Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Характеристика складу злочину, передбаченого ст. 368-2 КК
2. Аналіз об’єктивної сторони незаконного збагачення
3. Особливості суб’єктивної сторони незаконного збагачення
Задача 1
Гриценко, раніше судимий за розбій, незаконно зберігав удома револьвер. Розповівши про це Усикові, він запропонував останьому вчинити напад на когось з громадян. Той погодився. Вночі Гриценко та Усик напали на Одинцова і, погрожуючи зброєю, відібрали у нього наручний годинник, але тут же були затримані працівниками міліції. Кваліфікуйте дії винних осіб.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні в Україні відбувається пе-реосмислення і реформування кримінального законодавства, викликане зміною суспільних цінностей, прагненням України до євроінтеграції, а також необхідністю заповнення прогалин, які існують у чинному законодавстві, приведення його у відповідність із загальновизнаними принципами і міжнародними стандартами. 

У зв’язку із цим вітчизняний законодавець, ратифікувавши Кримінальну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією, Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти корупції, прийняв новий антикорупційний пакет законів. Реалізація цих законодавчих актів у практичній діяльності здатна істотно зменшити корупційну складову в країні, сформувати переконаність особи й суспільства в дієвості принципу верховенства права, підвищити рівень довіри громадян до інститутів влади тощо. Разом із тим слід констатувати, що запроваджена законодавцем імплементація норм зазначених конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство поки що не дала очікуваних результатів, нововведення потребують наукових досліджень, роз’яснень та переосмислення усталених правозастосовною практикою поглядів з урахуванням міжнародних стандартів та досвіду зарубіжних країн. 

З огляду на вищевикладене, а також зважаючи на незначну кількість наукових досліджень, присвячених аналізу нещодавно криміналізованих суспільно небезпечних діянь, проведення аналізу злочину, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу України є актуальним.

Слід зазначити, що норму, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, у своїх комплексних роботах розглядали такі вчені, як І. Б. Газдайка-Василишин [7], М.В. Кочеров [10], В. Тютюгін [14] та ін. Натомість дослідженню питання змісту діяння незаконного збагачення належна увага не приділялася. Тому основним завданням цієї статті є надання кримінально-правової характеристики змісту діяння в основному складі злочину, передбаченого ст. 368-2 КК України.

Мета роботи – юридичний аналіз складу злочину, передбаченого статтею 368-2 КК України, а також встановлення ознак, за якими незаконне збагачення слід відмежовувати від суміжних складів злочинів. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері забезпечення кримі-нально-правової заборони незаконного збагачення.

Предмет дослідження – особливості кримінально-правової кваліфікації злочину, передбчаеного ч. 2 ст. 368 КК України як «незаконне збагачення».

Методи дослідження представлені системою загальнонаукових і спеціаль-но-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З врахуванням специфіки теми і мети дослідження застосовувались: історико-правовий метод, догматичний метод, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Закон України від 07 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3206-17
 4. Висновок Головного юридичного управління Верховної Ради України від 22 грудня 2010 року на проект Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції в Україні» (реєстр. № 7487 від 17 грудня 2010 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n /webproc4_1?id= &pf3511=39289
 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 41, ст.414.
 6. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєт-нєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 7. Газдайка-Василишин І. Б. Кримінально-правова характеристика незаконного збагачення / Газдайка-Василишин І. Б. // Митна справа. – 2012. -  №4(82).  – ч. 2. – кн. 1. – С. 86-90.
 8. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 9. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 10. Кочеров М.В. Поняття службової особи як суб’єкта незаконного збагачення / М.В. Кочеров // Адвокат. - 2012. - №4. - С. 37-40.
 11. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 13. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 14. Тютюгін В. Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблем чи проблеми для вирішення? / В. Тютюгін / / Юридичний вісник України. - 2010. - № 5-6 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yurincom.com/ua/legal_ practice/analitychna_yurysprudentsiia/novely-publication/
 15. Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / Хавронюк М.І. - К. : Атіка, 2011. - 424 с.
440
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.