Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Склад і об’єктивна сторона ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
2. Аналіз суб’єктивної сторони складу ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та стра-хових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
3. Умови кримінальної відповідальності за ст. 212-1 КК України
Задача 1
Найманий вбивця С. купував таблетки радіоактивного ізотопу стронцію і неодноразово застосовував їх при вбивстві. Так, він підклав таку таблетку в кабінет директора комерційної фірми, який через два тижні помер. Але після цього загинуло ще дві особи, які працювали в цьому приміщенні. Під час затримання С. погрожував викинути таблетки у річку, але це йому не вдалося внаслідок швидких дій працівників міліції.
Кваліфікуйте дії С.
Задача 2
Майстер Б., за попередньою домовленістю зі столяром Ч., виписав на його ім’я три фіктивні наряди і закрив їх на 1400 гривень. Ч. одержав незаконно нараховані йому гроші, з яких 1000 гривень передав Б., а 400 гривень залишив собі.
Кваліфікуйте дії Б. і Ч.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Для ефективної боротьби зі злочинністю взагалі та з проявами суспільно небезпечного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування зокрема в Україні існує розгалужена система заходів соціально-економічного характеру серед яких не останнє місце належить кримінальному покаранню. Запобіжний вплив покарання забезпечується як погрозою застосування того покарання, що передбачено у кримінальному законі, так і шляхом фактичної реалізації цієї погрози, тобто шляхом застосування конкретного виду й розміру покарання до осіб, котрі вчинили злочин.

На сьогоднішній день трансформація системи пенсійного забезпечення в Україні є усвідомленою потребою, гострота якої особливо посилюється в умовах економічного спаду та песимістичних прогнозів пенсійного забезпечення на найближчі роки. Невід’ємним фактором такої ситуації є і збільшення кількості злочинних посягань на систему пенсійного забезпечення, що зумовлює необхідність удосконалення її кримінально-правового захисту в процесі реформування.

При удосконаленні кримінально-правових норм, що забезпечують захист пенсійної системи слід звернути увагу на проблему декриміналізації злочинів подібного гатунку сфері кримінально-правової охорони таких суспільних відносин.

Глибокий, об’єктивний, повний і всебічний аналіз злочинного ухилення від  сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не можливо провести шляхом дослідження лише його об’єктивних ознак, що характеризують зовнішній бік  даного діяння  та суб’єкта, що вчиняє таке діяння. Важливе значення має всебічне дослі-дження внутрішньої сторони цього суспільно-небезпечного прояву, тобто психічного ставлення особи до вчиненого нею діяння та наслідків, які воно спричинило.

Дослідження проблем кримінальної відповідальності за ухилення від сплати обов’язкових внесків державі проводились такими науковцями як В. М. Киричко [8], І. І. Митрофанов [12], О. О. Дудоров [7], В.С. Кошевський [9, 10], І. В. Сукач [16] та ін. Але більшість наукових праць з аналізованої тематики стосуються ухилення від сплати всіх обов’язкових платежів без виділення конкретних їх видів.

Мета роботи - висвітлення аспектів кримінальної відповідальності за злочинне ухилення від сплати сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також аналізі вини, мотиву та мети даного діяння.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері забезпечення кримінально-правової заборони ухилення від сплати обов’язкових платежів.

Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за ухилення від сплати сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Методи дослідження представлені системою загальнонаукових і спеціаль-но-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З врахуванням специфіки теми і мети дослідження застосовувались: історико-правовий метод, догматичний метод, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.14.2001 № 2341-III, редакція від 26.11.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 11.12.2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 20.09.2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, редакція від 19.12.2015– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
 6. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 7. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Киричко В. М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: наук.-практ. комент. / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 784 с.
 9. Кошевський В. Відмежування ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від суміжних складів злочинів /В. Кошевський // Підприємництво, господарство і право. - К.:ТОВ “Гарантія”. - 2010. - № 12. - С.159-161.
 10. Кошевський В.С. Суб’єктивнасторона ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування / В.С. Кошевський // Часопис Академії адвокатури України. – №14. – 2012. – 101-107.
 11. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко,   С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 12. Митрофанов І. І. Економічні злочини: навч. посіб. / І. І. Митрофанов. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. - 272 с.
 13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 15. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 16. Сукач І. В. Правові аспекти та криміналістична характеристика злочинів у сфері оподаткування / І. В. Сукач // Вісник Академії адвокатури України, №1(20). - 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.nbuv.gov. ua/portal/ Soc_Gum/Vaau/2011_1/.../11sivzso.pd
10679
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.