Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за надання неправдивих відомостей до органу ведення державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей державного реєстру виборців (ст. 158 КК)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Об’єктивні ознаки порушення законодавства у сфері надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців
2. Аналіз суб’єктів і суб’єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 158 КК України
3. Відповідальність у розрізі частин статті 158 КК
Задача 1
К. мав намір помститися В., тому приїхав у відпустку з табельною зброєю (пістолетом), вистрелив з неї у В., заподіявши останньому тяжкі тілесні ушкодження, але намір на вбивство до кінця не довів, тому що усвідомив аморальність свого вчинку та вирішив залишити В. у живих.
Визначте стадію вчинення злочину. Кваліфікуйте дії особи.
Задача 2
Черговий по залізничному вокзалу отримав телефонне повідомлення про мінування вокзалу. Під час проведення оперативних заходів були затримані два підлітки Р. і С., яким виповнилося 17 і 15 років відповідно. Виявилося, що це лише жарт.
Яке рішення повинен прийняти слідчий? Чи зміниться кваліфікація, якщо б вокзал був дійсно замінований?
 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Відповідно до статті 5 Конституції України, народ визнається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні. Із цієї позиції формування демократичної правової держави вимагає дослідження широкого кола проблем, пов’язаних з охороною та захистом функціонування форм безпосередньої демократії. Згідно з чинним законодавством, реалізації правових гарантій виборчих та референдних прав громадян приділяється значна увага. Одним із механізмів забезпечення зазначених прав є кримінальна відповідальність як один із видів юридичної відповідальності за перешкоджання втіленню в життя таких форм безпосередньої демократії, як вибори та референдум.

Основним способом порушення виборчих прав громадян та впливу на перебіг голосування є саме фальсифікація підсумків голосування на виборах та референдумі. Аналіз статистичних даних Головного слідчого управління МВС України, наданих за 2008-2014 рр., свідчить про існування випадків фальсифікації підсумків голосування.

Дослідження практики Вищого адміністративного суду України про визнання недостовірними результатів чергових виборів народних депутатів України та скасування реєстрації обраних народних депутатів свідчить про те, що підставами прийняття указаних рішень є відкриття кримінальних проваджень за фактами фальсифікації виборчих документів та підсумків голосування за ознаками злочинів, передбачених ст. 158 Кримінального кодексу України. Разом із тим, зазначені кримінальні провадження не завершено та не передано до суду.

Вказані фактичні обставини свідчать про те, що засоби кримінального права, які здійснюють охорону передбаченого законом порядку підведення підсумків голосування на виборах та референдумі, не забезпечують належного регулювання зазначених порушень та опосередковано свідчать про недоско-налість кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі.

Проблеми забезпечення кримінально-правового механізму захисту виборчих та референдних прав громадян є об’єктом дослідження таких вчених, як П. П. Андрушко [5], І. В. Берднік [7], Д. О. Колодін [11], С. Лихова [15], В. Осадчий [18], І. Є. Словська [21] та ін.

Мета роботи - комплексна характеристика кримінального законодавства за надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців, фальсифікацію підсумків голосування, аналіз об’єктивно-суб’єктив-них ознак злочинів, що посягають на порядок встановлення підсумків голосу-вання, а також удосконалення кримінального законодавства за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі.

Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання наступних завдань:

 • проаналізувати об’єктивні ознаки порушення законодавства у сфері надання неправдивих відомостей до органу ведення Держреєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референ-думу, підсумків голосування або відомостей Держреєстру виборців;
 • визначити суб’єктів і ознаки суб’єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 158 КК України;
 • оцінити санкції ст. 158 КК у розрізі кваліфікуючих ознак.

Об’єкт дослідження - кримінальні правовідносини, які забезпечують реалізацію виборчих та референдних прав громадян.

Предмет дослідження - кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі, її закономірності.

Методи дослідження обрано з урахуванням поставлених завдань, відповідно до об’єкта та предмета дослідження. Діалектичний метод пізнання дозволив виявити та розв’язати неузгодженості, що існують між складами злочинів, які посягають на порядок встановлення підсумків голосування, методи аналізу і синтезу – для дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак складів злочинів, що посягають на порядок встановлення підсумків голосу-вання. Герменевтичний метод дослідження використано з метою тлумачення змісту окремих термінів вітчизняного законодавства та їх сутнісних ознак.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 : [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 25.11.2015 : [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI, редакція від 01.01.2016 : [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
 4. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI, редакція від 09.12.2015 : [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475-17
 5. Андрушко П. П. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав : моногр. / П. П. Андрушко, І. О. Зінченко, С. Я. Лихова, М. І. Мельник, О. В. Михайленко, В. І. Осадчий; Акад. прав. наук України. - Х. : Кроссроуд, 2008. - 342 c.
 6. Беніцький А. С. Кримінальне право. Особлива частина : підруч. для студ. ВНЗ. Кримінальне право. Особлива частина / А. С. Беніцький, В. О. Бодаєвський, Г. Є. Болдарь, В. О. Гацелюк, М. К. Гнєтнєв. - Луганськ, 2012. - 779 c.
 7. Берднік І. В. Особливості предмета фальсифікації виборчих документів та документів референдуму / І. В. Берднік // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 47. - С. 527-533.
 8. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєт-нєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 9. Горяний С. В. Виборчі права як об'єкт злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. В. Горяний; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 20 c.
 10. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 11. Колодін Д. О. Особливості об’єкта злочину, передбаченого статтею 158 КК України / Д. О. Колодін // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юрид. ф-ту ТНЕУ / редкол.: М. О. Баймуратов та ін. – Тернопіль : Вектра, 2013. – Вип. 1 (3). – С. 277-286.
 12. Колодін Д. О. Суб’єктивна сторона підроблення підсумків голосування на виборах та референдумі / Д. О. Колодін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22. – Т. 3. Ч. 2. – С. 41-45.
 13. Кострицький В. В. Законодавче забезпечення кримінально-правової охорони прав учасників референдуму в Україні: історичний аспект / В. В. Кострицький // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 4. - С. 45-54.
 14. Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. / Ю.В.Баулін,        В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
 15. Лихова С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку ведення Державного реєстру виборців (частини 9-12 статті 158 КК України) / С. Лихова // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2/3. - С. 53-57.
 16. Мазур М. Б. Злочини проти виборчих прав громадян: історико- правовий аспект / М. В. Мазур / / Форум права. - 2011. - № 2. - С. 539-545.
 17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 18. Осадчий В. Проблеми кримінально-правової охорони виборчих та референдних прав громадян / В. Осадчий // Вісник Національної академії прокуратури України. - №3 (36). - 2014. - С. 55-60.
 19. Парасюк Н. М. Виборчі документи й документи референдуму як предмети складів злочинів / Н. М. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського націо-нального університету. Серія ПРАВО. - Випуск 31. - Том 3. - 2015. - С. 57-61.
 20. Савченко А. В. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. В. Савченко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 1272 с.
 21. Словська І. Є. Кримінально-правова відповідальність за порушення виборчих і референдних прав громадян / І. Є. Словська // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2015. - Вип. 5. - С. 110-116.
 22. Шевчук А. В. Кримінальне право України (Особлива частина) : для студ. ВНЗ / А. В. Шевчук, М. Д. Дякур; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 471 c.
10661
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.