Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і склад злочинних дій, які полягають у декларуванні недостовірної інформації
2. Об’єкт та об’єктивна сторона декларування недостовірної інформації
3. Суб’єкт вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України
4. Проблеми встановлення кримінальнальної відповідальності за декларування недостовірної інформації
Задача 1
К. відбув покарання за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Через два тижні потому він, бажаючи вступити з Ю. у статеві зносини, пригрозив їй розправою, якщо вона буде чинити опір. Коли К. зірвав з Ю. увесь одяг, намагаючись здійснити з нею статевий акт, остання почала голосно кричати і звати на допомогу. К. перелякався, припинив злочинні дії та зник з місця події.
Кваліфікуйте дії К.
Задача 2
Р., під час статевих зносин з Х., застосував до неї фізичне насильство, заподіявши їй середньої тяжкості тілесні ушкодження. Через два дні він вступив у насильницькі статеві зносини з С. і при цьому наніс їй тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент їх заподіяння.
Кваліфікуйте дії Р.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. 26 квітня 2015 р., на підставі Закону України від 14 жовтня 2014 р. №1700-VII «Про запобігання корупції», набула чинності ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України (КК). Цей законодавчий крок став ще одним підтвердженням курсу нашої держави на суворий контроль за діяльністю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на нещадну протидію корупційним правопорушенням з їхнього боку та на відкритість інформації про їх майновий стан. Зрозуміло, що наразі, через об’єктивні фактори (зокрема, на теперішній час навіть не призначено навіть членів Національного агентства з питань запобігання корупції (Національного агентства), як центрального органу виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що має забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики, у тому числі за рахунок перевірки декларацій суб’єктів декларування, але очікується, що воно запрацює до кінця поточного року), поки що немає кримінальних проваджень по цій статті у слідчій та судовій практиці, однак незабаром вони мають обов’язково бути. У зв’язку з цим далі пропонується розглянути особливості складу нового для КК злочину – декларування недостовірної інформації.

Декларування недостовірної інформації (ст. 3661 КК) належить до групи злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (розділ XVII Особливої частини КК).

Слід зазначити, що норму, яка передбачає кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації, розглядали такі вчені, як А. В. Виговська [6], В. Г. Кундеус [7], В. П. Попович [11], В. Тютюгін [15] та ін. Натомість дослідженню питання змісту декларування недостовірної інформації належна увага не приділялася. Тому актуальним завданням є надання кримінально-правової характеристики змісту діяння в основному складі злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Мета роботи – юридичний аналіз складу злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, а також встановлення ознак, за якими декларування недостовірної інформації слід відмежовувати від інших корупційних злочинів. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері забезпечення кримі-нально-правової заборони декларування недостовірної інформації.

Предмет дослідження – особливості кримінально-правової кваліфікації злочину, передбчаеного 366-1 КК України як «декларування недостовірної інформації».

Методи дослідження представлені системою загальнонаукових і спе-ціально-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З врахуванням специфіки теми і мети дослідження застосовувались догматичний метод, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 24.12.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, редакція від 01.01.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для Украї-ни» від 13 травня 2014 року № 1261-VII, редакція від 26.04.2015 [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1261-18
 5. Баулін Ю. В. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студ. юрид. ВНЗ / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, А. О. Байда, С. Б. Гавриш; ред.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 5-те вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2015. - 677 c.
 6. Виговська А. В. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини за вітчиз-няним і зарубіжним кримінальним законодавством: порівняльна характерис-тика / А. В. Виговська // Правова держава. - 2010. - Вип. 21. - С. 351-357.
 7. Кундеус В. Г. Щодо визначення суб'єкта декларування недостовірної інформації / Кундеус В. Г. // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. (17 верес. 2015 р.) / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальна юриспруденція». - Київ : Центр учб. літ., 2015. - С. 156-161.
 8. Лист Міністерства Юстиції України від 22.02.2013 р. № 1332-0-26-13/11 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua
 9. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / М. І. Мельник, А. І. Редька, М. І. Хавронюк. - К. : Атіка, 2012. - 372 c.
 10. Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=yerp%3A%2F%2Fminjust. gov.ua%2Ffile%2F29237&name=29237&c=55e461778075
 11. Попович В. П. Окремі проблеми встановлення кримінальнальної відпові-дальності за декларування недостовірної інформації / В. П. Попович // Репо-зитарій Національного Авіаційного Університету. Юридичний інститут. Кафедра кримінального права і процесу. Матеріали конференцій. - [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nau.edu.ua/handle/ NAU/13445
 12. Скулиш Є. Д. Боротьба з корупцією : підручник / Є. Д. Скулиш, А. М. Благодарний, Ю. Р. Гавдьо, В. О. Глушков, О. Ф. Бантишев; Нац. акад. Служби безпеки України. - К., 2010. - 335 c.
 13. Трепак В. М. Корупційні правопорушення: поняття, види та заходи протидії : навч. посіб. / В. М. Трепак. - Київ : Атіка-Н, 2014. - 335 c.
 14. Трубников В. М. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / В. М. Трубников, М. В. Даньшин, О. О. Житний, Я. О. Лантінов, Д. С. Слінько, О. М. Храмцов; ред.: В. М. Трубников; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - 442 с.
 15. Тютюгін В. Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблем чи проблеми для вирішення? / В. Тютюгін / / Юридичний вісник України. - 2010. - № 5-6 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yurincom.com/ua/legal_ practice/analitychna_yurysprudentsiia/novely_kryminalnogo_zakonodavstva_shchodo_posylennia_
  vidpovidalnosti_za_koruptsiini_zlochyny__vyrishennia_problemy_chy_problemy_dlia_vyrishennia__-publication
10688
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.