Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз об’єктивної сторони грубого порушення законодавства про працю
2. Суб’єкт та суб’єктивні ознаки грубого порушення законодавства про працю
3. Кримінальна відповідальність за кваліфіковані види грубого порушення законодавства про працю
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Конституція України проголосила найвищою соціальною цінністю людину, її права та свободи, а визнання, дотримання і захист прав і свобод людини та громадянина - обов’язком держави. Найважливішими серед соціально-економічних прав і свобод людини та громадянина є трудові права. Гарантування прав і свобод людини, зокрема, трудових, у правовій державі забезпечується за трьома основними напрямками: 1) законодавчим закріпленням наданих або визнаних державою прав і свобод людини; 2) встановленням механізму реалізації даних прав і свобод; 3) правовим забезпеченням охорони прав і свобод людини у випадку їх порушення. 

Традиційно наукою кримінального права злочини, пов’язані з порушенням законодавства про працю, поділяються на дві основні групи: порушення трудових прав людини і громадянина, не пов’язані з посяганням на життя та здоров’я; порушення правил охорони праці й техніки безпеки на виробництві, які створюють загрозу заподіяння шкоди життю та здоров’ю людини.

Формування нового ринку праці й поява нових його учасників в особі роботодавців різних організаційно-правових форм та видів власності зумовили собою значне погіршення стану дотримання законності у сфері трудових відносин, поширення злочинних порушень у цій галузі. На жаль, офіційні статистичні дані не відображають той негативний стан, який склався в трудових відносинах на даний час. Певною мірою це пояснюється недосконалістю існуючих кримінально-правових норм, а також високою латентністю цього виду злочинів.

Новий погляд на формування та існування ринку праці зумовили необ-хідність теоретичного осмислення підстав кримінально-правової заборони порушень законодавства про працю. Поряд з цим, чинне кримінальне законо-давство стосовно даної проблеми потребує детального аналізу як окремих науково-теоретичних положень норм про відповідальність за порушення трудових прав людини, так і судово-слідчої практики їх застосування. 

Слід зазначити, що норму, яка передбачає кримінальну відповідальність за шрубе порушення законодавства про працю, розглядали такі вчені, як І. Р. Безпалько [7], А. О. Дігтяр [9], І. П. Климишин [11], Н. Романова [13] та ін. 

Мета роботи - аналіз та узагальнення положень щодо питань кримінальної відповідальності за посягання на трудові права людини.

Для досягнення визначеної мети були поставлені наступні завдання:

 • проаналізувати об’єктивну сторону грубого порушення законодавства про працю;
 • визначити суб’єкт та суб’єктивні ознаки грубого порушення законодавства про працю;
 • дослідити кримінальну відповідальність за кваліфіковані види грубого порушення законодавства про працю.

Об’єкт дослідження - злочинні порушення законодавства про працю, не пов’язані з посяганням на життя та здоров’я людини.

Предмет дослідження - кримінальне законодавство щодо відповідальності за посягання на трудові права людини, практика його застосування.

Методи дослідження. За методологічну основу дослідження взято основні положення загальної теорії права, з використанням методів структурно-системного аналізу, формально-юридичного методу, систематичного, логічної інтерпретації, логіко-семантичного, формально-логічного та інших.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 10.02.2016: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 25.11.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, редакція від 01.01.2016: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15
 5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, редакція від 01.01.2016: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/322-08
 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» № 9 від 06.11.92, редакція від 25.05.1998 : [Елект-ронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0 009700-92
 7. Безпалько І. Р. Підвищення відповідальності за порушення законодавства про працю як запорука процесу легалізації заробітної плати в Україні / І. Р. Безпалько // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 2. - С. 32-41.
 8. Васильківська І. П. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / І. П. Васильківська; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 295 c.
 9. Дігтяр А.О. Юридична відповідальність за порушення норм трудового законодавства / Дігтяр А.О. // Міжнародно-правове забезпечення стабільності та безпеки суспільства: матеріали науково- теоретичної конференції викладачів, аспірантів та студ. юридичного фак-ту, м. Суми, 25 травня 2013 р. / Ред.кол.: А.М. Куліш, М.М. Бурбика, М.І. Логвиненко, В.М. Семенов, А.В. Баранова. - Суми: СумДУ, 2013. - С. 171-173.
 10. Жаровська Г. П. Кримінальне право України (Загальна частина) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. П. Жаровська, О. І. Ющик; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 302 c.
 11. Климишин І. П. Особливості визначення окремих видів потерпілих (ст. 172 КК України «Грубе порушення законодавства про працю») / Климишин І. П. // Право і суспільство. - 2011. - N 4. - С. 125-128.
 12. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2012. - 1231 c.
 13. Романова Н. Порушення законодавства про працю: види відповідальності / Н. Романова // Порушення трудового законодавства. Практичне керівництво. - №14. - 2013. - 28-34.
 14. Ротань В. Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін. - 14-те вид., доповн. та переробл. - К. : Прав. єдність, 2011. - 671 c.
 15. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права,. - Л., 2012. - 463 c.
 16. Узагальнення розгляду справ про порушення трудового законодавства за 2014 рік 20 квітня 2015 [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: court.gov.ua/sud0228/uzag/3229/
10662
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.