Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

«Круглий стіл» із теми «Інноваційна діяльність психологічної служби району з упровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Регеза О. В.
 
«Круглий стіл» із теми «Інноваційна діяльність психологічної служби району з упровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»
 
Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці.
Постійний та безперервний розвиток психолога, соціального педагога покликана забезпечити психологічна служба, що зобов’язана створити умови для цілеспрямованого, безперервного, особистісно зорієнтованого підвищення компетентності працівника.
Районний центр практичної психології та соціальної роботи є центром організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів у міжкурсовий період.
Основна мета діяльності районного центру практичної психології та соціальної роботи полягає у психологізації навчально-виховного процесу у закладах освіти району з метою створення оптимальних умов для психологічного становлення особистості вихованців.
Кадровий склад та кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби району дає можливість побудувати особистісно зорієнтовану модель методичної роботи, максимально врахувати індивідуальні та групові потреби працівників.
Головна мета методичної роботи – допомога працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня їх психологічної підготовки: активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в нових умовах розвитку освіти.
Методична робота з практичними психологами, соціальними педагогами району будується на основі діагностики методичних утруднень та дозволяє ознайомлювати їх із нормативними документами Міністерства освіти і науки України, методичними рекомендаціями, сучасними технологіями та інноваційними методами роботи.
Формування професійної компетентності педагогічного працівника районний центр практичної психології та соціальної роботи намагається здійснювати на основі комплексу взаємопов’язаних організаційних, науково-методичних, дослідницько-експериментальних заходів, що передбачають як шкільний так і районний рівень (семінари, тренінги, методичні об’єднання), заходи обласного рівнів (написання авторських програм, майстер-класи, творчі групи тощо). За такого підходу практичний психолог постійно підвищує свій професійний рівень.
Модель методичної роботи з працівниками психологічної служби району включає в себе індивідуальні, колективні та нетрадиційні форми роботи.
До колективних форм роботи належать: методичне об’єднання, семінар-практикум для практичних психологів дошкільних навчальних закладів, семінар-практикум для практичних психологів загальноосвітніх начальних закладів, проблемний семінар для соціальних педагогів з теми «Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу», інструктивно-методичні наради.
У змісті засідань актуальними є теми: «Психологічний супровід інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу», «Соціальна робота з дітьми соціально-незахищених категорій», «Реалізація просвітницького та профілактичного напрямків у роботі психолога з педагогічним колективом», «Психолого-соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти».
З метою активізації методичної роботи на засіданнях методичних структур використовуються інноваційні прийоми та форми роботи: незакінчене речення, «мозковий штурм», «асоціативний ланцюг», рефлексія, тренінг, «круглий стіл», дискусія. За результатами роботи засідань методичних структур видаємо методичні посібники, рекомендації, які допомагають у роботі практичним психологам, соціальним педагогам.
Індивідуальні форми методичної роботи охоплюють: індивідуальні консультації, самоосвіту, видавничу діяльність, атестацію.
Поширення набули нетрадиційні форми організації методичної роботи. Для забезпечення ефективного методичного супроводу діяльності працівників психологічної служби організовано діяльність тренінг-центру та моніторинг-центру.
Основні завдання діяльності тренінг-центру: організація та проведення тренінгів із психологами, соціальними педагогами, педагогами-організаторами, вчителями, розробка та презентація тренінгових програм.
Моніторинг-центр психологічної служби досліджує стан функціонування системи освіти, її ефективність та якість. Результати досліджень, що проводять фахівці моніторинг-центру, дають можливість отримати об’єктивну та достовірну інформацію про функціонування системи освіти, методичної служби на рівні школи, району, а також про різноманітні аспекти діяльності кожного навчального закладу, класу, учня. Протягом останніх років було проведені: соціально-психологічне дослідження формування навичок здорового способу життя, моніторингові дослідження розвитку здібностей вихованців та рівня креативності, соціально-психологічне дослідження проблем підліткового насильства.
Одним із напрямків роботи методиста, що відповідає за психологічну службу, є психологічна експертиза. Для реалізації даного напрямку на рівні району створені експертні комісії для здійснення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах.
У загальноосвітніх навчальних закладах практичні психологи та соціальні педагоги працюють за авторськими програмами факультативів, спецкурсів, це дає позитивний результат. Так, вихованець Костопільської загальноосвітньої школи №3, де впроваджується спецкурс «Основи психології», виборов ІІ місце на обласному етапі захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.
Упродовж останніх років здійснювався психологічний супровід 4 загальноосвітніх навчальних закладів та районного методичного кабінету, де проводилася дослідно-експериментальна робота всеукраїнського та регіонального рівнів:
«Організаційно-методичні умови формування професійних компетенцій конкурентоспроможного вчителя в умовах інноваційного освітнього простору» на базі районного методичного кабінету.
«Впровадження досягнень гуманістичної педагогіки та психології в практику роботи сучасних навчальних закладів» на базі Постійненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
«Розвиток творчих здібностей учнів у системі діяльності НВО «Школа-позашкільний навчальний заклад» на базі Мирненського ЗНЗ І-ІІІ ступенів.
«Особливості формування гуманістично спрямованої особистості в умовах навчально-виховного об’єднання» на базі Деражненського НВО І-ІІІ ступенів.
«Формування духовної культури особистості на основі засвоєння загальнолюдських і національних цінностей у позашкільному педагогічному процесі» на базі Будинку школярів та юнацтва.
Отже, слід зазначити, що за всієї різноманітності форм організації методичної роботи, вирішити багатопланові завдання підвищення фахового рівня практичних психологів та соціальних педагогів можна лише через створення оптимальної системи методичних заходів та надання працівникам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.
 
Список використаної літератури
 
  1. Абрамова Г. С. Практическая психология. – 3-е узд., стереотипное / Г. С. Абрамова. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 368 с.
  2. Битянова М. Р. Организация психологической роботы в школе / М. Р. Битянова. – М., 2002.
  3. Матвеєва М. П. Особливості професійної діяльності шкільного психолога / М. П. Матвеєва // Практична психологія, соціальна робота. – 2003. – С. 44-53.
  4. Мельник Ю. Психологічна служба Рівненщини: нормативно-правові, організаційно-методичні, науково-дослідні, прикладні аспекти / Ю. Мельник, С. Шаргородська, Ж. Серкіс. – Рівне, 2005.
  5. Сыроватко Е. Н. Оптимизация деятельности школьного практического психолога по планированию и ведению документации: методические материалы / под ред. С. И. Подмазина. – Запорожье: Премьер, 2001. – 48с. – Рус яз.
Фото Капча