Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика вимагання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1.1. Поняття і сутність предмета вимагання
1.2. Характеристика об’єктивної сторони вимагання
1.3. Аналіз суб’єктивної сторони вимагання
1.4. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки вимагання
Задача 1
В Ужгороді в тайниках мікроавтобуса іноземних туристів − подружжя Г., що прибули до нашої держави, − було виявлено 120 брошур і кілька тисяч листівок в яких містилося заклики до вчинення злочинів проти державної влади України. При цьому було встановлено, що кілька пачок брошур та листівок Г. передали громадянину Ч. для поширення їх серед українських громадян. У них йшлося про методи насильницької зміни державної влади.
Кваліфікуйте дії подружжя Г. і Ч.
Задача 2
І. та П. з власної ініціативи встановили зв’язки з іноземною розвідкою і в подальшому підтримували конспіративний зв’язок зі співробітниками цієї розвідки на території України. Вони займалися збиранням відомостей, що становлять державну таємницю, намагалися передати їх іноземній розвідці. При цьому П. у своєму письмовому зверненні до керівництва розвідки дав конкретні пропозиції щодо ведення диверсійної роботи в Україні.
Кваліфікуйте дії І. та П.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Розбудова демократичної, соціальної,правової держави передбачає визнання пріоритету загальнолюдських цінностей. Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Проголосивши ці цінності, держава гарантує кожному не лише право, а й дієвий механізм реалізації конституційних положень. Однією з ефективних ланок такого механізму є кримінально-правові засоби, які передбачають установлення відповідальності за певні суспільно небезпечні діяння, особливо в найбільш гострих, проблемних випадках. Одним з таких гострих питань є кримінальна відповідальність за вимагання.

Значне поширення на початку ХХІ ст. корисно насильницьких злочинів в Україні (серед них не останнє місце займали вимагання) було підставою розробки нових та внесення змін до існуючих складів злочинів, що передбачали відповідальність за їх учинення. Так, відповідальність за вимагання, відповідно до об’єкта посягання, була закріплена у ст. ст. 862 та 144 КК 1960 р. Законодавець об’єднав їх та істотно переробив. Результатом цього була поява у новому КК 2001 р. ст. 189, яка встановлює кримінальну відповідальність за вчинення вимагання, незалежно від виду права власності на майно.

У своїх працях особливості відповідальності за вимагання розглядали такі вчені, як Н. О. Антонюк [3], Г. Є. Болдарь [4], П. П. Андрушко [8], П. В. Олійник [11] та ін.

Існуюча на сьогодні судово слідча практика виявила деякі проблеми застосування ст. 189 КК України. Це, а також неузгодженість думок вчених щодо деяких питань про удосконалення цієї норми, формує необхідність подальших наукових розробок у зазначеному напрямі.

Мета роботи - кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак вимагання.

Об’єкт дослідження – вимагання як злочин проти власності.

Предмет дослідження – кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки вимагання, їх співвідносність з призачуваним покаранням.

Методи дослідження. Юридично-правове дослідження проблеми сутності вимагання та його квааліфікуючих ознак зумовило звернення в курсовій роботі до загальнотеоретичних методів їх осягнення: аналізу нормативних джерел, узагальнення результатів дослідження науковців а також порівняльного та системного підходів.

Окремі питання недосконалості кримінального права України підносять актуальність проблеми кваліфікації злочинів проти власності, зокрема, вимагання, на якісно новий рівень. Вивчення методології і принципів кваліфікації цих злочинів дозволяє адекватно усвідомлювати зміст кримінально-правової характеристики злочину, норм, забезпечує ефективну реалізацію норм кримінального закондавства, зміцнює законність. Отже, актуалізація проблеми кримінально-правової характеристики вимагання потребує ретельного комплексного дослідження цього явища, надання йому змістовного характеру.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона власності: навч. посіб. / Н. О. Антонюк. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 514 с.
 4. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 5. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 6. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 7. Клочко, А.М. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти власності / А.М. Клочко // Актуальні проблеми правової системи України: матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету, Суми, 11 травня 2012 р. / Відп. за вип. М.І. Логвиненко. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 25-28.
 8. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 10. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 11. Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-правове значення : монографія / П. В. Олійник. – X.: Право, 2011. – 208 с.
 12. Созанський Т. І. Кваліфікація сукупності злочинів: монографія / Т. І. Созанський; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 239 с.
 13. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
443
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.