Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття та ознаки тяжкого тілесного ушкодження
2. Характеристика об’єктивних ознак умисного тяжкого тілесного ушкодження
3. Суб’єктивні ознаки умисного тяжкого тілесного ушкодження
4. Проблеми кваліфікації та відмежування тяжкого тілесного ушкодження від суміжних злочинів 
Задача 1
Голова виборчої комісії Д., з метою перешкодити обранню небажаного кандидата, в день виборів роздала окремим виборцям бюлетені, з умовою заплатити винагороду за «правильне» голосування.
Кваліфікуйте дії Д.
Задача 2
Зобов’язаний рішенням суду сплачувати аліменти на утримання двох дітей, П. не сплачував їх протягом року. Кинувши роботу на виробництві, він працював за приватними угодами у різних громадян. Кваліфікуйте дії П.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Конституція України у ч.2 ст. 3 визначає, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Тобто основними завданнями, що постають перед юридичною наукою і державою, є забезпечення дотримання прав і свобод громадян. А частина 1 статті 3 Конституції України зазначає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Особливість суспільної небезпеки умисних тяжких тілесних ушкоджень полягає в тому, що вони завдають шкоди, яка не має відповідного еквіваленту, – людина позбавляється найціннішого – здоров’я, а в деяких випадках і життя, найбільш небезпечними способами, найбільш небезпечними засобами.

У літературі висловлюються різні позиції стосовно деяких питань, що мають значний вплив на кваліфікацію всіх злочинів, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості; неоднозначно визначається саме поняття таких злочинів, наводяться спірні судження про особливості відповідальності за такі злочини, немає чіткої класифікації та чіткого законодавчого визначення щодо наслідків у вигляді тілесних ушкоджень (річ у тому, що законодавець застосовує безліч термінів, зміст яких включає в себе поняття “тілесне ушкодження”). Це викликає необхідність теоретичного та практичного дослідження процесу визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень при кваліфікації злочинів, які посягають на тілесну недоторканість особи, розробки питання про їх види та аналіз недоліків законодавства щодо визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, кримінально-правового та медичного визначення цього поняття, окремих питань відповідальності за злочини, пов’язані із заподіянням тілесних ушкоджень тощо.

Стан дослідження проблеми. Незважаючи на всю складність і вагомість питання про тілесні ушкодження, воно й досі лишається одним з найменш розроблених в Особливій частині кримінального права України. За часи існування України як незалежної держави названій проблемі приділялося дуже мало уваги, публікації та фундаментальні роботи українських фахівців з цього питання можна перелічити по одиницях. Окремі аспекти визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень розглядали такі науковці як І. О. Зінченко [6], О. О. Дудоров [8], П. П. Андрушко [10], О. М. Юрченко та О. Ф. Бантишев [15].

Проте наявні теоретичні розробки про визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень далеко не вичерпали необхідність подальшого досліджен-ня даного питання.

Мета роботи – аналіз кримінально-правових особливостей заподіяння умисних важких тілесних ушкоджень.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають в ситуації кримінально-правової оцінки тяжких тілесних ушкоджень.

Предмет дослідження – умисні тяжкі тілесні ушкодження як криминальна караний злочин.

Методи дослідження обрано з врахуванням об’єкта та предмета дослі-дження. У роботі застосовано низку методів наукового пізнання: системний, діалектичний, функціональний, аксіоматичний, порівняльно-правовий, формально-логічного аналізу та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Положення про медико-соціальну експертизу // Постанова Кабінету Мініст-рів від 03.12.2009 № 1317. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-п#n12
 4. Правила судово-медичною визначення ступеня тяжкості тілесних ушко-джень від 17.01.1995 № 6 / Наказ МОЗ України / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 р. за № 255/791. – [Електрон-ний ресурс]. – [Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєт-нєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: моногр. / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Х.: ФІНН, 2010. – 256 с.
 7. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 8. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 9. Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. / Ю.В.Баулін,        В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
 10. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К. : Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 13. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 14. Про судову практику в справах проти життя та здоров’я особи: ППВСУ № 2 від 07.02.2003 р. // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2011 р.) станом на 26 верес. 2011 р.; уклад.: Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х.: Право, 2011. – 456 с.
 15. Юрченко О. М. Злочини проти життя та здоров'я особи: наук.-практ. комент. до розд. ІІ Особливої частини Кримін. кодексу України / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін; Міжвідом. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злочинністю. - К. : Паливода, 2013. - 175 с.
432
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.