Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності
1.1. Поняття, ознаки, зміст кримінальної відповідальності
1.2. Види кримінальної відповідальності
2. Підстави кримінальної відповідальності
2.1. Матеріальна підстава
2.2. Формальна підстава
3. Обмеження кримінальної відповідальності за суспільною небезпечністю діяння
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах гуманізації кримінального законодавства і адаптації його до вимог Європейського Союзу поняття сутності і умов кримінальної відповідальності потребує удосконалення. 

У кримінальному законі поняття «кримінальна відповідальність» не розкривається, хоча і вживається досить широко. Тільки в Загальній частині КК ці слова вжито в назвах двадцяти статей.

У теорії кримінального права це поняття трактується по-різному. У загальному вигляді позиції криміналістів щодо змісту кримінальної відповідальності можна подати так: а) як обов'язок особи не вчиняти злочинів; 

б) як обов'язок особи відповідати за законом за вчинений злочин; в) як реальний процес такої відповідальності. Існують й інші точки зору щодо поняття кримінальної відповідальності, в яких певним чином поєднуються наведені вище позиції.

Актуалізація проблеми визначення умов кримінальної відповідальності надзвичайно багатоаспектна. Вона тісно взаємопов’язана з проблемою криміналізації та декриміналізації діянь, розмежування кримінально-правової і адміністративно-правової сфер правового регулювання, конкретизації меж кримінальної відповідальності за ознакою суспільної небезпечності діяння, обґрунтованості меж кримінальної відповідальності неповнолітніх, співучас-ників злочину тощо.

Розробка проблеми кримінальної відповідальності відноситься до числа необхідних засобів подальшого зміцнення правопорядку та законності, гарантій забезпечення охорони конституційних прав і свобод громадян, рівень якого в нашій державі не можна визнати належним.

Але в цілому у національній кримінально-правовій доктрині питання соціально-правової сутності кримінальної відповідальності, її підстав та умов ще далекі від повного та всебічного вирішення. Низка питань, які стосуються цієї проблеми, залишаються дискусійними.

Стан дослідження проблеми. Вагомий внесок у вирішення проблеми визначення умов кримінальної відповідальності зробили П. Андрушко [3], В. К. Грищук [8], М. Панов [16], О. О. Дудоров [21], Л. І. Сопільник [19], І. В. Діордіца [9] та інші науковці.

Об'єкт дослідження – кримінальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності. 

Предмет дослідження – норми кримінального права, які визначають сутність та умови застосування кримінальної відповідальності. 

Мета роботи – на основі аналізу нормативно-правових джерел уточнити поняття умов кримінальної відповідальності та особливостей її застосування. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття, ознаки та зміст кримінальної відповідальності;
 • визначити види кримінальної відповідальності;
 • проаналізувати підстави кримінальної відповідальності: матеріальну і формальну;
 • розкрити обмеження кримінальної відповідальності за суспільною небезпечністю діяння.

Методи дослідження. Під час дослідження застосовувалися загально-наукові (аналіз і синтез, узагальнення, абстрагування та ін.) і спеціальні методи пізнання: метод системного аналізу, формально-юридичний та фор-мально-логічний методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 38 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Андрушко П. Відповідальність у публічному праві : монографія / П. Анд-рушко, І. Безклубий, А. Берлач, Ю. Баулін, В. Гринюк; ред.: І. Безклубий; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Грамота, 2014. - 494 c.
 4. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю. В. Баулін // Вісник Асоціації кримінального права України, 2013, № 1(1). - С. 185-207.
 5. Беніцький А. С. Кримінальне право. Особлива частина : підруч. для студ. ВНЗ. Кримінальне право. Особлива частина / А. С. Беніцький, В. О. Бодаєвський, Г. Є. Болдарь, В. О. Гацелюк, М. К. Гнєтнєв. - Луганськ, 2012. - 779 c.
 6. Васильківська І. П. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / І. П. Васильківська; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2013. - 295 c.
 7. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Р. В. Вереша; Акад. адвокатури України. - Вид. 3-тє, переробл. та доповн. - К. : Правова єдність : Алерта, 2014. - 351 c.
 8. Грищук В. К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини : монографія / В. К. Грищук. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. - 766 c.
 9. Діордіца І. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : курс лекцій / І. В. Діордіца, Т. М. Черковська; Акад. праці, соц. відносин і туризму. - Київ : Сталь, 2013. - 143 c.
 10. Жаровська Г. П. Кримінальне право України (Загальна частина) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. П. Жаровська, О. І. Ющик; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 302 c.
 11. Кваша О. О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність : монографія / О. О. Кваша; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. - 559 c.
 12. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, 
 13. С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 14. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; ред.: В. І. Шакун; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Алерта, 2013. - 319 c.
 15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 16. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. пос. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 17. Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстава / М. Панов // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2010. - № 4. - С. 45-52.
 18. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». - Ужгород : Гельветика, 2014. - 655 c.
 19. Соболь О.І. Кримінальний кодекс України: постатейні матеріали та навчально-практичні завдання / І.П. Баглай, І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьова, К.Т. Кравченко, О.М. Литвинов, А.В. Савченко, Ю.Л. Сенін, О.І. Соболь; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2011. – 640 с.
 20. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права,. - Л., 2012. - 463 c.
 21. Степанов П. Л. Підстави й умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям: проблеми визначення / П. Л. Степанов // Держава та регіони. Сер. Право. - 2014. - Вип. 2. - С. 104-108.
 22. Трубников В. М. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / В. М. Трубников, М. В. Даньшин, Я. О. Лантінов, Д. С. Слінько, О. М. Храмцов, Ю. В. Шинкарьов; ред.: В. М. Трубников; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2012. - 447 c.
 23. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / П. С. Берзін, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, В. С. Ковальський, В. О. Навроцький; ред.: В. О. Навроцький. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 711 c.
10660
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.