шанайда; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т. : ТДМУ "Укрмедкн.", 2006. - 200 с.
 11. Мусиенко Н.Н. Корневое питание растений / Н.Н. Мусиенко, А.И. Тернавский. - К.: Вища школа,1989. - 202 с.
 12. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин: підручник для студ. вищ. навч. закладів, що вивч. дисцип. "Фізіологія рослин" / М.М. Мусієнко. - 2-ге вид., випр. та доп. - Київ: Фітосоціоцентр, 2001. - 392 с.
 13. Овчаров К.Е. Роль минералов в жизни растений / К.Е. Овчаров. - М.: изд-во АН СССР, 1988. – 144 с.
 14. Омельянюк Л.Л. Использование элементов питания растениями при локальном внесении минеральных удобрений / Л.Л. Омельянюк // Бюлл.ВИУА. - 1984. - № 3. - С. 45-49.
 15. Петренко С. В. Ботаніка. Анатомія, морфологія рослин : навч. посіб. / С. В. Петренко, В. Ф. Дрель, Л. І. Лесняк, С. В. Вовк. - Луганськ : ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2009. - 275 с.
 16. Ратнер Е.И. Питание растений и жизнедеятельность их корневых систем / Е.И. Ратнер. - М.: изд-во АН СССР, 1988. – 90 с.
 17. Сидоренко Л. М. Вегетативні органи покритонасінних. Корінь. Кореневі системи / Л. М. Сидоренко // Біологія: Науково-методичний журнал. - 2006. - N 17/18. - С. 55-57.
 18. Соколов А.В. Распределение питательных веществ в почве и урожай растений / А.В. Соколов. - М.: Изд-во АН СССР, 1987. – 234 с.
 19. Соколов О.А. Минеральное питание растений в почвенных условиях / О.А. Соколов. - М.: Наука, 1980. – 199 с.
 20. Сытник К.М. Физиология корня / К.М. Сытник, Н.М. Книга, Л.И. Мусатенко. - К.: Наукова думка, 1992. – 176 с.
 21. Усвоение корнями растений минеральных веществ / Т.А. Красильников // Докл.АН СССР. - М.:  изд. АН СССР, 1981. – 19 с.
 22. Філон І. І. Фізіологія рослин (агроекологічний аспект) : Навч. посіб. / І. І. Філон; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х., 1998. - 60 с.
 23. Шевчук М. Й. Агрохімія: навч. посіб. Ч. 1. Теоретичні основи формування врожаю / М. Й. Шевчук, С. І. Веремеєнко; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2008. - 343 с.
577
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.