Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття та суспільна небезпечність умисного знищення або пошко-дження майна
2. Об’єкт та об’єктивна сторона умисного знищення або пошкодження майна
3. Особливості кваліфікації умисного знищення або пошкодження майна
4. Підстави та умови відмежування умисного знищення або пошко-дження майна від суміжних складів злочинів
Задача 1
П., прокинувшись вночі, почув, що в сусідній кімнаті його квартири хтось є. Зазирнувши туди, він побачив 14-річного сусіда M., який, відчинивши дверці шафи, виймав звідти речі та ховав їх до сумки. Побачивши хазяїна квартири, М. кинув речі і намагався втекти, але П. схопив його за руку та кілька разів ударив щосили рукою по голові, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження.
Кваліфікуйте дії вказаних осіб.
Задача 2
З. із своїм сусідом Н. розпивали спиртні напої в квартирі останнього. Дружина H., побачивши чоловіка та його друга в стані сп'яніння, почала їх лаяти. Н. намагався виштовхнути дружину з кімнати, де вони знаходились, але це її ще більше обурило. Схопивши кухонний ніж, вона вдарила чоловіка в живіт. У лікарні з'ясувалось, що лезо ножа проникло в черевну порожнину, але не пошкодило внутрішніх органів. Через три дні Н. виписали з лікарні, а ще через сім днів він закінчив амбулаторне лікування і вийшов на роботу.
Кваліфікуйте дії дружини Н.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Власність складає економічну основу життя суспільства, виступає показником його добробуту й особистого благополуччя громадян, а тому одним із завдань держави є захист прав власників від будь-якого неправомірного втручання та належне забезпечення охорони власності. Конституція України проголошує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, держава забезпечує захист усіх суб’єктів права власності (статті 13, 41 Конституції України). 

Одним із завдань національного кримінального законодавства є правове забезпечення захисту, поряд з переліком інших об’єктів кримінально-правової охорони, власності від злочинних посягань (ст. 1 Кримінального кодексу (КК) України). Більше того, кримінально-правова охорона суспільних відносин власності передбачена розділом VІ “Злочини проти власності” Особливої частини КК України, зокрема, ст. 194 “Умисне знищення або пошкодження майна”. Офіційна статистика свідчить, що злочини проти власності становлять близько 50% від загальної кількості вчинених злочинів. Незважаючи на те, що за останні роки спостерігається зменшення кількості зареєстрованих злочинів такого типу, правозастосовна діяльність щодо цієї категорії справ залишається вкрай низькою.

Проблемні питання кваліфікації умисного знищення або пошкодження майна потребують вирішення з огляду, по-перше, на значне поширення даної категорії злочину в суспільстві останнім часом, а по-друге, складністю їх кваліфікації, викликаної тим, що умисне знищення або пошкодження чужого майна часто стає способом або наслідком вчинення інших злочинів; по-третє, не завжди відповідною адекватністю мір кримінальної відповідальності рівню суспільної небезпечності даного злочину, що зумовлено як недосконалістю кримінального законодавства, так і порушенням порядку його застосування органами кримінальної юстиції.

Загальні питання злочинів проти власності знайшли своє відображення у роботах Н. О. Антонюк [2], І. Б. Газдайка-Василишина [6], Ю. А. Дорохіної [7] та інших. Проблеми кваліфікації умисного пошкодження або знищення майна досліджували такі вчені, як Р. О. Боднарчук [4], С. А. Миронюк [12], А. В. Сакун [18], Б.К. Слободянюк [19] та ін. 

Мета роботи - комплексна кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження майна на нормативному і на теоретичному рівнях.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

 • визначити поняття та суспільну небезпечність умисного знищення або пошкодження майна;
 • проаналізувати об’єкт та об’єктивну сторону умисного знищення або пошкодження майна;
 • дослідити особливості кваліфікації умисного знищення або пошкодження майна;
 • охарактеризувати підстави та умови відмежування умисного знищення або пошкодження майна від суміжних складів злочинів.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини в сфері кримінально-правової охорони власності.

Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження майна.

Методи дослідження. У роботі застосовано низку методів наукового пізнання: системний, діалектичний, функціональний, аксіоматичний, порівняльно-правовий, формально-логічного аналізу.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 26.11.2015 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/2341-14
 3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05, редакція від 26.11.2015 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
 4. Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. / Н. О. Антонюк; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 513 c.
 5. Беніцький А. С. Кримінальне право. Особлива частина : підруч. для студ. ВНЗ. Кримінальне право. Особлива частина / А. С. Беніцький, В. О. Бодаєвський, Г. Є. Болдарь, В. О. Гацелюк, М. К. Гнєтнєв. - Луганськ, 2012. - 779 c.
 6. Боднарчук Р. О. Поняття, критерії та ознаки знищення чужого майна (статті 194 та 196 КК України) / Р. О. Боднарчук // Форум права. – 2011. – № 3. – 
 7. С. 53-61.
 8. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєт-нєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 9. Газдайка-Василишин І. Б. Некорисливі злочини проти власності : монографія / І. Б. Газдайка-Василишин; Львів. держ.ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 211 c.
 10. Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності: методологічні основи та напрями дослідження / Ю. А. Дорохіна // Держава та регіони. Сер. Право. - 2014. - Вип. 1. - С. 122-127.
 11. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 12. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 13. Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. / Ю.В.Баулін,        В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
 14. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 15. Миронюк С. А. Кваліфікуючі ознаки умисного знищення або пошкодження майна за законодавством України / С. А. Миронюк // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1. - С. 102-107.
 16. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Прав. єдність, 2009. – 964 с.
 17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 18. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 19. Ромашова М. М. Загальносоціальне попередження умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу / М. М. Ромашова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 2. - С. 211-214.
 20. Савченко А. В. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. В. Савченко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 1272 с.
 21. Сакун А. В. Кваліфікуючі ознаки умисного знищення або пошкодження майна / А. В. Сакун // Сучасні направлення теоретичних і прикладних досліджень’2010 : зб. наук. праць по матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15–26.03.2010 р.). – Одеса : Черноморье, 2010. – Т. 17. – С. 54-58.
 22. Слободянюк Б.К. Обстановка та слідова картина умисного знищення або пошкодження чужого майна як елементи криміналістичної характеристики / Б.К. Слободянюк // Юридичний науковий електронний журнал. - № 4. - 2015. - С. 255-257.
 23. Шевчук А. В. Кримінальне право України (Особлива частина) : для студ. ВНЗ / А. В. Шевчук, М. Д. Дякур; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 471 c.
10663
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.