Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика хуліганства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Кримінально-правова характеристика хуліганства
1.1. Об’єктивна сторона складу злочину хуліганства
1.2. Особливості суб’єктивної сторони складу злочину хуліганства
1.3. Характеристика кваліфікуючих ознак хуліганства
1.4. Особливості розмежування кримінально караного хуліганства від подібних правопорушень та злочинів
2. Задачі
Задача 1
К. їхав на своїй автомашині із Черкас до Києва. На шляху він побачив збиту кимось людину. Зупинивши машину, К. з’ясував, що потерпілий знаходиться в небезпечному для життя стані, бо має значні тілесні ушкодження. Побоюючись, що його можуть визнати винним в наїзді на людину, К. залишив потерпілого на шляху і нікого не сповістив про це. Потерпілий згодом помер на місці пригоди.
Кваліфікуйте дії К.
Задача 2
Інструктор з плавання Є. вийшов з басейну під час занять, бо його викликав директор спорткомплексу. Діти, які були в басейні почали стрибати з трампліна та один з них потонув.
Кваліфікуйте дії Є.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Злочини проти громадського порядку та моральності є дуже небезпечними так, як їх наслідки безпосередньо порушують ті взаємовідносини, що будувались в суспільстві не одним десятком років. Оскільки хуліганство безпосередньо відноситься до злочинів проти громадського порядку та моральності то кримінально-правова характеристика хуліганства є досить актуальною темою. 

Хуліганство є одним з небезпечних i досить поширених посягань на громадський порядок - згідно довідки з інформаційного бюро УМВС України в Рівненській області з початку 2013 року на території області зареєстровано 292 кримінальні справи, порушені за ознаками статті 296 КК України. 

Скоюючи хулiганство, винна особа наносить шкоду громадському спокою i моралi, здоров’ю i тiлеснiй недоторканостi громадян, державному та приватному майну. Нерiдко хулiганство переростає в iншi, бiльш важкi злочини: вбивство, нанесення тiлесних ушкоджень з хулiганських мотивів та iн. Скоюючи хулiганськi дiї, особа грубо протиставляє себе суспiльству, прийнятим правилам поведiнки. Все це сприяє формуванню в її свiдомостi антисоцiальних мотивiв, якi пiзнiше проявляються у скоєннi iнших, бiльш тяжких злочинiв. 

Саме тому боротьба зі злочиннiстю немислима без активiзацiї боротьби з хулiганством. Не зважаючи на те, що боротьбi з хулiганством придiлено увагу, багато її питань продовжують залишатись спiрними, iншi з них розробленi не досить глибоко i повно. Це стосується, насамперед, розумiння його квалiфi-куючих ознак, вiдмежування даного злочину вiд сумiжних делiктiв. 

Має певнi проблеми, а деколи i допускає помилки при застосуваннi cтаттi 296 КК України i практика. Покращення потребує i саме кримiнальне законодавство, що регулює вiдповiдальнiсть за хулiганство. Саме це і зумовлює актуальність теми дослідження.  

Стан дослідження проблеми. Кримінальному та кримінологічному аналізу складу хуліганства як злочину було присвячено чимало праць як українських вче-них, так і юристів та криміналістів країн пострадянського простору. Серед них, насамперед, слід відзначити роботи І. М. Копотуна [6], В. В. Кузнецова [8, 9], Л. О. Кузнецової [10] та ін.

Об’єкт дослідження - хуліганство як кримінальний злочин, його відмежування від подібних злочинамів та правопорушень. 

Предмет дослідження - матеріальні правові норми законодавства України, які регламентують суспільні відносини з приводу кримінальної відповідальності за хуліганство. 

Мета роботи – комплексне дослідження проблем кримінальної характеристика хуліганства. 

Методи дослідження. У курсовій роботі використано методи порівняльного аналізу, логічно-історичний, пізнавальний, системно-структурний методи. Широке застосування в роботі знайшли і прийоми формальної логіки: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 4. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 5. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Копотун І. М. Кримінально-правові засади охорони громадського порядку в Україні / І. М. Копотун // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 48. – С. 478-483.
 7. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 8. Кузнецов В. В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі: монографія / В. В. Кузнецов; Нац. акад. внутр. справ. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 907 с.
 9. Кузнецов В. В. Розмежування хуліганства з груповим порушенням громадського порядку / В. В. Кузнецов // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2010. - № 1. – С. 76-78.
 10. Кузнецова Л. О. Кримінальна відповідальність за хуліганство: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. О. Кузнецова; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 20 с.
 11. Левчук В. В. Проблеми визначення об'єкта хуліганства та його значення при кваліфікації злочинів / В. В. Левчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 40. - С. 468-475.
 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 13. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 14. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 15. Шевченко А. Є. Дрібне хуліганство як вид адміністративного правопору-шення (Питання теорії та практики): монографія / А. Є. Шевченко, Р. А. Калюжний, Л. М. Волкова; Нац. авіац. ун-т, Юрид. ін-т. – К.: Леся, 2012. – 171 с.
429
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.