Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз об’єктивної сторони складу злочину фіктивного підприємництва
1.1. Сутність фіктивного підприємництва та його ознаки
1.2. Об’єкт фіктивного підприємництва
1.3. Об’єктивна сторона фіктивного підприємництва 
2. Аналіз суб’єктивної сторони фіктивного підприємництва
2.1. Суб’єкт фіктивного підприємництва
2.2. Суб’єктивна сторона фіктивного підприємництва
3. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво
3.1. Структура кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
3.2. Удосконалення кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
Задача 1
Члени організованої злочинної групи О., Р., С. та Б., відвідували різні танцювальні колективи, де працювали молоді дівчата, та пропонували їм високооплачувану роботу за кордоном танцюристками. Після формування «колективу» з 8-10 осіб вони оформляли туристичні візи до іноземної держави, за якими від’їжджали туди разом із дівчатами. За кордоном вони забирали у дівчат паспорти та продавали кожну з потерпілих за 5000 доларів США володарям домів розпусти, де дівчат примушували займатися проституцією.
Кваліфікуйте дії О., Р., С. та Б.
Задача 2
Н. і С., які випадково познайомилися в кафе із П. (19 років), силою затягнули останню до підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було встановлено, що на момент вчинення злочину Н. виповнилося 18 років, а С. - 13 років.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проведення реформування соціально-економічних відносин окрім значних позитивних перетворень призвело до численних зловживань у сфері господарської діяльності сучасної України. Легальні інструменти ринкової економіки почали широко використовуватись з метою протиправного збагачення окремих верств населення.

Саме тому в умовах розвитку ринкової економіки забезпечення належної охорони фінансової системи держави від злочинних посягань набуває особливої актуальності. Учасниками таких посягань є фіктивні підприємницькі структури, які постають знаряддям вчинення цілої низки корисливих злочинів: ухилення від сплати податків, контрабанди, шахрайства з фінансовими ресурсами та ін. Діяльність таких структур заподіює державі багатомільйонних збитків у формі відтоку коштів із офіційного обороту в тіньовий та за кордон. До того ж, в результаті функціонування розгалуженої мережі фіктивних суб’єктів підприєм-ницької діяльності та їх високоорганізованих неформальних об’єднань щорічно зазнають значних втрат велика кількість громадян та юридичних осіб.

На сьогоднішній день фіктивне підприємництво є одним із найнебезпеч-ніших господарських злочинів, поширеність яких призводить до багатомільйон-них збитків, яких зазнають держава, громадяни та юридичні особи. Скоєння правопорушень у різних сферах економіки та їх розповсюдження у базових галузях промисловості свідчать про велику суспільну загрозу фіктивного підприємництва як самого явища існування в сфері економіки.

Зростання злочинів та їх укриття у системі оподаткування виникає через існуючі невирішені проблеми, пов’язані з діяльністю так званих фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Зокрема, на даний момент жодним нормативно-правовим актом України не визначено поняття «фіктивного підприємства» та ознак фіктивності. Як наслідок – протидія цьому явищу не має системного характеру.

Сьогодні механізм створення і подальшого використання фіктивних під-приємств продовжує невпинно удосконалюватися, що потребує застосування адекватних засобів стратегічного і тактичного порядку боротьби з фіктивним підприємництвом, розробки відповідних наукових рекомендацій, а також подолання наявних прогалин і недоліків, які наявні у сфері регулювання таких відносин.

Об’єкт дослідження - діяльність оперативних і слідчих органів, спря-мована на виявлення, розкриття та розслідування фіктивного підприємництва, а також діяльність злочинців щодо вчинення фіктивного підприємництва та пов’язаних з ним правопорушень.

Предмет дослідження - тактичні й методичні особливості виявлення, розкриття та розслідування фіктивного підприємництва в найбільш типових слідчих ситуаціях.

Мета роботи - аналіз кримінальної відповідальності за фіктивне підприєм-ництво з урахуванням нових вимог, поставлених перед юридичною наукою в умовах реформи кримінального законодавства України.

Методи дослідження. У процесі дослідження було використано систему методів наукового пізнання: формально-логічний (класифікація типових слідів фіктивного підприємництва, криміналістичних ознак фіктивного підприємства, типізація тактичних операцій); функціональний (динаміка окремих елементів криміналістичної характеристики фіктивного підприємництва; ситуаційна залежність тактичних операцій та інших засобів); системно-структурний (побудова типових тактичних операцій, спрямованих на вирішення проміжних завдань розслідування); статистичний метод (під час узагальнення кримінальних справ про фіктивне підприємництво, при збиранні та первісній обробці інформації, отриманої зі статистичної звітності, анкетування та інтерв’ювання слідчих МВС, податкової міліції та прокуратури України).

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 24.12.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Берзін П. С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності / П. С. Берзін // Адвокат. - 2013. - № 1. - С. 14-19.
 4. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 5. Заруба П. І. До питання криміналізації фіктивного підприємництва / П. І. Заруба П. І. // Право та управління. - №4. – 2011. – С. 106-111.
 6. Ісар І.В. Кримінальна відповідальності за фіктивне підприємництво в Україні / І.В. Ісар / Вісник Буковинської державної фінансової академії. – серія «Юридичні науки». – №1 (4). - 2012. – С. 123-126.
 7. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 8. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 9. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 11. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 12. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 13. Цехан Д. М. Класифікація злочинів у сфері господарської діяльності як об’єкта оперативно-розшукового запобігання / Д. М. Цехан, П. С. Луцюк // Південноукр. правничий часопис. – 2011. – № 3. – С. 67-69.
10664
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.