Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика розбещення неповнолітніх

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Характеристика об’єкта та об’єктивної сторони розбещення неповнолітніх
 2. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 156 Кримінального кодексу України
 3. Санкції та покарання за розбещення неповнолітніх
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Задача 1
Водій автомобіля «Таврія» Т. не надав допомогу потерпілому в ДТП, якого вночі виявив на дорозі, та не повідомив про ДТП нікому. Т. не був причетний до аварії. Через несвоєчасність надання медичної допомоги потерпілий помер. Т. мав можливість відвезти його до лікарні. Кваліфікуйте дії Т.
Задача 2
П. у стані алкогольного сп'яніння нецензурно лаявся на тролейбусній зупинці, ображав громадян, зупинив тролейбус і заважав роботі громадського транспорту. Коли наряд міліції намагався припинити це порушення та доставити правопорушника до відділення, П. вчинив опір працівникам міліції. Кваліфікуйте дії П.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Правова охорона неповнолітніх, захист їх законних прав і інтересів є пріоритетним напрямком діяльності держави. Побудова в Україні демократичної та правової держави неможлива без всебічного захисту законних прав та свобод неповнолітніх, зокрема, життя, здоров’я, тілесної недоторканості, нормального фізичного та психічного розвитку тощо. З огляду на позитивні зміни та перетворення, які відбуваються в економічній, політичній, соціальній та духовній сферах українського суспільства, викликають занепокоєння негативне, стрімке падіння моральних принципів та духовних орієнтирів, які дедалі більше компенсуються «стійкими стереотипами» сексуальної вседозволеності. 

Випадки розбещення неповнолітніх є лише видимою «верхівкою айсбергу» ганебного явища «сексуальна експлуатація дітей». За результатами, здійсненного у 2009-2011 рр. опитування українських школярів, кожний десятий школяр зазнав статевої експлуатації або пропозиції статевих зносин від дорослих осіб. За нашим дослідженням кожен сьомий-восьмий український підліток у віці від 12 до 15 років відчуває надмір сексуальної зацікавленості до себе з боку дорослих. Однак реальну кількість неповнолітніх, які стали об’єктами сексуального розбещення з боку дорослих, встановити неможливо. Діти залякані дорослими, воліють не розповідати про те, що сталося.

Тому актуальним є дослідження законодавства про кримінальну відповідальність, практики його застосування, які мають виробити оптимальні кримінально-правові норми, що спрямовані на охорону статевої недоторканості неповнолітніх і малолітніх осіб та рекомендації щодо практики їх застосування.

Кримінально-правовий та кримінологічний аспекти злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості досліджувалися у працях вітчизняних правників, зокрема, Л. П. Брич [6], О. О. Дудорова [7], А.О. Жижі [8], О. О. Світличного [14], П. В. Хряпінського [17] та ін.

Мета роботи - кримінально-правова характеристика злочину, передбаче-ного ст. 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх. 

Реалізація визначеної мети стає можливою за умови комплексного та системного підходу до розв’язання ряду взаємопов’язаних завдань: 

 • охарактеризувати об’єкта та об’єктивну сторону розбещення неповнолітніх;
 • дослідити суб’єкт та суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 156 Кримінального кодексу України;
 • проаналізувати санкції та покарання за розбещення неповнолітніх за законодавством України.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері кримінально-правової охорони законних прав та інтересів неповнолітніх. 

Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика розбещення неповнолітніх.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених завдань викорис-тано ряд загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція) і спеціальних методів (формально-логічний, системного аналізу правових норм) та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 11.07.2014: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб./ О.О. Алєксєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 276 с.
 4. Ахтирська Н. М. Моніторинг судової практики України у справах, пов'язаних з насильством щодо дітей та жінок / Н. М. Ахтирська; ред.: Г. О. Христова. - К. : Тютюкін, 2011. - 107 c.
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Брич Л. П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за законодавством України / Л. П. Брич. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 84 c.
 7. Дудоров О. О. Кримінально-правова характеристика злочинів  проти  статевої свободи та статевої  недоторканості особи: наук.-практ. посіб. / О. О. Дудоров. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2011. – 352 с.
 8. Жижа А.О. Аналіз злочинів проти статевої свободи та недоторканності особи / А.О. Жижа // Держава та регіони. – 2011. - № 2. - С. 98-100.
 9. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 10. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 11. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 14. Світличний О. О. Кваліфіковані склади злочину розбещення неповнолітніх / О. О. Світличний // Право і суспільство. - № 3. - 2013. - С. 110-118.
 15. Світличний О. О. Співвідношення родового та безпосереднього об'єктів злочину розбещення неповнолітніх / О. О. Світличний // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 3. - С. 110-117.
 16. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород: Гельветика, 2014. - 655 c.
 17. Хряпінський П. В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості: монографія / С. В. Чмут, П. В. Хряпінський. - Запоріжжя: КСК-Альянс, 2011. - 184 с.
5588
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.