Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика незаконного полювання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Склад і суспільна небезпечність незаконного полювання
2. Характеристика об'єктивних ознак та об’єктивної сторони незаконного полювання
3. Суб'єктивні ознаки та суб’єктивна сторона незаконного полювання
4. Кваліфікуючі ознаки незаконного полювання
Задача 1
Штира було засуджено за вчинення тяжкого злочину. До відправлення до виправної колонії він перебував у слідчому ізоляторі. Знаходячись на виробничому об'єкті, він підійшов до дверей, що вели на головний вихід, і через щілину почав дивитися на ув'язнених жінок, виведених на прогулянку. Черговий інспектор Гавлюк запропонував йому взятися до роботи. У відповідь на це Штир ударив Гавлюка кулаком в обличчя. Через день, йдучи на прогулянку, він вступив у недозволену розмову з ув'язненим слідчого ізолятора Петровим, що знаходився у камері, вікна якої виходили у двір для прогулянок. На вимогу припинити розмову Штир двічі кулаком вдарив інспектора Котирла в обличчя, заподіявши легке тілесне ушкодження. Кваліфікуйте дії.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Закон України “Про тваринний світ” наголошує, що останній є одним з основних компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів, інших матеріальних цінностей.

Незважаючи на створення у нашій державі широких можливостей для законного полювання, сьогодні ми, на жаль, вимушені констатувати, що варварське знищення мисливських птахів і звірів, перетворення окремих видів незаконного полювання на різновиди злочинного промислу, а також низка супутніх факторів призвели до різкого зменшення популяцій окремих видів тваринного світу, а у деяких випадках поставили їх під загрозу повного знищення. Незважаючи на досить ретельну нормативну врегульованість питань, пов’язаних із правовим режимом мисливських звірів і птахів, багато громадян України відмовляються дотримуватись умов правомірного полювання – моменту виникнення права на полювання, місць, строків, обстановки, способів, засобів, знарядь, видів, лімітів полювання тощо. Зазначене повною мірою стосується і кримінально караних порушень правил полювання. За інформацією ЗМІ, щороку браконьєри в Україні вбивають понад 400 тис. мисливських тварин.

Зайняття мисливством із порушенням встановлених правил, тобто браконьєрство, на практиці нерідко має чітко винищувальний характер, завдає тваринному світу істотної шкоди, швидкими темпами погіршує його стан.

Очевидною є безпосередня спрямованість цього посягання на біотичні компоненти. Водночас посягання на біологічне різноманіття у більших масштабах, а тому суспільна небезпека таких злочинів не зводиться виключно до підрахунку шкоди, заподіяної охоронюваному законом біологічному виду чи популяції.

Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне полювання ставали предметом досліджень багатьох науковців, серед яких В. В. Локтіонова [10], В.К. Матвійчук [11], І. І. Митрофанов [13], Ю. А. Турлова [16], І.О. Харь [18] та ін. Однак, незважаючи на посилену увагу науковців до обраної проблематики, чимало питань кримінально-правової характеристики незаконного полювання залишаються дискусійними як у доктрині, так і у правозастосовній діяльності.

Мета роботи – всебічний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 248 КК України на основі комплексного його вивчення та дослідження. 

Об’єкт дослідження – сфера суспільних відносин, пов’язаних з кримінально-правовою охороною мисливських звірів і птахів.

Предмет дослідження – кримінально-правові норми, якими передбачено відповідальність за незаконне полювання, а також норми інших галузей законодавства, які встановлюють порядок полювання, а також заборони, що стосуються досліджуваної сфери.

Методи дослідження обрані, виходячи з поставлених у роботі цілей і задач, з урахуваннямм об’єкта й предмета дослідження, що зумовило використання діалектичного підходу, структурно-системного аналізу, формально-логічного та формально-юридичного методу, а також порівняльно-правового.

 

Список використаних джерел: 
 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 2. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 № 1478-III, редакція від 09.12.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1478-14
 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII, редакція від 18.11.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 4. Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-III, редакція від 18.11.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2894-14
 5. Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене Наказом Держкомлісгоспу України від від 17.10.2011 № 549: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11
 6. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 7. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 8. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 9. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Локтіонова В. В. Наслідки вчинення злочинів проти довкілля: монографія / В. В. Локтіонова. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2011. – 254 с.
 11. Матвійчук В. К. Суб'єкт складу злочинів проти навколишнього природного середовища (загальнотеоретичні підходи) / В. К. Матвійчук // Держава та регіони. Сер. Право. – 2010. – Вип. 3. – С. 63-69.
 12. Матвійчук В.К. Суб'єкт відносин з кримінально-правової охорони навко-лишнього природного середовища як елемент об'єкта цих складів злочинів / В.К. Матвійчук // Держава та регіони. Сер. Право. – 2011. – Вип. 4. – С. 125-127.
 13. Митрофанов І. І. Довкілля під охороною закону про кримінальну відповідальність: монографія / І. І. Митрофанов, В. В. Локтіонова. – Кременчук: Щербатих О.В., 2011. – 420 с.
 14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 15. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 16. Турлова Ю. А. Кримінологічна характеристика браконьєрства в Україні та протидія цим злочинам: монографія / Ю. А. Турлова; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Наук. світ, 2012. – 181 с.
 17. Турлова Ю. А. Соціальні передумови криміналізації браконьєрства / Ю. А. Турлова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 250-257.
 18. Харь І.О., Поняття і суспільна небезпечність складу злочину, передбаченого ст. 248 КК України / І.О. Харь, О.А. Ушицький // Юридична наука. – № 2. – 2012. – С. 69-74.
 19. Швидченко І. Г. Відмежування незаконного полювання від суміжних злочинів та адміністративних правопорушень / І. Г. Швидченко // Адвокат: Загальнодержавний професійний журнал. – 2012. – № 4. – С. 32-35.
442
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.