Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК України)
1.1. Об’єктивні ознаки складу злочину ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
1.2. Суб’єктивні ознаки складу злочину ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
1.3. Особливості кваліфікації ухилення  від  сплати  податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Задача 1
Перебуваючи в стані сп’яніння, Щ. та Я. на квартирі останнього, за домовленістю між собою, із застосуванням фізичного насильства і погрози вбивством, підкріпленої демонстрацією кухонного ножа, по черзі зґвалтували неповнолітню П., а також задовольнили з нею статеву пристрасть неприродним способом.
Кваліфікуйте дії Щ. та Я.
Задача 2
Т., скориставшись тим, що Е. була у стані сп’яніння і знепритомніла, вступив із нею у статевий зв’язок. Коли наступного дня ображена насильством потерпіла пригрозила, що заявить в міліцію про скоєний злочин, він злякався та завдав їй численних тілесних ушкоджень, від яких Е. померла.
Кваліфікуйте дії Т.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Обраний Україною курс на створення ринкової економіки зумовив зміни суспільних відносин, пов’язаних з формуванням бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів як матеріальних чинників функціонування держави. Питома вага податків, зборів, інших обов’язкових платежів у загальній сумі бюджетних надходжень постійно зростає. За таких умов податкові внески набули значення головного джерела формування доходної бюджету, а їх несплата значною мірою впливає на економічну та соціальну стабільність в державі. 

Обов’язок сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі в порядку і розмірах, установлених законом кожною особою, яка підпадає під юрисдикцію законодавства України, передбачений ст. 67 Конституції України. Найбільш небезпечні прояви невиконання конституційного обов’язку сплачувати податкові внески тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

Кількість порушених кримінальних справ за ухилення від сплати податків за вказаний період зросла майже у 10 разів. Водночас сума несплачених податкових внесків зросла більше ніж у 25 разів.

Наведені дані вказують на необхідність більш ефективної протидії злочинам, що вчиняються у сфері оподаткування. У цьому напрямі вже досягнуто певних позитивних зрушень. За останні роки щорічні обсяги надходжень до зведеного бюджету постійно зростають. Але покращення ситуації щодо протидії злочинності у сфері оподаткування ускладнюється недосконалістю податкового законодавства, нестійкістю податкової системи, непослідовністю податкової політики. Не можна визнати досконалим і законодавство про кримінальну відповідальність.

При розслідуванні й судовому розгляді справ цієї категорії припускаються численних помилок, що полягають у неправильному застосуванні норм матеріального та процесуального права й неоднаковому тлумаченні окремих ознак складу злочину. Виникають труднощі при відмежуванні ухилення від оподаткування від суміжних злочинів та його кваліфікації за сукупністю.

Стан дослідження проблеми. У зв’язку з виходом Податкового кодексу України та змінами у кримінальному законодавстві тема кримінальної відпо-відальності за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів стала предметом дослідження багатьох вчених, зокрема, В. М. Ки-ричко [8], І. І. Митрофанова [10], І. В. Сукач [15], Г.Г. Філоненко [16] та ін.

Мета дослідження - розв’язання проблем кваліфікації ухилення від сплати податків у різноманітних формах його проявів і формулювання на цій основі науково обгрунтованих пропозицій щодо правильної кримінально-правової оцінки даного злочину.

Об’єкт дослідження - проблеми, пов’язані з кваліфікацією ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Предмет дослідження - норми Загальної та Особливої частин КК щодо відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та практика їх застосування.

Методи дослідження. При проведенні дослідження були використані наступні наукові методи: діалектичний метод, відповідно до якого досліджувані явища вивчаються в єдності їх фактичної суті та юридичної форми, дозволив розглянути норми про відповідальність за ухилення від сплати податків в їх постійному розвитку та виявити обумовленість такого розвитку; порівняльно-правовий метод дозволив співставити й порівняти норми, якими встановлено відповідальність за ухилення від сплати податків, юридичний (догматичний) – для встановлення об’єктивних та суб’єктивних ознак складу злочину, що досліджується; системно-структурний – для визначення місця ухилення від сплати податків у системі інших злочинів. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 11.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 01.09.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 7. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Киричко В. М. Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: наук.-практ. комент. / В. М. Киричко, О. І. Перепелиця; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 784 с.
 9. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко,   С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Митрофанов І. І. Економічні злочини: навч. посіб. / І. І. Митрофанов. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. - 272 с.
 11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 13. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 14. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 15. Сукач І. В. Правові аспекти та криміналістична характеристика злочинів у сфері оподаткування / І. В. Сукач // Вісник Академії адвокатури України, №1(20). - 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.nbuv.gov. ua/portal/ Soc_Gum/Vaau/2011_1/.../11sivzso.pd
 16. Філоненко Г.Г. Суб’єкт ухилення від сплати податків: криміналістичний аспект / Г.Г. Філоненко // Часопис Академії адвокатури України. – №18. – 2013. – С. 101-108.
 17. Юрченко О. М. Злочини проти життя та здоров'я особи: наук.-практ. комент. до розд. ІІ Особливої частини Кримін.кодексу України / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін; Міжвідом. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злочинністю. - К.: Паливода, 2013. - 175 с.
431
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.