Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Юридичний аналіз об’єктивної сторони умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі заходів, необхідних для затримання злочинця
2. Характеристика суб’єктивної сторони злочину, передбаченого 
ст. 118 КК України
3. Кваліфікація умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі заходів, необхідних для затримання злочинця
Задача 1
Ч., керуючи авто, перевищив встановлену швидкість і виїхав на тротуар, де наїхав на пішохода С., спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Маючи намір зникнути з місця події, щоб уникнути відповідальності, Ч. порушив правила дорожнього руху і зіткнувся на перехресті доріг з вантажним автомобілем. При зіткненні пасажирам А. і Ч. були заподіяні тілесні ушкодження. Наступного дня потерпілі С. і Ч. померли. 
Кваліфікуйте дії Ч.
Задача 2
А. подала в районне відділення соціального забезпечення документи, які сама підробила. На підставі цих документів їй призначено пенсію за старістю. Потім з’ясувалось, що в документах стаж роботи та вік були завищені на 8 років. Протягом одного року А. незаконно отримала 9000 гривень. 
Кваліфікуйте дії А.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Актуальність питання про застосування покарання за вчинення умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, полягає в тому, що в умовах сучасної криміногенної ситуації в Україні є потреба в переоцінці практики призначення покарання за злочини, вчинені у процесі реалізації громадянами права на необхідну оборону та затримання особи, яка вчинила злочин, а особливо в аспекті лібералізації та гуманізації державної кримінальної політики України.

Для досягнення мети найбільш повної реалізації безпеки особи потрібно, щоб необхідна оборона та затримання особи, яка вчинила злочин, як кримінально-правові категорії максимально відповідали своєму соціальному призначенню, щоб суспільство і держава могли забезпечити інтереси громадян при їх застосуванні.

Особливістю особи, яка перевищила межі необхідної оборони, є більш низький ступінь суспільної небезпечності у порівнянні з іншими умисними злочинами. У ґенезі цих злочинів (ст.ст. 118, 124 Кримінального кодексу (КК) України) знаходяться саме помилки суб'єкта оборони, джерелом яких є дефекти взаємодії суб'єкта оборони із зовнішніми факторами. Тому можна стверджувати, що саме особа, яка перевищила межі необхідної оборони, її особливості повинні бути безпосереднім об'єктом запобіжного впливу.

Аналіз поняття та ознак складів умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, є дуже актуальним і мае важливе значення як для теорії кримінального права, так і для практики застосування Закону про кримінальну відповідальність, зокрема для індивідуалізації відповідальності.

Питанням кримінально-правової характеристики умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони приділялася значна увага в теорії кримінального права. У підручниках, статтях і монографіях окремі аспекти даної проблеми розглядали Г. М. Андрусяк [4], В. І. Тютюгін [17], Н. М. Пли-сюк [15], С. Г. Помазан [16] та ін.

Мета роботи - дослідження складу злочину, який полягає у перевищенні меж необхідної оборони, та його основних ознак.

Зазначена мета конкретизується в низці завдань, найважливішими з яких є:

 • юридичний аналіз об’єктивної сторони умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі заходів, необхідних для затримання злочинця;
 • характеристика суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 118 КК України;
 • кваліфікація умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі заходів, необхідних для затримання злочинця.

Об'єкт дослідження - про необхідну оборону та перевищення її меж у кримінальному праві України.

Предмет дослідження - умисне вбивство при перевищенні меж необхід-ної оборони, практика його кваліфікації, розмежування з суміжними складами злочинів.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження використані такі наукові методи: системний – для комплексного розгляду складових елементів предмета дослідження як єдиного цілого; діалектичний – для дослідження елементів і ознак складу умисного вбивства при перевищені меж необхідної оборони, зокрема, при відмежуванні його від суміжних складів злочинів; функціональний – для з’ясування змісту об’єктивних і суб’єктивних ознак досліджуваного складу злочину при кримінально-правовій кваліфікації діяння; логічний – для тлумачення окремих положень КК, а також низки кримінально-правових понять.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 24.12.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про необхідну оборону» від 26.04.2002 № 1 [Електронний  ресурс].  - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0001700-02
 4. Андрусяк Г. М. Співучасть у злочині, вчиненому при перевищенні меж необхідної оборони / Г. М. Андрусяк // Часопис Київського університету права. – 2011. – №3. – с. 261-264.
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєт-нєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Данилевський А. О. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров'я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів: наук.-практ. посіб. / А. О. Данилевський, Г. Є. Болдарь; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2011. – 150 с.
 7. Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: моногр. / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Х.: ФІНН, 2010. – 256 с.
 8. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 9. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 10. Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. / Ю.В.Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
 11. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Прав. єдність, 2009. – 964 с.
 13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 14. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 15. Плисюк Н. М. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця за кримінальним правом України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. М. Плисюк; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2011. – 19 с.
 16. Помазан С. Г. Криміналістичні проблеми розслідування умисних вбивств при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця / С. Г. Помазан // Вчені записки Тавричеського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Т. 26 (65). № 1. – С. 442-446.
 17. Про судову практику в справах проти життя та здоров’я особи: ППВСУ № 2 від 07.02.2003 р. // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2011 р.) станом на 26 верес. 2011 р.; уклад.: Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х.: Право, 2011. – 456 с.
 18. Савченко А. В. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. В. Савченко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 1272 с.
 19. Юрченко О. М. Злочини проти життя та здоров'я особи: наук.-практ. комент. до розд. ІІ Особливої частини Кримін.кодексу України / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін; Міжвідом. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злочинністю. – К. : Паливода, 2013. – 175 с.
10676
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.