Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз об'єкта та об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 320 КК України
2. Характеристика суб’єкта та суб’єктивної сторони складу порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
3. Особливості кваліфікації злочинів, складом яких є порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Задача 1
Раніше судимий за ч. 1 ст. 117 КК України (згвалтування) 1960 р. Осипенко напав на 12-річну Савлук, затягнув її у траншею напірного колектора заводу, вдарив кулаком у щелепу, здушив горло і, коли потерпіла знепритомніла, зґвалтував її. Отямившись, Савлук почала тікати, але Осипенко наздогнав її та знову зґвалтував неприродним способом. Щоб приховати злочин, Осипенко трьома ударами металевого прута в голову вбив Савлук. Взявши з сумки потерпілої гаманця, в якому було 300 грн. та ювелірні вироби, Осипенко труп і решту речей закопав. Кваліфікуйте дії Осипенко.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Загальновідомо, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів складає велику небезпеку національного та світового масштабу. Наслідком таких протиправних діянь стало виникнення та поширення наркоманії, яка створює загрозу національній безпеці держави, генофонду нації та забезпеченню правопорядку. Це все зумовлює підвищену суспільну небезпеку незаконного обігу наркотичних засобів.

Успіху та ефективності у протидії цьому негативному явищу можна досягнути тільки комплексними заходами, як правового, так і соціального характеру. Тому на це спрямовані зусилля практиків і теоретиків. Одним із заходів правового характеру є використання засобів кримінально-правового впливу, а саме притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які порушили встановлені правила обігу наркотичних засобів, за ст. 320 КК України. Порушення цих спеціальних правил сприяє виходу наркотичних засобів у незаконний обіг, що може потягнути розкрадання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх збут, незаконне виготовлення нових наркотиків та інші аналогічні злочини, що пов'язано з настанням тяжких наслідків для суспільства у вигляді збільшення кількості хворих на наркоманію.

Тому правильне визначення об’єкта та суб’єкта злочину, аналіз особливостей кримінальної правової характеристики діянь, які передбачені ст. 320 КК України, дасть змогу ефективніше протидіяти незаконному обігу наркотичних засобів, а, відповідно, росту наркозалежних осіб у державі.

Істотний внесок в розробку цієї проблеми зробили С. Арєшкіна [4], О. П. Горох [6], Т. А. Забродська [7], Н. В. Коломієць [10], Г. Токарев [15] та ін. Проте більшість праць передбачають часткову характеристику злочину порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів у рамках аналізу кримінально-правової характеристики та аналізу всіх складів злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, тоді як актуальною є стисла комплексна його характеристика.

Мета роботи – визначення та аналіз основних ознак складу, суб’єкта та об’єкта порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері забезпечення кримі-нально-правової відповідальності за порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Предмет дослідження – кримінальна відповідальність порушення вста-новлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Методи дослідження представлені системою загальнонаукових і спеціаль-но-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З врахуванням специфіки теми і мети дослідження застосовувались: історико-правовий, догматичний, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012 [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 2. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, редакція від 11.08.2013 [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/60/95-вр
 3. Перелік  наркотичних  засобів, психотропних речовин,  їх аналогів і прекурсорів, затверджений Постановою КМУ від 06.05.2000 № 770, редакція від 17.04.2013 [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-п
 4. Арєшкіна С. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу розкрадань наркотичних засобів ,психотропних речовин.їх аналогів та прекурсорів / С. Арєшкіна // Право України: Юридичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 87-89.
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєт-нєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Горох О. П. Покарання за злочини проти здоров'я населення, що межують із незаконним обігом наркотиків / О. П. Горох // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки . - 2010. - Т. 103. - С. 112-116.
 7. Забродська Т. А. Кримінально-правова характеристика як елемент кримінологічної характеристики рецидивних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / Т. А. Забродська // Восьмі юридичні читання Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - С. 177-180.
 8. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 9. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 10. Коломієць Н. В. Застосування кримінально-виконавчого законодавства до осіб, засуджених за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. В. Коломієць; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 20 с.
 11. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, 
 12. С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 13. Леоненко І. Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як кримінально-правовий засіб протидії злочинності в Україні / І. Леоненко // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. - 2013. - №6. - С. 20-21.
 14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
 15. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 16. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 17. Токарев Г.  Практика захисту у кримінальних справах з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів або прекурсорів: практ. посіб. / Г. Токарев. - Х. : Права людини, 2012. - 253 с.
438
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.