Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

«Круглий стіл» із теми «Неперервність та наступність змісту дошкільної та початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу»

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Кіндрат Інна Ростиславівна,
старший викладач кафедри корекційної освіти
Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
 
«Круглий стіл» із теми «Неперервність та наступність змісту дошкільної та початкової освіти у БКДО і навчальних програмах для 1 класу»
 
Реформування системи освіти в сучасних умовах, насамперед, торкнулось її дошкільної та початкової ланок. Упродовж останнього року прийнято основні документи, які визначають орієнтири, засади та зміст дошкільної і початкової загальної освіти – нові редакції Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти. Знову актуалізовано питання наступності між дошкільною та початковою освітою, причому це питання має розглядатись, очевидно, у контексті саме тих документів, які визначають стандарти освіти.
Насамперед, варто відзначити, що БКДО та Державний стандарт початкової освіти ґрунтуються на засадах особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів. Так, зміст Базового компонента дошкільної освіти орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь. Увага педагога має спрямовуватися на головні лінії розвитку фізичного, психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок практичного життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності дитини. Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.
Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини продовжується у початковій школі. Підготовка дітей до школи має відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. Така підготовка передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з довколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу ― школяра. Сформованість самосвідомості, адекватної ідентифікації себе зі своїм «Я», уміння співвідносити свої бажання, можливості та прагнення до здійснення мети діяльності, здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі, орієнтуватись у своїх основних правах і обов’язках характеризує дошкільну зрілість дитини та її психологічну готовність до систематичного навчання у школі.
Тому, стосовно досить дискусійного сьогодні питання – підготовки дітей до школи, яке цікавить і батьків, і вихователів – науковий керівник авторського колективу Алла Богуш зазначила: «У змісті Базового компоненту дошкільної освіти прописано, що дошкільні навчальні заклади обмежуються сформованістю психологічної готовності дітей до школи, яка включає такі складові: мотиваційну, соціально-етичну, особистісну, морально-вольову, мовленнєву, інтелектуальну готовність, що в сукупності становить дошкільну зрілість випускника ДНЗ, яка і забезпечується реалізацією нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти».
Наступність у змісті дошкільної та початкової освіти простежується, насамперед, у тому, що нова редакція Базового компонента, як і Державний стандарт початкової освіти, визначає зміст і структуру освіти за його інваріантною та варіативною складовими. «Інваріантну складову змісту дошкільної освіти, як і в початковій школі, систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», що, з одного боку, забезпечує реалізацію принципу дитиноцентризму, а з іншого – наступності і неперервності змісту освітніх ліній дошкільної та початкової ланок. Як бачимо з назв освітніх ліній, стрижнем кожної освітньої лінії виступає дитина, її особистісний розвиток», – зазначає А. Богуш.
Окрім того, вперше у змісті Базового компоненту дошкільної освіти подано варіативну частину з освітніми лініями: «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи» та ін.
Аналізуючи зміст основних освітніх ліній за БКДО та програмою 1 класу з метою з’ясування його наступності, можемо зробити такі висновки:
Зміст освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» визначає дуже широкий обсяг знань, яким мають оволодіти дошкільники. Водночас, навчальна програма з природознавства для 1 класу окреслює більш конкретний зміст тем, які пропонуються для вивчення учнями. І, подекуди, зміст, закладений у БКДО, значно ширший за програму 1 класу (зокрема, у розділах «Всесвіт», «Тварини»). У БК широко представлено розділ «Явища природи» – на відміну від програми 1 класу, де цей розділ відсутній (він з’являється у 2 класі). Водночас, у шкільній програмі ґрунтовно розглядаються розділи «Моя країна – Україна» та «Рідний край», що є безперечним ускладненням порівняно з програмовим змістом для дошкільників.
Освітню лінію БК «Дитина у світі культури» можна порівняти з інтегрованим курсом початкової школи «Мистецтво». Зміст і структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» продовжує і поглиблює дану освітню лінію, зокрема, у розділі «Світ мистецтва». Проте, у початковій ланці менше можливостей для різних видів мистецької діяльності дітей (музичної, образотворчої, театралізованої) – з огляду на кількість годин у навчальному плані.
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» окреслює логіко-математичну складову освіти дошкільника і характеристики його пізнавальної активності та діяльності. Окремої розмови, з огляду на висновки педагогів-практиків, потребує питання можливостей дітей дошкільного віку щодо засвоєння і усвідомлення усіх запропонованих математичних категорій. Водночас, у новій навчальній програмі для 1 класу враховано той аспект, за яким дошкільна освіта визнана нульовим рівнем освіти, а початкова – першим (відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України Національної рамки кваліфікацій), і, отже, навчання математики в 1-му класі має спиратися на досягнення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку. Так, формування початкових математичних знань і способів діяльності, їх практичне застосування ґрунтується на засвоєних учнями у передшкільний період математичних уявленнях, які на елементарному рівні відображають ознаки, властивості та відношення предметів навколишнього світу. Результатом опанування дошкільником цих уявлень є уміння визначати ознаки та властивості предметів за формою, розміром, кольором, матеріалом, призначенням тощо; порівнювати предмети за однією чи кількома ознаками; здійснювати серіацію предметів; орієнтуватися у просторі та визначати розташування предметів у ньому; встановлювати найпростіші причинно-наслідкові та просторово-часові зв’язки; лічити предмети; вживати у мові логічні сполучники та розуміти їх значення; робити елементарні умовиводи; висловлювати прості оцінювальні судження. Ці уміння служать основою для сприймання, розуміння та засвоєння математики учнями в початковій ланці освіти.
На основі аналізу змісту програмових документів можна зробити такі висновки:
оскільки до школи приходять діти з різними рівнями підготовки до системного навчання, то в програмі передбачено тривалий адаптаційний період – упродовж перших двох місяців здійснюватиметься узагальнення і систематизація математичних уявлень, що були предметом формування у передшкільний період згідно з БКДО. Розподіл навчальних годин передбачає достатню, на думку авторів програми та підручника до неї, кількість часу і на другий та третій розділи програми («Арифметичні дії додавання і віднімання» та «Таблиці додавання і віднімання чисел. Задача») ;
у 1 і 2 класах формують поняття про задачу (просту або складену), її структурні елементи, сутність процесу розв’язування. Автори програми для 1 класу зазначають, що поняття задачі та навчання розв’язування задач є доволі складним матеріалом для учнів (хоча вимогами БКДО передбачено розв’язування нескладних арифметичних задач та обізнаність із структурою арифметичної задачі), тому лише у другому семестрі 1 класу розпочинається вивчення даної теми;
відповідно, до нової програми 1 класу введено просторові тіла – куб та циліндр, з якими діти вже знайомі з дошкільного віку, зокрема й через набуття досвіду гри з конструкторами тощо. Окрім того, у 1 класі побіжно розглядається взаємне розміщення предметів у просторі та на площині, оскільки ці питання широко представлені у програмі для дошкільних навчальних закладів.
Таким чином, у змісті програм простежується орієнтація шкільної програми на певну міру розвиненості логіко-математичної компетентності дитини старшого дошкільного віку.
Освітня лінія «Мовлення дитини» заслуговує на грунтовний порівняльний аналіз з програмою предмета «Українська мова».
Зокрема, показники монологічної компетенції дитини-дошкільника орієнтовані на досить високий рівень розвитку зв’язного мовлення (складає різні види розповідей: описові, сюжетні, творчі (розповіді-повідомлення, роздуми, пояснення, етюди) ; переказує художні тексти; складає розповіді як за планом вихователя, так і самостійно; розповідає про події із власного життя, за змістом картини, художніх творів, на запропоновану тему, за ігровою та уявлюваною ситуаціями, за результатами спостережень та власної діяльності; самостійно розповідає знайомі казки; вміє пояснити хід наступної гри, майбутній сюжет малюнка, аплікації, виробу; планує, пояснює і регулює свої дії). У той же час, програма 1 класу зазначає, що «важливе місце в системі роботи над розвитком мовленнєвої діяльності учнів відводиться урокам розвитку зв’язного мовлення (у 1 класі – фрагмент уроку 15-20 хв. 1 раз на 2 тижні). Основна мета цих уроків у 1 класі – ознайомлення учнів із тематичними групами слів («Навчальне приладдя», «Явища природи», «Ввічливі слова» та ін.) ; збагачення їхнього лексичного запасу словами-назвами предметів, ознак, дій; формувати уміння будувати із вивченими словами словосполучення і речення, пов’язувати 2-3 речення в усну зв’язну розповідь… Учень самостійно будує зв’язне висловлювання за поданим початком і малюнком (ілюстрацією, серією малюнків), на основі прочитаного тексту або випадку із життя». На основі даного порівняння можна зробити висновок про завищені очікування щодо розвитку монологічного мовлення дошкільників.
Аналіз програмних документів вказує на те, що простежується наступність у навчанні дітей грамоти. Так, у програмі для 1 класу зазначається: «у процесі навчання грамоти важливо враховувати вміння, набуті дітьми в дошкільному віці. Учитель має забезпечити посильне навчальне навантаження тим учням, які певною мірою вміють читати й писати, та надати індивідуальну допомогу менш підготовленим». Водночас, зміст розділу «Звукова культура мовлення» у Базовому компоненті дошкільної освіти відповідає програмі 1 класу (наприклад, «знає алфавітні назви букв» та ін.), що не є доцільним для дітей дошкільного віку.
Варто звернути увагу і на те, що в розділі «літературна компетенція» (освітня лінія «Дитина у світі культури») вказано значно вищий рівень знань та умінь дитини, аніж у відповідних змістових лініях програми 1 класу.
Таким чином, виходячи з аналізу змісту Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти, можна зробити висновок про дотримання принципу наступності в ключових орієнтирах розвитку дитини, в основних змістових лініях, в орієнтації вимог програми 1 класу на певний рівень компетентності дитини-дошкільника. Проте, існують певні суперечності та невідповідності – значною мірою через залучення «шкільного компоненту» у зміст дошкільної освіти, а також через зміну пріоритетів у навчальному змісті при переході з дошкільної в початкову ланку освіти. Пам’ятаючи про те, що кожна дитина – унікальна і має свій темп розвитку та – відповідно – опанування навчального змісту, маємо визначитись у питанні наступності між дошкільною та початковою освітою, і не стільки на рівні змісту програм, скільки на рівні створення можливостей для розвитку кожної дитини. Тому, зусилля батьків, педагогів, психологів мають спрямовуватись на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості у дошкільному та молодшому шкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні та шкільні роки.
 
Список використаних джерел
 
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index. php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/doshkilna-osvita/148-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/doshkilnaosvita/10023 
[Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna...
Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс]. -Режим доступу: www.mon.gov.ua/index.php/ua/... ta... ta... programi/8699
Скворцова С., Онопрієнко О., Трофименко Л. Підручники: «Математика. 1 клас» / С. Скворцова, О. Онопрієнко, Л. Трофименко // Початкова освіта. – 2012. – №18. – С. 5-9.
Фото Капча