Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Об’єкт та об’єктивна сторона фіктивного підприємництва
2. Суб’єкт злочину та суб’єктивна сторона фіктивного підприємництва
3. Проблеми кримінальної відповідальності суб’єкта фіктивного підприємництва
Задача 1
Члени організованої злочинної групи О., Р., С. та Б., відвідували різні танцювальні колективи, де працювали молоді дівчата, та пропонували їм високооплачувану роботу за кордоном танцюристками. Після формування «колективу» з 8-10 осіб вони оформляли туристичні візи до іноземної держави, за якими від’їжджали туди разом із дівчатами. За кордоном вони забирали у дівчат паспорти та продавали кожну з потерпілих за 5000 доларів США володарям домів розпусти, де дівчат примушували займатися проституцією.
Кваліфікуйте дії О., Р., С. та Б.
Задача 2
Н. і С., які випадково познайомилися в кафе із П. (19 років), силою затягнули останню до підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було встановлено, що на момент вчинення злочину Н. виповнилося 18 років, а С. - 13 років.
Кваліфікуйте дії, вчинені Н. і С.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Протягом останніх років спостерігається активне проникнення кримінальних угруповань у підприємницьку сферу діяльності і створення ними фіктивних підприємницьких структур. Ці структури використовуються для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Фіктивне підприємництво - новий вид злочинних посягань у сфері економіки України, як суспільно небезпечне явище воно виникло практично одночасно з виникненням підприємницької діяльності. 

Фіктивне підприємництво - це не тільки довірчі товариства  і різноманітні фонди, які будували свою діяльність за принципом “піраміди”, а, як показує практика, набагато ширша злочинна діяльність, що набуватиме все більшого  впливу на підприємницьку діяльність і активно впливатиме на економічну ситуацію в державі. Дослідження криміногенної обстановки, аналіз рівня та динаміки злочинності у сфері підприємницької діяльності свідчать, що ця злочинність стала більш організованою. Злочини, вчинені  підприємцями, впливають на фінансово-кредитну і банківську діяльність, сферу зовнішньо-економічної діяльності та приватизації.

Вивчення судово-слідчої практики, опитування спеціалістів свідчать про те, що правоохоронні органи в боротьбі з фіктивним підприємництвом відчувають серйозні труднощі, пов'язані з недосконалістю законодавчих конструкцій, окремих понять, протиріччями у тлумаченні закону, відсутністю узагальнення правової та  судової практики, а також науково обгрунтованих рекомендацій щодо кваліфікації діянь даної категорії. Незважаючи на невелику питому вагу фіктивного підприємництва у загальній структурі злочинів, збитки, які воно наносить, настільки великі, що постійне удосконалення форм і методів боротьби з цим видом злочинів залишається дуже актуальним завданням. 

Зважаючи на гостроту проблеми боротьби з фіктивним підприємництвом, тема дослідження є актуальною і своєчасною, адже дослідження відповідальності за фіктивне підприємництво спрямоване на впорядкування та підвищення якості боротьби зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності.

Об’єкт дослідження - кримінально-правові ознаки протиправної діяльності у сфері підприємництва, а також комплекс кримінально-правових і кримінологічних способів впливу на її суб’єктів.

Предмет дослідження - нормативно-правові акти, які безпосередньо регулюють кримінальну відповідальність за порушення у підприємницькій діяльності.

Мета роботи - аналіз нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність, та інституту кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво з урахуванням нових вимог, поставлених перед юридичною наукою в умовах реформи кримінального законодавства України.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є теорія наукового пізнання соціально-правових явищ. Водночас у роботі застосовувались загальнонаукові методи і підходи, а також окремі наукові методики, зокрема, порівняльно-правовий, системно-структурний, логіко-юридичний та інші методи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Берзін П. С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності / П. С. Берзін // Адвокат. - 2013. - № 1. - С. 14-19.
 4. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 5. Заруба П. І. До питання криміналізації фіктивного підприємництва / П. І. Заруба П. І. // Право та управління. - №4. – 2011. – С. 106-111.
 6. Ісар І.В. Кримінальна відповідальності за фіктивне підприємництво в Україні / І.В. Ісар / Вісник Буковинської державної фінансової академії. – серія «Юридичні науки». – №1 (4). - 2012. – С. 123-126.
 7. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 8. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 9. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 11. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 12. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 13. Цехан Д. М. Класифікація злочинів у сфері господарської діяльності як об’єкта оперативно-розшукового запобігання / Д. М. Цехан, П. С. Луцюк // Південноукр. правничий часопис. – 2011. – № 3. – С. 67-69.
445
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.