Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за перешкоджання діяльності Рахункової палати, члена Рахункової палати (ст. 351-1 КК)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Об’єкт та об’єктивна сторона втручання у діяльність Рахункової палати та її членів
2. Характеристика суб’єкта та суб’єктивної сторони діяння, пов’язаного з перешкоджанням діяльності Рахункової палати або її членів
3. Проблеми кваліфікації і розмежування злочинів, суміжних зі ст. 351-1 КК України
Задача 1
Бухгалтер комерційної фірми В. неодноразово примушував свою колегу по роботі – бухгалтера Л. вступити з ним у статевий зв’язок. У зв’язку з цим він у грубій формі запрошував її до себе додому, відсилав SMS-повідомлення по мобільному телефону з “непристойними натяками», погрожував проколоти шини в автомобілі, на якому їздила Л. тощо.
Чи підлягає В. кримінальній відповідальності? Якщо “так», то як слід кваліфікувати його дії? Якщо “ні», то чому?
Задача 2
Х. понад три роки проживав з М. Одного разу М. сказала Х., що чекає дитину від іншого чоловіка. Наступного дня з метою помститися за зраду Х. задушив М. Судово-медична експертиза встановила, що загибла вагітною не була.
Кваліфікуйте дії Х.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Згідно зі ст. 6 Конституції державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Ефективна, здійснювана у відповідності до сучасних вимог діяльність органів влади і Рахункової палати зокрема є гарантією дотримання прав та інтересів громадян, успішного розв’язання завдань, що стоять перед суспільством. 

Наділяючи своїх представників певними повноваженнями, держава, з одного боку, висуває до них високі вимоги, у необхідних випадках застосовуючи і суворішу відповідальність, у тому числі кримінальну. З іншого боку, забезпечує своїх представників посиленою охороною, щоб вони могли безперешкодно, без будь-якого стороннього впливу виконувати свої функції та під час прийняття рішень були переконані в безпеці власного життя, здоров’я, майнових прав, а також в безпеці життя, здоров’я, інших прав і інтересів своїх близьких. Для цього держава встановлює підвищену відповідальність для осіб, які перешкоджають нормальній діяльності органів державної влади.

Особливу роль у системі органів державної влади відведено Рахунковій палаті. Покладаючи на них обов’язок з здійснювати експертно-аналітичні, інформаційні та інші види діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів загально державних цільових фондів, за цільовим використанням фінансово-кредитних і валютних ресурсів (під час здійснення загально державних програм), проводити фінансові перевірки і ревізії, експертизу проектів державного бюджету, проектів законів та інших нормативних актів, міжнародних договорів, загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються державного бюджету та фінансів України, надаючи їм відповідно великі владні повноваження, держава створює систему правових заходів, спрямованих на забезпечення їх особистої безпеки, а також безпеки їх діяльності. Серед них і заходи кримінально-правового характеру. 

Ці та інші обставини обумовлюють актуальність теми дослідження. 

Окремим проблемам кримінальної відповідальності за перешкоджання діяльності Рахункової палати або її членів в теорії кримінального права приділялася певна увага в роботах таких учених як А. В. Виговська [7], А. С. Габуда [8], О. С. Койчева [10], В. В. Притула [14], А. М. Чорна [19] та інші.

Мета роботи - комплексне розв’язання питань кримінальної відпові-дальності за втручання в діяльність працівника Рахункової палати.

З урахуванням мети роботи передбачалося розв’язати такі завдання:

 • визначити об’єкт та ознаки об’єктивної сторони втручання у діяльність Рахункової палати та її членів;
 • охарактеризувати суб’єкт та суб’єктивну сторону діяння, пов’яза-ного з перешкоджанням діяльності Рахункової палати або її членів
 • проаналізувати проблеми кваліфікації і розмежування злочинів, суміжних зі ст. 351-1 КК України.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у зв’язку з діяльністю працівників Рахункової палати.

Предмет дослідження - склад злочину, передбачений ст. 251-1 КК України, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять положення теорії пізнання і загальної теорії кримінального права. У роботі над курсовою було використано такі методи, як діалектичний метод дослідження правових явищ, юридичний (догматичний) метод, системно-структурний та інші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 24.12.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 року № 1261-VII, редакція від 26.04.2015 [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1261-18
 5. Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 № 576-VIII, Прийняття від 02.07.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/576-19
 6. Баулін Ю. В. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студ. юрид. ВНЗ / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, А. О. Байда, 
 7. С. Б. Гавриш; ред.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 5-те вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2015. - 677 c.
 8. Виговська А. В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини за вітчиз-няним і зарубіжним кримінальним законодавством: порівняльна характерис-тика / А. В. Виговська // Правова держава. - 2010. - Вип. 21. - С. 351-357.
 9. Габуда А. С. Відповідальність за опір особам, наділеним владними повноваженнями (з історії українського кримінального права) / А. С. Габуда // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 1. - С. 286-296.
 10. Зінченко М. Фінансовий контроль за управлінням місцевими бюджетами / М. Зінченко // Наук. вісн. [Одес. нац. екон. ун-т]. - 2015. - № 4. - С. 86-97.
 11. Койчева, О. С. Фінансовий контроль як спосіб реалізації повноважень Рахункової палати / О. С. Койчева // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр./ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2014. - N 65. - С .192-198.
 12. Лопушняк Г. Рахункова палата та її роль у здійсненні державного фінансового контролю в Україні / Г. Лопушняк, О. Малецька, Х. Рибчанська // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. - 2013. - № 20(1). - С. 123-131.
 13. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2012. - 372 c.
 14. Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=yerp%3A%2F%2Fminjust. gov.ua%2Ffile%2F29237&name=29237&c=55e461778075
 15. Притула В. В. Оптимізація покарання за погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча / В. В. Притула // Європейські перспективи. - 2013. - № 11. - С. 83-87.
 16. Скулиш Є. Д. Боротьба з корупцією : підручник / Є. Д. Скулиш, А. М. Благодарний, Ю. Р. Гавдьо, В. О. Глушков, О. Ф. Бантишев; Нац. акад. Служби безпеки України. - К., 2010. - 335 c.
 17. Трепак В. М. Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи протидії : навч. посіб. / В. М. Трепак. - Київ : Атіка-Н, 2014. - 335 c.
 18. Трубников В. М. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / В. М. Трубников, М. В. Даньшин, О. О. Житний, Я. О. Лантінов, Д. С. Слінько, О. М. Храмцов; ред.: В. М. Трубников; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - 442 с.
 19. Тютюгін В. Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблем чи проблеми для вирішення? / В. Тютюгін / / Юридичний вісник України. - 2010. - № 5-6 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yurincom.com/ua/legal_ practice/analitychna_yurysprudentsiia/novely_kryminalnogo_zakonodavstva_shchodo_posylennia_vidpovidalnosti_za_koruptsiini_zlochyny__vyrishennia_problemy_chy_problemy_dlia_vyrishennia__-publication
 20. Чорна А. М. Правове регулювання аудиторського фінансового контролю в Україні : монографія / А. М. Чорна. - Х.: НікаНова, 2013. - 196 c.
10687
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.