Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (ст. 299 КК України)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Об’єкт, предмет і об’єктивна сторона складу злочину, перед-баченого ст. 299 КК України
2. Аналіз суб’єкта та суб’єктивної сторони жорстокого поводження з тваринами
3. Особливості кваліфікації та призначення покарання за жорстоке поводження з тваринами, розмежування адміністративної та кримі-нальної відповідальності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В умовах подальшої розбудови державності в Україні, адаптації до європейської цивілізації всіх соціальних сфер, в суспільстві відбувається падіння морально-духовної культури населення, десоціалізація особи. Це сприяє виникненню і поширенню багатьох негативних явищ, зокрема, злочинів проти громадського порядку та моральності. 

Протидія таким злочинам є важливим завданням для становлення України як демократичної та правової держави. Серед таких проблем чільне місце посідає кримінально-правова охорона моральності у сфері захисту тваринного світу, яка потребує вирішення на рівні міжнародного права та на рівні національного права. Світова спільнота підтвердила своє бажання захистити тваринний світ від протиправних посягань. Результатом цього стали такі документи, як Європейська конвенція про захист тварин під час міжнародних перевезень (1968 р.), Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення (1973 р.), Всесвітня Декларація прав тварин (1978 р.), Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (1986 р.), Європейська конвенція на захист домашніх тварин (1987 р.). На реалізацію положень конвенцій у багатьох країнах світу створено інститут захисту прав тварин, удосконалюються механізми їх реалізації шляхом заснування нових відомств, громадських організацій, прийнято нові нормативно-правові акти, що встановлюють обмеження щодо правил поводження з тваринами.

Згідно зі статистичними даними Міністерства внутрішніх справ (далі - МВС) України, у 2007 р. за статтею 299 Кримінального кодексу (далі - КК) України «Жорстоке поводження з тваринами» було порушено 5 кримінальних справ, у 2008р. - 31, у 2009 р. - 41, у 2010 р. - 25, у 2011 р. - 35, у 2012 р. - 24, у 2013 р. - 28, у 2014 р. - 57, у 2015 р. - 54. При цьому, відповідно до офіційних даних Державної судової адміністрації України, протягом 2002 - 2009 рр. зафіксовано 47 обвинувальних вироків за жорстоке поводження з тваринами. Але такі, загалом невисокі, показники не відображають реальної кількості вчинених злочинів. Значну кількість випадків учинення жорстокого поводження з тваринами органи внутрішніх справ не фіксують, тому ці діяння мають високий рівень латентності. 

У науці кримінального права значна увага була приділена дослідженню питань охорони окремих сфер моральності від злочинних посягань, зокрема, їх розглядали у своїх роботах Д. О. Антонюк [5], Р. В. Вереша [7], Д. О. Калмиков [8], І. Б. Медицький [13], О. С. Чорна [16], О. О. Шуміло [17] та інші.

Мета роботи - кримінально-правовий аналіз  жорстокого поводження з тваринами за законодавством України.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

  • встановлення об’єкта, предмета і об’єктивної сторона складу злочину, передбаченого ст. 299 КК України;
  • аналіз суб’єкта та суб’єктивної сторони жорстокого поводження з тваринами;
  • визначення особливостей кваліфікації та призначення покарання за жорстоке поводження з тваринами, розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини у сфері охорони моральності.

Предмет дослідження - кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Методи дослідження. Мета і завдання роботи зумовлюють комплексний підхід до вибору методів дослідження: порівняльно-правовий, системного аналізу, догматичний (формально-юридичний) та інші.

 

Список використаних джерел: 
  1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 10.02.2016: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
  3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 25.11.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
  4. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 №3447-IV, редакція від 09.12.2015, підстава 766-19: [Електронний  ресурс].  - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3447-15
  5. Антонюк Д. О. Жорстоке поводження з тваринами: поняття та ознаки складу злочину / Д. О. Антонюк // Четверті харківські кримінально-правові читання [Текст] : тези доп. та наук. повідомл. учасників міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (м. Харків, 16-17 трав. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого та ін. ; [редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2014. - С. 373-376.
  6. Вербіцька М. В. Юридична відповідальність за жорстоке поводження із тваринами / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - Випуск 1. - Том 3. - 2014. - С. 9-14.
  7. Вереша Р. В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (порівняльно-правовий аспект) / Р. В. Вереша // Вісник Академії адвокатури України . - 2014. - Т. 11. - № 1. - С. 53-61. 
  8. Калмиков Д. О. Кримінальна та адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами : монографія / Д. О. Калмиков, А. О. Данилевський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. - 615 с.
  9. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
  10. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
  11. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі : монографія / В. В. Кузнецов; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Інтерсервіс, 2012. - 907 c.
  12. Кулик С. Г. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє злочини проти моральності / С. Г. Кулик // Держава та регіони. Сер. Право. - 2013. - Вип. 3. - С. 92-96.
  13. Медицький І. Б. Перспективи удосконалення кримінального законодавства в частині відповідальності за жорстокі форми поведінки з тваринами / І. Б. Медицький // Політика в сфері боротьби зі злочинністю. -Івано-Франківськ, 2014.- С.87-90.
  14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
  15. Савченко А. В. Суспільна моральність як об'єкт злочинних посягань : монографія / А. В. Савченко, С. П. Репецький; Нац. акад. внутр. справ. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 278 c.
  16. Чорна О. С. Деякі аспекти кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Злочинність у сфері професійної діяльності. Дев’яті юридичні читання». 10 грудня 2010 р. на кафедрі кримінального права, кримінального процесу і криміналістики ОНУ імені І. І. Мечникова. - О., 2010. - С. 148-150.
  17. Шуміло О. О. Жорстоке поводження з тваринами як явище соціальної дійсності / О. О. Шуміло // Jurnalul Juridic National : Teorie si practica. - 2015. - № 4/2. - C. 110-115.
10677
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.