Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати аліментів на утримання дітей

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Характеристика об’єктивної сторони ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
2. Суб’єктивні ознаки ухилення від сплати аліментів
3. Особливості кримінальної відповідальності за несплату аліментів на утримання дітей
Задача 1
Абдулаєв і Павловський запропонували неповнолітньому Пустовіту покататися на «іномарці». Компанія проникла в автомобіль «Фольксваген-Пасат», що належав Брежнєву і стояв на вулиці Поліській у Києві, на якому всі проїхали до Борисполя, повернулися назад і поставили автомобіль на попереднє місце.
Варіант. Незаконне заволодіння було поєднане із заподіянням власнику легких тілесних ушкоджень з розладом здоров’я. 
Кваліфікуйте дії винних.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Кримінально-правова охорона сім’ї та неповнолітніх від суспільно небезпечних посягань є необхідною складовою частиною їх державного захисту, що являє собою одне з найважливіших завдань соціально орієнтованої держави. Забезпечення соціальної стабільності, зміцнення фізичного та психічного здоров’я нації, попередження соціальних конфліктів неможливе без зміцнення сімейних відносин. Важливість останніх для суспільства обумовлено й тим, що сім’я виступає найбільш сприятливим природним середовищем для фізичного, психічного соціального та духовного розвитку підростаючого покоління. Тому всебічний захист сім’ї, поліпшення умов розвитку дітей та підлітків виступає передумовою сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього нашої держави та суспільства в цілому. 

Аналіз чинного кримінального законодавства України показує, що у ньому передбачено низку статей, які встановлюють відповідальність за посягання на неповнолітніх, їх фізичний, психічний, соціальний та духовний розвиток, а також на сімейні відносини, серед яких особливо слід виділити ст. 164 “Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей”.

Слsд зауважити, що визначення суспільно небезпечних наслідків, якs полягають в ухиленні від сплати аліментів на утримання дітей, у відповідних статтях КК про злочини проти сім’ї та неповнолітніх за допомогою оціночних понять  є недоцільним. 

З врахуванням підвищеної суспільної небезпечності ухилення від сплати аліментів на утримання дітей на відносини, які забезпечують нормальний розвиток неповнолітніх, тобто особою, яка є учасником цих суспільних відносин та за законом або іншою правовою підставою зобов’язана піклуватися про неповнолітнього, його нормальний фізичний, психічний, духовний та статевий розвиток, відповідальність цих осіб має бути підвищеною. 

У літературі проблеми кримінальної відповідальності за злочини щодо ухилення від сплати аліментів на утримання дітей досліджувалися у роботах небагатьох вчених, наприклад, І. І. Митрофанова [11], С. М. Лепех [10], С. М. Морозюк [12], К. П. Проскурні [16] та ін., причому більшість робіт ґрунтувалися на кримінальному законодавстві радянського періоду або присвячені аналізу широкого кола складів злочинів проти сім’ї та неповнолітніх.

Мета роботи – аналіз системи кримінально-правових норм, які забезпе-чують охорону сім’ї та неповнолітніх в частині їх убезпечення від несплати аліментів на утримання дітей.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які забезпечують охорону сім’ї та неповнолітніх.

Предмет дослідження – кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.

Нормативну базу роботи склали Конституція України, чинне кримінальне законодавство України, нормативні акти інших галузей права, у тому числі сімейного та цивільного права.

Методи дослідження обрано звурахуванням поставленої в роботі мети та завдань дослідження, його об’єкта та предмета. Зокрема, діалектичний метод дозволив розглянути питання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей; за допомогою методу системно-структурного аналізу показано внутрішню побудову системи кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів як всередині системи, так і з іншими правовими поняттями й категоріями; догматичний метод дозволив проаналізувати норми чинного КК, у яких передбачено відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей з точки зору додержання правил законодавчої техніки конструювання диспозицій і санкцій цих норм.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 11.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III, редакція від 04.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2947-14
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Волохов О. С. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів / О. С. Волохов // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . – 2010. – Вип. 47. – С. 418-424.
 7. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 8. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 9. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко,   С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Лепех С. М. Сімейне право України: навч. посіб. / С. М. Лепех. – Л.: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 318 с.
 11. Митрофанов І. І. Економічні злочини: навч. посіб. / І. І. Митрофанов. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. – 272 с.
 12. Морозюк С. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти інтересів сім'ї та підопічних (ст.ст. 164-169 КК України): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. М. Морозюк; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2012. – 18 с.
 13. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: Прав. єдність, 2009. – 964 с.
 14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 15. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 16. Проскурня К. П. Аліментні зобов’язання на утримання дитини: проблеми і перспективи регулювання в Україні / К. П. Проскурня // Вісник Одеською юридичної академії. – 201. №2. – С. 123-128.
 17. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
441
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.