Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика сутенерства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття і соціально-правова характеристика сутенерства та втяг-нення особи до заняття проституцією
 2. Об’єктивні, суб’єктивні та кваліфікуючі ознаки складів злочинів, передбачених статтею 303 КК України
 3. Кримінальна відповідальність за сутенерство та втягнення особи у заняття проституцією
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Задача 1.
О. вночі вчинив викрадення дрібнокаліберного пістолету з кабінету військової підготовки інституту. Через місяць він використав його під час пограбування відділення банка. О. зайшов у відділення банку і погрожуючи пістолетом забрав у касира гроші у сумі, яка у 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кваліфікуйте дії О.
Задача 2.
Під час проходження митного контролю пасажира авіалайнера, який прибув у аеропорт «Бориспіль» з Туреччини, у Н. було знайдено та вилучено приховані від митного контролю старовинні прикраси (обручка та кольє) еллінської культури, а також 5 пакетиків з кокаїном, загальною вагою 10 гр. Кваліфікуйте дії Н.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Поточна ситуація в Україні характеризується суттєвими змінами в економічній, соціальній, політичній, культурній та інших сферах суспільного життя. Це зумовило необхідність внесення відповідних коректив, зокрема, до вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність. Перетворення, що відбулися, торкнулися й правового регулювання кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти моральності, які вперше в історії вітчизняного кримінального законодавства виділені в самостійний вид у розділі ХІІ Особливої частини Кримінального кодексу України (КК України) «Злочини проти громадського порядку та моральності».

Різновидом цих злочинів є діяння, передбачені статтею 303 КК України, які, будучи формами організації заняття проституцією, в сукупності утворюють групу злочинів проти моральності у сфері статевих відносин.

Вітчизняний досвід розвитку кримінального законодавства засвідчує, що держава і суспільство ще не повною мірою визначилися у ставленні до проституції як соціального явища. Підтвердженням цього є різка зміна кримінально-правової політики щодо протидії проституції. Йдеться, насамперед, про криміналізацію заняття проституцією в Україні у 2001 році та декриміналізацію цієї діяльності у 2006 році. 

Оцінюючи зміни, що відбулися в законодавстві, з точки зору техніки побудови закону, можна стверджувати, що вони носили переважно формальний характер і зводилися до виправлення помилок, допущених у процесі криміналізації. Встановлення відповідальності за злочини проти моральності в сфері статевих відносин відбулося без урахування здобутків теорії криміналізації суспільно небезпечних діянь, що призвело до невідповідності між об’єктивно існуючими соціальними потребами і законодавчими рішеннями в цій сфері. 

Різним аспектам кримінологічного та кримінально-правового забезпечення протидії організації заняття проституцією присвячено дослідження таких учених, як І. О. Бандурка [6], Л. П. Брич [8], А.О. Жижа [9], І. М. Тітенко [15] та ін.

Мета роботи - комплексна кримінально-правова характеристика сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією.

Для досягнення поставленої мети під час дослідження вирішувалися наступні завдання:

 • окреслити специфічні ознаки сутенерства та встгнення особи в заняття проституцією, встановити сутність та зміст цього явища;
 • з’ясувати об’єктивні, суб’єктивні та кваліфікуючі ознаки складів злочинів, передбачених статтею 303 КК України; 
 • розкрити зміст визначених законом форм такої відповідальності та інших засобів кримінально-правового впливу за вчинення сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією.

Об’єктом дослідження є кримінально-правове забезпечення охорони статевої моральності.

Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за сутенерство та втягнення особи в заняття проституцією як складова кримінально-правового забезпечення охорони статевої моральності. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонауковий діалектичний метод пізнання дійсності, який дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту та юридичної форми, здійснювати системний аналіз кримінально-правових норм. Також у роботі застосовуються історичний, системно-структурний, компаративістський, логіко-юридичний, семантичний, соціологічний та інші методи.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів / затверджена Наказом МВС України № 622 від 21.08.98р. / зареєстрована в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за № 637/3077, редакція від 02.04.2012. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
 4. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне пово-дження зі зброєю, бойовими  припасами, вибуховими  речовинами,  вибухо-вими   пристроями  чи радіоактивними матеріалами / Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 3. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02
 5. Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб./ О.О. Алєксєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 276 с.
 6. Бандурка І. О. Злочин проти моральності у сфері статевих стосунків: монографія / І. О. Бандурка. - Х. : Золота миля, 2012. - 222 c.
 7. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Брич Л. П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за законодавством України / Л. П. Брич. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 84 с.
 9. Жижа А.О. Аналіз злочинів проти статевої свободи та недоторканності особи / А.О. Жижа // Держава та регіони. – 2011. - № 2. - С. 98-100.
 10. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 11. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 12. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 15. Тітенко І. М. Щодо визначення понять "проституція" та "сутенерство" / І. М. Тітенко // Четверті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 3 - 4 квітня 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - С. 280-284.
 16. Тітенко І.М. Шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - С. 126-129.
5604
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).