Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

«Круглий стіл» із теми «Неперервність та наступність змісту дошкільної та початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Кіндрат Інна Ростиславівна,
старший викладач кафедри корекційної освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
 
«Круглий стіл» із теми «Неперервність та наступність змісту дошкільної та початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу»
 
Реформування системи освіти в сучасних умовах, насамперед, торкнулось її дошкільної та початкової ланок. Упродовж останнього року прийнято основні документи, які визначають орієнтири, засади та зміст дошкільної і початкової загальної освіти – нові редакції Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти. Знову актуалізовано питання наступності між дошкільною та початковою освітою, причому це питання має розглядатись, очевидно, у контексті саме тих документів, які визначають стандарти освіти.
Насамперед, варто відзначити, що БКДО та Державний стандарт початкової освіти ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів. Так, зміст Базового компонента дошкільної освіти орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь. Увага педагога має спрямовуватися на головні лінії розвитку фізичного, психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок практичного життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності дитини. Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.
Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини продовжується у початковій школі. Підготовка дітей до школи має відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. Така підготовка передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з довколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу ― школяра. Сформованість самосвідомості, адекватної ідентифікації себе зі своїм «Я», уміння співвідносити свої бажання, можливості та прагнення до здійснення мети діяльності, здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі, орієнтуватись у своїх основних правах і обов’язках характеризує дошкільну зрілість дитини та її психологічну готовність до систематичного навчання у школі.
Тому, стосовно досить дискусійного сьогодні питання – підготовки дітей до школи, яке цікавить і батьків, і вихователів – науковий керівник авторського колективу Алла Богуш зазначила: «У змісті Базового компоненту дошкільної освіти прописано, що дошкільні навчальні заклади обмежуються сформованістю психологічної готовності дітей до школи, яка включає такі складові: мотиваційну, соціально-етичну, особистісну, морально-вольову, мовленнєву, інтелектуальну готовність, що в сукупності становить дошкільну зрілість випускника ДНЗ, яка і забезпечується реалізацією нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти».
Наступність у змісті дошкільної та початкової освіти простежується, насамперед, у тому, що нова редакція Базового компонента, як і Державний стандарт початкової освіти, визначає зміст і структуру освіти за його інваріантною та варіативною складовими. «Інваріантну складову змісту дошкільної освіти, як і в початковій школі, систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», що, з одного боку, забезпечує реалізацію принципу дитиноцентризму, а з іншого – наступності і неперервності змісту освітніх ліній дошкільної та початкової ланок. Як бачимо з назв освітніх ліній, стрижнем кожної освітньої лінії виступає дитина, її особистісний розвиток», – зазначає А. Богуш.
Окрім того, вперше у змісті Базового компоненту дошкільної освіти подано варіативну частину з освітніми лініями: «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи» та ін.
Аналізуючи зміст основних освітніх ліній за БКДО та програмою 1 класу з метою з’ясування його наступності, можемо зробити такі висновки:
Зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» визначає дуже широкий обсяг знань, яким мають оволодіти дошкільники. Водночас, навчальна програма з природознавства для 1 класу окреслює більш конкретний зміст тем, які пропонуються для вивчення учнями. І, подекуди, зміст, закладений у БКДО, значно ширший за програму 1 класу (зокрема, у розділах «Всесвіт», «Тварини»). У БК широко представлено розділ «Явища природи» – на відміну від програми 1 класу, де цей розділ відсутній (він з’являється у 2 класі). Водночас, у шкільній програмі ґрунтовно розглядаються розділи «Моя країна – Україна» та «Рідний край», що є безперечним ускладненням порівняно з програмовим змістом для дошкільників.
Освітню лінію БК «Дитина у світі культури» можна порівняти з інтегрованим курсом початкової школи «Мистецтво». Зміст і структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» продовжує і поглиблює дану освітню лінію, зокрема, у розділі «Світ мистецтва». Проте, у початковій ланці менше можливостей для різних видів мистецької діяльності дітей (музичної, образотворчої, театралізованої) – з огляду на кількість годин у навчальному плані.
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» окреслює логіко-математичну складову освіти дошкільника і характеристики його пізнавальної активності та діяльності. Окремої розмови, з огляду на висновки педагогів-практиків, потребує питання можливостей дітей дошкільного віку щодо засвоєння і усвідомлення усіх запропонованих математичних категорій. Водночас, у новій навчальній програмі для 1 класу враховано той аспект, за яким дошкільна освіта визнана нульовим рівнем освіти,
Фото Капча