Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 КК)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і склад злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України
2. Характеристика об’єкта і об’єктивної сторони злочину, перед-баченого ст. 436-1 КК України
3. Суб’єкт і суб’єктивна сторона виготовлення, поширення кому-ністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
4. Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України
Задача 1
18-річний Ч. спочатку продемонстрував 14-річній Щ. фотокартки порнографічного змісту, а потім запропонував їй вступити з ним у статевий зв’язок, на що остання дала свою згоду. На підставі судово-медичної експертизи встановлено, що Щ. не досягла статевої зрілості.
Кваліфікуйте дії Ч.
3адача 2
П. у стані алкогольного сп'яніння нецензурно лаявся на тролейбусній зупинці, ображав громадян, зупинив тролейбус і заважав роботі громадського транспорту. Коли наряд міліції намагався припинити це порушення та доставити правопорушника до відділення, П. вчинив опір працівникам міліції. 
Кваліфікуйте дії П.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. У юридичній доктрині отримала визнання концепція, відповідно до якої серед багатьох правопорушень існує окрема категорія міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру, що становлять значну суспільну небезпеку. Правильне окреслення кола цих злочинів та їх розрізнення допоможе обрати ефективні форми і методи боротьби з ними, а поняття міжнародного злочину та злочину міжнародного характеру дозволить визнати такими лише ті діяння, які є найбільш небезпечними для міжнародних відносин.

Ще на початку ХХ століття проблему злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку досліджували Н. Коркунов, Ф. Ліст, 

Ф. Мартенс та інші вчені. До таких злочинів вони відносили прагнення одних держав до поневолення інших та всесвітнього панування, напад без оголошення війни та достатнього приводу. У юридичній літературі висловлювалися різні думки щодо визначення поняття так званих міжнародних злочинів: спрямованість цих злочинів на основи міжнародних відносин, посягання на незалежність кожного народу і мирні відносини між ними, посягання на свободу народів світу, інтереси всього прогресивного людства, основи міжнародного спілкування, права та інтереси всіх держав. Такі злочини є складними деліктами, вчиняються органами законодавчої, виконавчої та судової влади і суб’єктом, що притягується до відповідальності, є держава. Міжнародними злочинами визнаються особливо небезпечні для людської цивілізації порушення принципів і норм міжнародного права, які мають визначальне значення для забезпечення миру, захисту особи та інтересів міжнародного співтовариства в цілому.

Розуміння та кваліфікація злочинів проти миру і безпеки людства є надзвичайно важливою проблемою, адже в її основі не тільки складність у розмежуванні загальноправових та міжнародних злочинів і визначенні їх складу, але й труднощі встановлення нормативної тотожності з міжнародними нормами та національним кримінальним законом.

Стан дослідження проблеми. Теоретичні дослідження проблем кримінальної відповідальності за злочини проти миру, безпеки людства та міжна-родного правопорядку проведені А. А. Васильєвим [5], В. М. Комарницьким [8], Л. О. Мостепанюк [10], С. М. Мохончук [12], Є. О. Письменським [15], А. М. Туренок [17] та іншими.

Мета роботи - характеристика підстави кримінальної відповідальності за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки й пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів із формулюванням теоретичних визначень і пояснень усіх елементів та ознак зазначеного складу злочину.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 • уточнити поняття і склад злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України;
 • охарактеризувати об’єкт і об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України;
 • проаналізувати суб’єкт і суб’єктивну сторону виготовлення, поши-рення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
 • визначити кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ст. 436-1 КК України.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини у сфері охорони миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Предмет дослідження - кримінальна відповідальність за Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуніс-тичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Методи дослідження. Мета і завдання роботи зумовлюють комплексний підхід до вибору методів дослідження: порівняльно-правовий, системного аналізу, догматичний (формально-юридичний) та інші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, редакція від 10.02.2016: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 25.11.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 4. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціаліс-тичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні» від 09.04.2015 № 317-VIII, редакція від 08.08.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/317-19
 5. Васильєв А. А. До питання про кримінально-правову характеристику пуб-лічного заперечення чи виправдання злочинів фашизму (ст. 436-1 КК України) / А. А. Васильєв, О. С. Пироженко // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримшальної юстиції збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [23 травня 2014 року, м. Харків] / МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. - Том І. - X : ХНУВС, 2014. - С. 17-21.
 6. Іващенко В. І. Проблеми відповідальності за міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру : / В. І. Іващенко // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1767.
 7. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Комарницький В. М. Підстава кримінальної відповідальності за пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (загальна характеристика) / В. М. Комарницький, Є. О. Письменський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - Вип. 3. - С. 122-131.
 9. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Мостепанюк Л. О. Стаття 436-1 Кримінального кодексу України: аналіз складу злочину / Л. О. Мостепанюк, А. А. Павловська. // Митна справа. - 2013. – С. 299-303.
 11. Мохончук С. М. Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві та законі : монографія / С. М. Мохончук; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 526 c.
 12. Мохончук С. М. Кримінально-правова охорона миру та безпеки людства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»; 12.00.11 «Міжнародне право» / С. М. Мохончук. - Х., 2014. - 40 с.
 13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 14. Письменський Є. О. Закон як панацея. Кримінально-правова політика України в умовах суспільно-політичних змін 2013-2014 рр. / Є. Письменський // Юридичний вісник України. - № 4. - 31 січня - 6 лютого 2015 р. – С. 233-238.
 15. Письменський Є. О. Про пошук шляхів кримінально-правової протидії пропаганді тоталітарних ідеологій / Є. О. Письменський // Суспільство, пра-вопорядок, злочинність: теоретичні та прикладні проблеми сучасної науки: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 22 травн. 2015 р.); упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. - Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка, 2015. - С. 92-97.
 16. Письменський Є. О. Проблема криміналізани публічного заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганди неонацистської реології, виготов-лення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фа-шистів і їх прибічників (ст. 436-1 КК України) / Є. О. Письменський // Азовські правові читання: матеріали мжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 15 -16 квітня 2015 року. - Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2015. - С. 91-95.
 17. Туренок А. М. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: кримінально-правова характеристика : научное издание / А. М. Туренок // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня 2005 р.: До 170-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права. - Київ : НПУ , 2005. - С. 271-273 .
 18. Усенко І. Б. Висновок щодо Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму» від 16 січня 2014 року №729-VІІ [Електронний ресурс] / І. Б. Усенко, Є. В. Ромінський // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. - Режим доступу: http://www.khpg.org/en/index.php?id=1390831618.
10670
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.