Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК України)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК України)
1.1. Склад злочину торгівлі людьми, характеристика його об’єктивної сторони
1.2. Характеристика суб’єктивних ознак торгівлі людьми
1.3. Кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми за ст. 149 КК України
1.4. Відмежування торгівлі людьми від суміжних злочинів
Задача 1
К. та Я. зустріли на пероні залізничного вокзалу Б., який вантажив у вагон поїзда Київ-Москва 50 ящиків цукерок. Погрожуючи фізичним насильством, вони забрали у Б. його товар, пообіцявши повернути його наступного дня, якщо останній сплатить їм 5000 грн, а при відмові виконати вимогу, знищать цукерки. Наступного дня Б. передав К. та Я. необхідну суму, але свого майна не одержав, оскільки його продали, а гроші поділили.
Кваліфікуйте дії К. та Я.
Задача 2
А. подала в районне відділення соціального забезпечення документи, які сама підробила. На підставі цих документів їй призначено пенсію за старістю. Потім з’ясувалось, що в документах стаж роботи та вік були завищені на 8 років. Протягом одного року А. незаконно отримала 9000 гривень.
Кваліфікуйте дії А.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Торгівля людьми є однією з найжорсто-кіших форм порушення основ них прав та свобод людини у ХХІ столітті. Незалежно від виду експлуатаційної мети, торгівля людьми має тяжкі, а часом фатальні наслідки для постраждалих. У глобальному масштабі не існує жодної країни у світі, яка б мала імунітет до цієї категорії злочинів. Україна не є винятком, залишаючись однією з головних країн походження постраждалих від торгівлі людьми в Європі.

Злочин торгівлі людьми постійно еволюціонує услід за прагненнями злочинців отримати щонайвищі прибутки від експлуатації постраждалих та протистояти викликам, які становлять для них зусилля правоохоронних органів з протидії їх злочинній діяльності. Серед сучасних світових тенденцій торгівлі людьми необхідно зазначити те, що країни походження та транзиту стають країнами призначення, зростає внутрішня торгівля з сільської місцевості до міст, набувають все більшого поширення форми торгівлі людьми, не пов'язані з сексуальною експлуатацією, такі як трудова експлуатація та вилучення органів.

Торгівля людьми, посягаючи на такі природні права особи, як воля, честь та гідність, завдає шкоди як конкретній людині зокрема, так і суспільству в цілому. Проте практика боротьби із цим злочинним діянням в Україні залишається на низькому рівні. Міжнародна організація з міграції на основі власного дослідження встановила, що за останні 20 років в нашій державі від торгівлі людьми постраждали понад 120 тисяч осіб. Причиною цього раніше можна було назвати недосконале законодавче формулювання статті, що передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Сьогодні ж чинною є редакція ст. 149, яка усунула притаманні попереднім редакціям недоліки. Однак, у зв’язку із її прийняттям постає нова проблема – складність конструкції диспозиції, яка являє собою певне поєднання національного та міжнародного законодавства. Це призводить до того, що виникають труднощі під час встановлення юридичних ознак даного злочинного діяння, а також при його відмежуванні від суміжних складів злочинів.

Таким чином, очевидною є необхідність аналізу даного злочину і вироб-лення єдиного підходу до застосування ст. 149 КК.

Науково-теоретичні та практичні дослідження кримінально-правових питань кваліфікації торгівлі людьми здійснювало багато науковців, зокрема,              М. Г. Вербенський [5], К. Б. Левченко [9], І. І. Митрофанов [10], Є. Д. Скулиш [14], В. С. Філашкін [16], Т.М. Юденко [17] та інші.

Мета роботи – здійснити комплексну кримінально-правову характе-ристику торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини, предба-ченої ст. 149 КК України.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, пов’язані з протидією торгівлі людьми або іншій незаконній угоді щодо людини.

Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини.

Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувались наступні методи: діалектичний (вивчення юридичної природи кримінальної відпові-дальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 149 КК України, як кримі-нально-правового явища, визначенні його ознак та структурних елементів; логіко-граматичний метод (встановлення змісту ряду понять, зокрема «торгівля людьми», «інша незаконна угода щодо людини», «переміщення» тощо). Крім того, застосовувалися догматичний метод, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI, редакція від 09.06.2013: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
 4. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєт-нєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 5. Вербенський М. Г. Кримінологічна характеристика транснаціональної орга-нізованої злочинності у сфері торгівлі людьми / М. Г. Вербенський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Vlduvs/2010_1/10_1_1_2.pdf.
 6. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 7. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 9. Левченко К. Б. До характеристики Закону України «Про протидію торгівлі людьми» / К. Б. Левченко // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 541-545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/2012-1/12lkbptl.pdf
 10. Митрофанов І. І. Торгівля людьми: кримінально-правове визначення поняття / І. І. Митрофанов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного універ-ситету: збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». – Випуск 3. – Одеса, МГУ. – 2012. – С. 118-123.
 11. Науково-практичний аналіз відповідності українського законодавства положенням Конвенції Ради Європи про заходи по протидії торгівлі людьми / кол. авт.; за заг. ред. Бандурки О. М., Левченко К. Б., Литвинова О. М. – Х.: Вид-во «Права людини», 2011. – 244 с.
 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 13. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. пос. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 14. Скулиш Є. Д. Захист прав і свобод людини в аспекті проблеми торгівлі людьми / Є. Д. Скулиш // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право: Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту. – 2010. – № 1. – С. 34-36.
 15. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 16. Філашкін В. С. Криміналістична характеристика торгівлі людьми транс-національного характеру / В. С. Філашкін // Право і суспільство. – 2010. – №6. – С.272-277.
 17. Юденко Т.М. Деякі питання актуальності боротьби з торгівлею людьми в Україні / Т.М. Юденко //Часопис Академії адвокатури України – №11. – 2011. – С. 1-5.
436
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.