Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП 
1. Поняття та суспільна небезпека втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
2. Характеристика суб’єктивної сторони втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
3. Особливості кваліфікації і розмежування злочинів, пов’язаних з втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність
Задача 1
Член організованої групи А. попередив керівника цієї групи Ц., що сам, без участі інших осіб, вчинить вбивство з корисливих мотивів і невдовзі такий злочин вчинив.
Як слід кваліфікувати діяння А. і Ц.?
Задача 2
1 квітня 2011 року раніше судимий за грабіж З., розбивши вікно, в нічний час проник в приміщення кафе з метою вчинення крадіжки з каси. Оглянувши приміщення, 3. нічого цікавого для себе не знайшов і, залишивши будівлю, прихопив з собою дві пляшки горілки на загальну суму 70 гривень.
Кваліфікуйте дії З.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблема захисту неповнолітніх від протиправних посягань на їх моральний та фізичний розвиток є дуже важливою та складною для суспільства и держави. Уже давно відома певна залежність злочинності в цілому від злочинності неповнолітніх, оскільки остання є резервом усієї злочинності, яка на сьогодні досягла загрозливого розмаху. Щоб не допустити подальшого її зростання, необхідно приділити особливу увагу попередженню злочинності неповнолітніх, негативних впливів на них, серед яких найнебезпечнішим є втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність, як свідчать статистичні дані. Попередження втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність є значним фактором зниження як злочинності неповнолітніх, так і злочинності взагалі. Слід зазначити, що органами внутрішніх справ у 2014 р. Виявлено 226,6 тис. осіб, які вчинили злочини, з них - 6,2% (з числа виявлених осіб) - неповнолітні. За даними Держкомстату, протягом 2010-2014 років зросла на 12,3% кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, та склала 17,3 тис. У 2010 році, та 17,8 тис. У 2014 році (3,5 % у загальній кількості злочинів). Серед цих злочинів кожен другий - тяжкий (50,4%, або 8,7 тис. злочинів), кожні 2-а з 3-ох злочинів - крадіжка (66,6% або 11,5 тис. злочинів). Кількість грабежів зменшилась на 36,4% і склала 1,6 тис. Злочинів, або 9% від загальної кількості злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю. Кількість умисних вбивств та замахів на вбивство зменшилась на 24% І склала 76 злочинів.

Як видно з наведених статистичних даних, проблема злочинності неповнолітніх у нашій державі існує і  є актуальною.

Боротьба із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність грунтується на взаємодії комплексу наук: кримінології, соціології, психології, педагогіки, кримінального права. Питання кримінально-правової та кримінологічної протидії втягнений неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність розглядалися в роботах багатьох учених, особливо таких як А.Л. Гребьонкін [5], В. П. Ковальчук [8], О. М. Омельчук [13], Н. О. Семчук [15] та інших.

Мета роботи – комплексна кримінально-правова втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері втягнення неповно-літніх у злочинну діяльність.

Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за втягнення непов-нолітніх у злочинну діяльність.

Завдання дослідження передбачають:

 • з’ясування поняття та суспільної небезпеки втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;
 • характеристику суб’єктивної сторони втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність;
 • аналіз особливостей кваліфікації і розмежування злочинів, пов’язаних з втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність.

Методи дослідження представлені системою загальнонаукових і спеціаль-но-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З врахуванням специфіки теми і мети дослідження застосовувались: історико-правовий метод, догматичний метод, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 26.11.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність [Текст] : постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 N2 // Право України. - 2004. - №6. - С. 110-113 .
 4. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 5. Гребьонкін А.Л. Окремі ознаки об'єктивної сторони юридичного складу втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: проблеми тлумачення / А.Л. Гребьонкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - юридичні науки. - 63-64. - 2010. - С. 57-60.
 6. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 7. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Ковальчук В. П. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність як об’єкт кримінологічного дослідження / В. П. Ковальчук // Право і суспільство. - 2013. - № 6.2. - С. 295-297.
 9. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Муринець Н. Я. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – передумова девіантної поведінки дітей / Н. Я. Муринець // Вісник навчально-наукового інституту права і психології Національного університету “Львівська політехніка”. - 2011. - №4. - С. 290-297.
 11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 12. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 13. Омельчук О. М. Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого статтею 304 Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / О. М. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2013. - № 2. - С. 110-115.
 14. Опацький Р. М. Кримінально-правовий захист моральності в сфері соціалізації неповнолітніх / Р. М. Опацький // Європейські перспективи. - 2012. - № 2(1). - С. 148-151.
 15. Семчук Н. О. Суб’єкт та суб’єктивна сторона залучення неповнолітніх до заняття жебрацтвом за законодавством України та деяких зарубіжних країн / Н. О. Семчук // Вісник Академії адвокатури України, 2011. - Число 2. - С. 113-118.
 16. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
10672
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.