Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства (ст. 270-1 КК)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Аналіз об’єкта і об’єктивної сторони умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства
2. Характеристика суб’єкта та суб’єктивної сторони умисного знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ
3. Елементи криміналістичної характеристики умисного знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ
Задача 1
С., котра ніде не працювала і зарекомендувала себе жінкою легкої поведінки, запрошувала до себе додому неповнолітніх, яким дозволяла грати в карти, танцювати, розпивати спиртне, вступати у статеві зносини. Сама вона неодноразово пригощала їх спиртними напоями, показувала і продавала предмети порнографічного характеру. Зупинивши свій вибір на 15-річному хлопцеві, вона вступила з ним у статевий зв’язок та задовольнила статеву пристрасть неприроднім способом.
Кваліфікуйте дії С.
Задача 2
І. та М., які ніде не працювали, домовились про спільне вчинення нападів на відділення банку. З цією метою І. купив собі мисливську рушницю, з якої виготовив обріз, а М. придбав фінського ножа. Вони розробили конспіративні способи зв’язку між собою, склали план дій для нападу на ряд філій банку. Однак жодного нападу вони не вчинили, оскільки були затримані, обріз і фінський ніж у них вилучено.
Кваліфікуйте дії І. та М.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Ст. 270-1, яка регламентує відповідальність за умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господар-ства (об'єкти ЖКГ). викликає до себе як теоретичний, так і практичний інтерес

Науковців та суб'єктів правозастосування в першу чергу цікавить якість законодавчої конструкції даного складу злочину, що значною мірою визначає ефективність його застосування на практиці. У цьому аспекті встановлення та характеристика ознак об'єктивної сторони умисного знищення або пошкодження об'єктів ЖКГ є важливою складовою правильної кваліфікації даного діяння та відмежування його від інших правопорушень як кримінального, так і адміністративного характеру. Адже з'ясування об'єктивної сторони має як теоретичне. так і важливе практичне значення, оскільки сприяє розумінню суспільної небезпеки посягань, осмисленню її положень, з'ясуванню інших елементів складу злочину, що допомагає правильній кваліфікації вчиненого, розмежуванню суміжних складів злочину.

Потрібно також відзначити, що судова та слідча практика наразі відчувають значні труднощі при визначенні поняття та юридичних ознак умисного знищення або пошкодження об'єктів ЖКГ, з'ясуванні його кваліфікуючих ознак. Потребують вирішення й питання щодо відмежування даного складу злочину від суміжних злочинів.

Структурними елементами криміналістичної характеристики умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства, що мають найбільш важливе значення для методики розслідування, вважаються предмет злочинного посягання, обстановка вчинення злочину, особа злочинця. Аналіз таких елементів дозволяє зорієнтуватися в сутності окремих об’єктив-них та суб’єктивних обставин кримінальних правопорушень, передбачених ст. 270-1 КК України.

Окремим питанням кваліфікації, профілактики та розслідування злочинів у сфері ЖКГ присвячено праці Н. О. Антонюка [4], І. Б. Газдайка-Василишиної [8], А. В. Сакун [21], С. Торопова [22] та ін. Загальні питання кримінально-правової характеристики досліджуваного складу злочину висвітлено у роботах В. В. Антипова [3], А. В. Байлова [5], Ю. А. Дорохінj] [9], С. А. Миронюка [15], Ю. Я. Олійник [18] та ін. 

Мета роботи - комплексна характеристика ознак умисного знищення або пошкодження об'єктів ЖКГ.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

 • аналіз об’єкта і об’єктивної сторони умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства;
 • характеристика суб’єкта та суб’єктивної сторони умисного знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ;
 • дослідження елементів криміналістичної характеристики умисного знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини в сфері кримінально-правової охорони комунальної власності.

Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ.

Методи дослідження. У роботі застосовано низку методів наукового пізнання: системний, діалектичний, функціональний, аксіоматичний, порівняльно-правовий, формально-логічного аналізу.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 26.11.2015 [електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/2341-14
 3. Антипов В. В. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-кому-нального господарства / В. В. Антипов // Науковий вісник Дніпропетровсько-го державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 407-416.
 4. Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посіб. / Н. О. Антонюк; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 513 c.
 5. Байлов А. В. Об'єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 270-1 Кримінального кодексу України / А. В. Байлов, С І. Поляков // Застосування кримінального законодавства органами внутрішніх справ: проблеми теорії і практики: тези Всеукраїнського наук. практ. семінару (м. Дніпропетровськ, 31 трав. 2012 p.). - Дніпропетровськ, 2013. - С. 58-60.
 6. Беніцький А. С. Кримінальне право. Особлива частина : підруч. для студ. ВНЗ. Кримінальне право. Особлива частина / А. С. Беніцький, В. О. Бодаєвський, Г. Є. Болдарь, В. О. Гацелюк, М. К. Гнєтнєв. - Луганськ, 2012. - 779 c.
 7. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєт-нєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Газдайка-Василишин І. Б. Некорисливі злочини проти власності : моно-графія / І. Б. Газдайка-Василишин; Львів. держ.ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 211 c.
 9. Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності: методологічні основи та напрями дослідження / Ю. А. Дорохіна // Держава та регіони. Сер. Право. - 2014. - Вип. 1. - С. 122-127.
 10. Дорохіна Ю. А. Суб’єктивна сторона злочинів проти власності / Ю. А. Доро-хіна // Юридична наука. - 2014. - № 4. - С. 52-58 .
 11. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/
 12. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 13. Кримінальне право України: Особлива частина: підруч. / Ю.В.Баулін,        В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2010. – 608 с.
 14. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 15. Миронюк С. А. Кваліфікуючі ознаки умисного знищення або пошкодження майна за законодавством України / С. А. Миронюк // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - Вип. 1. - С. 102-107.
 16. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Прав. єдність, 2009. – 964 с.
 17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 18. Олійник Ю. Я. Елементи криміналістичної характеристики умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства / Ю. Я. Олійник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - Випуск 2. - Том 4. - 2014. - С. 132-135.
 19. Олійник Ю. Я. Спосіб учинення умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства / Ю. Я. Олійник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - № 2. - 2013. - С. 186-192.
 20. Савченко А. В. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. В. Савченко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 1272 с.
 21. Сакун А. В. Кваліфікуючі ознаки умисного знищення або пошкодження майна / А. В. Сакун // Сучасні направлення теоретичних і прикладних досліджень’2010 : зб. наук. праць по матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15–26.03.2010 р.). – Одеса : Черноморье, 2010. – Т. 17. – С. 54-58.
 22. Торопов С. Криміналістична характеристика злочинів, передбачених ст. 270 Кримінального кодексу України / С. Торопов, Д. Сафонов // Форум права. -2012. - № 3. - С 758-762.
 23. Шевчук А. В. Кримінальне право України (Особлива частина) : для студ. ВНЗ / А. В. Шевчук, М. Д. Дякур; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 471 c.
10674
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.