Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Об’єкт та об’єктивна сторона притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
 2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
 3. Особливості кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
 4. Особливості кримінальної відповідальності за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Задача 1
Перебуваючи в стані сп’яніння, Щ. та Я. на квартирі останнього, за домовленістю між собою, із застосуванням фізичного насильства і погрози вбивством, підкріпленої демонстрацією кухонного ножа, по черзі зґвалтували неповнолітню П., а також задовольнили з нею статеву пристрасть неприродним способом.
Кваліфікуйте дії Щ. та Я.
Задача 2
Т., скориставшись тим, що Е. була у стані сп’яніння і знепритомніла, вступив із нею у статевий зв’язок. Коли наступного дня ображена насильством потерпіла пригрозила, що заявить в міліцію про скоєний злочин, він злякався та завдав їй численних тілесних ушкоджень, від яких Е. померла.
Кваліфікуйте дії Т.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Конституція України (ст. 3) передбачає, що людина, її життя, здоров’я, честь i гідність, недоторканність i безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Особливу роль у забезпеченні охорони зазначених цінностей належить державним органам, що здійснюють діяльність у сфері правосуддя. 

Незважаючи на високі вимоги, які пред’являються законодавством України до діяльності державних органів, ситуація у цій сфері є вкрай негативною. Спостерігається чимало порушень під час досудового провадження в кримінальних справах: недотримання процесуальних норм, односторонність і неповнота розслідування справ тощо. Одними з найбільш небезпечних порушень у цій сфері є притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності, як специфічний прояв зловживання владою або службовим становищем. 

Протидія злочинам, які вчиняють службові особи у сфері правосуддя, є важливим завданням для становлення України як демократичної та правової держави. Шкода, якої завдають такими діяннями, полягає не лише у порушенні законних прав та інтересів людей, а й у їх зневірі до діяльності державних органів, насамперед – правоохоронних та судових, у підриві престижу і авторитету цих структур. 

Питання кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, і, зокрема, щодо притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідаль-ності, неодноразово висвітлювалися в юридичній літературі. Вагомий внесок у вивчення цієї проблеми зробили А. В. Воронцов [5], В. В. Кузнецов [9], В. А. Мисливий [10], С. С. Мірошниченко [11], М. В. Сийплокі [14], В. І. Тю-тюгін [19] та ін.

Однак багато аспектів досліджуваної проблеми залишаються дискусійними і розв’язуються суперечливо. Це зумовлено, зокрема, і тим, що самостійного комплексного дослідження кримінально-правової характеристики притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності у вітчизняній кримінально-правовій доктрині ще не було. Це одна з причин, яка пояснює відсутність судової практики застосування закону в цій сфері. 

Мета роботи - всебічна кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та розроблення пропозицій щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність, які спрямовані на підвищення ефективності слідчої та судової практики. 

Реалізація визначеної мети стає можливою за умови комплексного та системного підходу до розв’язання ряду взаємопов’язаних завдань: 

 • уточнити об’єкт та об’єктивну сторону притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності;
 • проаналізувати суб’єкт та суб’єктивну сторону притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності;
 • визначити особливості кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності;
 • з'ясувати особливості кримінальної відповідальності за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку з притягненням особи як обвинуваченого до кримінальної відповідальності. 

Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань використано ряд загальнонаукових і спеціальних методів: порівняльно-правовий, формально-логічний, догматичний та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб./ О.О. Алєксєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 276 с.
 4. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 5. Воронцов А. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, які вчинюються службовими особами органів дізнання та досудового слідства: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. В. Воронцов; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2011. - 21 c.
 6. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 7. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 9. Кузнецов В. В. Кримінальна відповідальність за притягнення як обвинуваченого завідомо невинуватої особи: монографія / В. В. Кузнецов, М. В. Сийплокі; ред.: В. І. Шакун; Нац. акад. внутр. справ України, Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород, 2011. - 282 c.
 10. Мисливий В. А. Удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів проти правосуддя / В. А. Мисливий // Право України. - 2011. - № 9. - С. 117-125.
 11. Мірошниченко С. С. Злочини проти правосуддя: теорія та практика протидії: монографія / С. С. Мірошниченко; Нац. акад. прокуратури України. - К.: Десна, 2012. - 431 c.
 12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 14. Сийплокі М. В. Особливості кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності / М. В. Сийплокі // Іменем Закону. Науковий вісник. - № 1 (5). – 2008. – С. 26-28.
 15. Сийплокі М. В. Суб’єкт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності / М. В. Сийплокі // Іменем Закону. Науковий вісник. – № 3 (7). – 2008. – С. 36-39.
 16. Сийплокі М. В. Суб’єктивна сторона притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності / М. В. Сийплокі // Зовнішня торгівля: право та економіка. –     № 4. – 2008. – С. 148-152.
 17. Сийплокі М. В. Теоретико-прикладні передумови здійснення дослідження відповідальності за притягнення завідомо невинного до кримінальної відпо-відальності / М. В. Сийплокі // Науковий вісник Ужгородського національ-ного університету. – Серія Право. – Випуск 11. – 2008. – С. 333-336.
 18. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. /
 19. І. І. Сливич, Я. В. Ступник; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород: Гельветика, 2014. - 655 c.
 20. Тютюгін В. І. Злочини проти правосуддя : навч. посіб. / В. І. Тютюгін, В. І. Борисов, Ю. В. Гродецький, В. А. Козак, Р. С. Орловський; ред.: В. І. Борисов, В. І. Тютюгін; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 155 c.
5589
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).