Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за групове порушення громадського порядку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і ознаки порушення громадського порядку
2. Об’єктивна та суб’єктивна сторона групового порушення громадського порядку
3. Особливості кваліфікації злочину групове порушення громадського порядку, його відмежування від хуліганства та масових заворушень
Задача 1
С. був затриманий як підозрюваний у вчиненні грабежу. Його вночі незаконно тривалий час допитував слідчий Ф. з метою примусити давати показання, що саме С. вчинив злочин, в якому його підозрюють.
Кваліфікуйте дії слідчого Ф.
Задача 2
Проведеною ревізією у продмазі було виявлено недостачу товарів на велику суму. Причиною цього було недбале ставлення завідувача магазину М. до зберігання й обліку товарів та мішкотари: тару здавали на склад сільського споживчого товариства несвоєчасно; не завжди оформляли належним чином відпуск товарів; в документах неправильно проставлялась їх ціна й кількість. Загальні збитки складають суму, яка у 300 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Кваліфікуйте дії М.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Однією з важливих умов функціону-вання держави та суспільства є забезпечення громадського порядку. У Криміналь-ному кодексі України (ч. 1 статті 2) передбачено, що своїм завдан-ням він визначає правове забезпечення охорони прав і свобод людини і грома-дянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Тому використання криміналь-но-правових засобів охорони громадського порядку є одним із дієвих засобів реагування на суспільно небезпечні посягання у цій сфері.

Сучасне українське суспільство стурбоване поширенням деструктивних процесів у відносинах між різними групами людей, сформованих за соціальними, політичними, релігійними, територіальними, національними й іншими ознаками. Однією з форм реалізації таких негативних процесів є групові порушення громадського порядку. Такі протиправні дії, як свідчить судова та слідча практика, зачіпають цілу низку суспільних відносин, що знаходяться під охороною закону про кримінальну відповідальність, зокрема, у сфері життя та здоров’я особи, власності, нормальної роботи органів державної влади, підприємств, установ та організацій. Злочинна поведінка таких груп людей є безконтрольною та залежною від зовнішніх чинників, що характери-зуються підвищеною суспільною небезпекою. Нерідко групові порушення громадського порядку набувають соціально загрозливих форм і зумовлюють вчинення більш тяжких злочинів (вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, масових заворушень, хуліганств, знищення, руйну-вання або пошкодження об’єктів культурної спадщини).

Важливим для правової науки є дослідити кримінально-правову характеристику групового порушення громадського порядку. Кримінально- правова характеристика групового порушення громадського порядку визначається складом цього злочину. Структурно ж склад будь-якого злочину, як відомо, характеризується такими елементами, як об’єкт і об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона злочину.

Об’єкт дослідження - загальні положення про злочини проти громадського порядку.

Предмет дослідження – групове порушення громадського порядку. 

Мета роботи - на основі вивчення теоретичних та нормативних матеріалів дати кримінально-правову характеристику групового порушення громадського порядку та дослідити обумовленість кримінальної відповідальності за групове порушення громадського порядку.

Методи дослідження. Для досягнення мети були використані наступні методи: загальний діалектичний метод наукового пізнання дійсності, а також спеціальні методи дослідження, а саме: порівняльно-правовий, методи струк-турного і системного аналізу, метод узагальнення та інші. 

Норми про відповідальність за групове порушення громадського порядку та практика їх застосування вивчалися багатьма вченими. Вагомий внесок у дослідження проблем кримінальної відповідальності за ці порушення зробили   І. М. Копотун [6], В. В. Кузнецов [8], Р. П. Олійничук [12] та інші.

Разом з цим, слід зазначити, що науково-теоретичне розроблення окресленої проблематики, зокрема дослідження обумовленості кримінальної відпові-дальності за групове порушення громадського порядку потребує подальшого опрацювання.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 4. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 5. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Копотун І. М. Кримінально-правові засади охорони громадського порядку в Україні / І. М. Копотун // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 48. – С. 478-483.
 7. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 8. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі: монографія / В. В. Кузнецов; Нац. акад. внутр. справ. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 907 с.
 9. Кузнецов В. В. Розмежування хуліганства з груповим порушенням громадського порядку / В. В. Кузнецов // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2010. - № 1. – С. 76-78.
 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 11. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 12. Олійничук Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Р. П. Олій-ничук; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 19 с.
 13. Пєтков С. В. Кодифікація законодавства про відповідальність - основа адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні // Держава та регіони. Серія: Право. – № 1. – 2009. – С. 84-89.
 14. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
444
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.