Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття та суспільна небезпека умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини
2. Характеристика суб’єкта та суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 117 КК України
3. Відмежування умисного вбивства від завідомого залишення без допомоги матір'ю своєї новонародженої дитини
Задача 1
В. за допомогою відмички намагався проникнути в квартиру Л., але не зміг відкрити замок. Тоді він пішов з місця злочину, взяв монтировку, повернувся на місце злочину, зламав двері і вчинив крадіжку майна Л. Як слід кваліфікувати дії В.?
Задача 2
Г. з метою розправи над М. вистрілив у нього з вогнепальної зброї, яку зберігав незаконно. При цьому він припускав як настання смерті потерпілого, так і заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, але заподіяв лише легкі тілесні ушкодження. Як слід кваліфікувати дії Г.?
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Умисні посягання на життя у всі часи визнавались одними із найбільш тяжких злочинів. Будь-яке умисне вбивство має винятково високий ступінь суспільної небезпеки. Повідомлення про ці злочини завжди спричинюють особливий суспільний резонанс і насамперед, коли йдеться про вбивство немовляти – безпорадної та беззахисної істоти. Адже дитина, як зазначається у ратифікованій Україною Конвенції про права дитини, внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування.

На жаль, умисне вбивство матір‘ю своєї новонародженої дитини (дітовбивство) вчинювалось і вчинюється в нашому суспільстві. Вивчення даних офіційної статистики свідчить про сталість питомої ваги дітовбивств у структурі умисних вбивств, яка за період 2005-2015 рр. в середньому становить 0,6%. Водночас у загальному масиві злочинів дітовбивства утворюють невеликий відсоток. За останні 10 років в Україні зареєстровано 370 умисних вбивств матір’ю своєї новонародженої дитини. Але дітовбивства є високолатентними злочинами, що свідчить про необхідність наполегливої профілактики, спрямованої на запобігання вчиненню цих злочинів.

Дітовбивство відрізняється від усіх інших видів убивств своєрідністю та особливостями складу злочину. При цьому окремі положення ст. 117 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, мають суперечливий характер, що, з одного боку, пояснюється специфікою діяння, а, з іншого, – викликає неоднозначність у тлумаченні при кваліфікації злочинного діяння.

Проблема боротьби з дітовбивствами, головним напрямом якої є запобігання вчиненню цього виду злочину набуває особливої актуальності в умовах демографічної кризи в Україні. Ефективність її розв’язання значною мірою залежить від того, наскільки повно й глибоко будуть вивчені особливості кримінологічної характеристики цієї категорії злочинів, особи жінок-дітовбивць, специфіка детермінації цих злочинних посягань.

Питання кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину роз-глядались у роботах I. В. Новітської [12], О.В. Шевченко [20], І. В. Хохлової [19] та ін. На сучасному етапі розвитку науки розроблено кримінально-правові аспекти цього злочину у працях А. О. Драгоненко [7], Т. А. Павленко [13], Є. М. Товмазової [17], О. Л. Старко [15]  та інших.

Мета роботи - комплексна кримінально-правова характеристика умис-ного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі завдання:

 • визначити поняття та суспільну небезпеку умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини;
 • охарактеризувати суб’єкт та суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 117 КК України;
 • дослідити ознаки відмежування умисного вбивства від завідомого залишення без допомоги матір'ю своєї новонародженої дитини.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини у сфері кримінально-правової охорони життя новонародженої дитини.

Предмет дослідження - особливості кримінальної відповідальності та кримінологічної характеристики умисного вбивства матір’ю своєї новона-родженої дитини.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовувались загальнонаукові та спеціальні наукові методи пізнання, зокрема: діалектичний, логіко-юридичний, системного аналізу, Ці та інші наукові методи використо-вувались у взаємозв’язку, що сприяло проведенню всебічного аналізу, обгрунтуванню висновків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 24.12.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 р. «Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи  [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/v0002700-03
 4. Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2006 №179 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0427-06
 5. Баулін Ю. В. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студентів юрид. ВНЗ / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, А. О. Байда, С. Б. Гавриш; ред.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 5-те вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2015. - 677 c.
 6. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 7. Драгоненко А. О. Проблеми кваліфікації умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини, вчиненого у співучасті / А. О. Драгоненко // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2013. - № 3. - С. 106-109.
 8. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 9. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 12. Новітська I. В. Деякі питання визначення суб'єкта та суб'єктивної сторони злочину за статтею 117 КК України / I. В. Новітська // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 545-551.
 13. Павленко Т. А. Кримінальна відповідальність за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини / Т. А. Павленко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». - 2011. - Вип. 17. - С. 157-164.
 14. Саінчин С. О. Організація і тактика розслідування дітовбивств : монографія / С. О. Саінчин. - Одеса : ТЕС, 2014. - 237 c.
 15. Старко О. Л. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : монографія / О. Л. Старко; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк, 2009. - 185 c.
 16. Старко О. Особливий психофізичний стан жінки як підстава пом'якшення відповідальності за ст. 117 Кримінального кодексу України / О. Старко // Історико-прав. часоп.. - 2014. - № 2. - С. 102-106.
 17. Товмазова Є. М. Відмежування умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) від умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) / Є. М. Товмазова // Держава та регіони. Сер. Право. - 2014. - Вип. 2. - С. 109-113.
 18. Трубников В. М. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / В. М. Трубников, М. В. Даньшин, О. О. Житний, Я. О. Лантінов, Д. С. Слінько, О. М. Храмцов; ред.: В. М. Трубников; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - 442 с.
 19. Хохлова І. В. Кримінально-правова характеристика злочину вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) / І. В. Хохлова, А. М. Макогонюк // Науковий вісник Національного університету біоресур-сів і природокористування України. - 2012. - Вип. 173, ч. 1. - С.281-287.
 20. Шевченко О.В. Розслідування дітовбивства / О.В. Шевченко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матер. наук.-практ. конф. (Харків, 5 черв. 2010 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – С. 69-71.
10680
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.