Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінальна відповідальність за знищення, підробку або заміну номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Кримінальна відповідальність за знищення, підробку або заміну номерів, вузлів та агрегатів транспортного засобу (ст. 290 КК України)
1.1. Характеристика об’єкта злочину, передбаченого ст. 290 КК України
1.2. Проблеми кримінальної відповідальності та покарання за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
1.3. Відмежування знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу від злочину за ст. 396 КК України «Приховування злочину»
Задача 1
М., працюючи начальником відділу кадрів заводу, видав своєму знайомому Б. фіктивну довідку про те, що той працював на заводі 10 років, чим збільшив його трудовий стаж. Довідку Б. взяв для того, щоб належним чином оформити пенсію, що і зробив згодом, пред’явивши її у відповідні установи. Пенсію Б. отримував протягом року в загальній сумі 6000 гривень.
Кваліфікуйте дії М. і Б.
Задача 2
Я. попросив водія державної нафтобази Т. вивезти з бази шляхом крадіжки і привезти йому додому за винагороду 400 літрів пального вартістю 3600 гривень. Т. домовився із завідуючим складом паливно-мастильних матеріалів Є., який мав «резервне» пальне, викрасти його за рахунок списання за фіктивними актами. Викрадене пальне Т. та Є. привезли Я. додому.
Кваліфікуйте дії Я. Т. і Є.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Права і свободи людини та їх гарантії, закріплені в Конституції України, визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Розвиток ринкових відносин протягом останніх років вплинув на зростання кількості автотранспортних засобів серед населення України, переважно за рахунок імпорту транспортних засобів іноземного виробництва. Значна кількість транспортних засобів, що реалізовуються через автосалони, ринки, підставних осіб, виявляються викраденими, а їх ідентифікаційні номери кузова, двигуна, шасі – підробленими. Протидія такого роду підробкам є дуже складною і вимагає від правоохоронців високого професіоналізму, чіткої й оперативної взаємодії між різними службами та відомствами.

Проблема незаконного обігу транспортних засобів на території України дотепер залишається невирішеною, оскільки питома вага злочинів, пов’язаних із незаконним обігом транспортних засобів, є достатньо високою. Найбільша кримінальна активність у сфері незаконного обігу транспортних засобів спостерігається в тих регіонах України, які межують з країнами-імпортерами автомобілів. 

Протягом тривалого часу поставлений на потік незаконний обіг транспортних засобів в Україні приносив кримінальному бізнесу незаконні доходи внаслідок недостатнього державного контролю та нестабільної соціальної обстановки. Відсутність належної правової реґламентації, технічних можливостей, що забезпечують оперативне виявлення «кримінальних» транспортних засобів, некомпетентність ряду співробітників правоохоронних органів у вирішенні цих завдань, дає можливість безкарно вчиняти підробку номерів вузлів та агрегатів викрадених автомобілів і «леґалізувати» їх в обхід існуючих правил. Неефективна боротьба з цими злочинами створює умови для розвитку в злочинців певних навичок, удосконалення технічних можливостей, набуття корупційних зв’язків у правоохоронних органах.

У юридичній літературі питанням кримінально-правової протидії знищен-ню, підробці або заміні номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу приді-лялася увага у роботах О. А. Безуглого [4], В. В. Віскунова [6, 7], В. К. Кол-пакова [10], Б. Ф. Мицака [12], В. I. Осадчого [16] та ін.

Мета роботи - характеристика кримінальної відповідальності за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, передбаченої ст. 290 КК України.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, порядок яких порушується знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. 

Предмет дослідження - кримінальна відповідальність за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення задач дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні наукові методи. Використання історичного методу дозволило встановити, що вплинуло на появу кримінально-правової норми про відповідальність за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, догма-тичний метод та метод системного аналізу забезпечили всебічне дослідження складу злочину. Створення фактичних обставин вчинення досліджуваного злочину з метою кваліфікації за ст. 290 КК України здійснювалося за допомогою методу моделювання.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів / Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, редакція від 06.09.2013: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-п
 4. Безуглий О. А. Кримінально-правова характеристика незаконного заволо-діння автотранспортом / О. А. Безуглий // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 124-129.
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Віскунов В. В. Кримінальна відповідальність за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Віскунов; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2012. - 20 с.
 7. Віскунов В. В. Проблеми кримінальної відповідальності та покарання за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу / В. В. Віскунов // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 51. - С. 519-522.
 8. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 9. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 10. Колпаков В. К. Незаконне заволодіння транспортом: протидія засобами попередження: монографія / В. К. Колпаков, В. П. Захаров, В. В. Гордєєв, А. П. Огородник, Б. Ф. Мицак. - Х.: Харків юрид., 2012. - 407 с.
 11. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 12. Мицак Б. Ф. Попередження незаконного заволодіння транспортним засобом: монографія / Б. Ф. Мицак, В. П. Захаров; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 368 с.
 13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 15. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 16. Осадчий В. I. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту: монографія / В. I. Осадчий. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 150 с.
 17. Перепелиця А. І. Адміністративна та кримінальна відповідальність за право-порушення (злочини) у сфері безпеки дорожнього руху: навч. посіб. / А. І. Перепелиця, А. О. Собакарь, М. В. Палій, Ю. С. Коллер, Є. С. Назимко; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Донец. юрид. ін-т. - Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. - 304 с.

 

437
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.