Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика вимагання

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Характеристика об’єкта і об’єктивної сторони вимагання
2. Визначення суб’єкта і суб’єктивної сторони вимагання
3. Особливості кваліфікації вимагання, його відмежування від су-міжних злочинів
Задача 1
Гр. З. їхав в одному поїзді зі своїм приятелем А. Коли останній на одній із станцій відстав від поїзда, З. зірвав стоп-кран. Ніхто із пасажирів при «вимушеній» зупинці не постраждав.
Дайте юридичний аналіз.  
Задача 2
Довідавшись, що Г. згвалтовано, К. і Ш. поїхали до неї на роботу, викликали на вулицю та зажадали дати їм відразу 1500 гривень, погрожуючи в разі відмови розповісти її подругам і знайомим про факт згвалтування. Г. відмовилась задовольнити їх вимогу та звернулась із заявою до міліції.
Кваліфікуйте дії К. і Ш.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Одним із важливих напрямів розбудови України як незалежної демократичної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності значною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам злочинності. При цьому важливо досліджувати як діюче кримінальне законодавство та практику його застосування в сучасних умовах дії нового кримінального законодавства України, так і запобігання злочинів окремих видів. 

Вимагання відносяться до небезпечних злочинів проти власності. Суспільна небезпека цього виду злочинів полягає не тільки в тому, що злочинець вимагає передачу чужого майна чи права на майно, або вчинення будь-яких дій майнового характеру в потерпілого. Він застосовує при цьому погрози, а іноді й насильство в тому числі і таке, що є небезпечним для життя чи здоров’я особи, знищує майно потерпілого та його близьких родичів тощо. Отже, враховуючи суспільну небезпеку цього виду злочину, актуальною є активна цілеспрямована протидія вимаганням. 

Вимагання або рекет, шантаж, набуває все більшого розповсюдження і здобуває яскраво виражений організований характер. Проблемі кримінально-правової оцінки вимагання приділяється багато уваги на всіх рівнях, вона й досі залишається актуальною. Елементи складу вимагання як корисливо-насильницького злочину проти власності досліджені ще не в повному обсязі. Причина цього – різнобоке і неоднозначне тлумачення спеціальних термінів диспозиції ст.189 Кримінального кодексу (КК) України, існування реальних труднощів при відмежуванні вимагання від суміжних складів злочинів, відсутність єдності у правозастосовчій практиці при оцінці кваліфікуючих ознак цього злочину. Сьогодення потребує якісно нових підходів до вирішення принципово важливих питань кримінально-правової кваліфікації за посягання на чужу власність із застосуванням насильства, зокрема, за вимагання.

Тому актуальною є комплексна розробка кримінально-правового та кримінологічного аспектів вимагань на базі нового законодавства, практики його застосування та діяльності із запобігання цих злочинів.

Вимагання вивчались багатьма вченими і в першу чергу тими, хто досліджував злочини проти власності. Значний внесок у розробку цієї проблеми з різних аспектів внесли такі вчені, як Н. О. Антонюк [4], А.М. Клочко [8], П. В. Олійник [13] та інші. Спеціально присвячені дослідженню вимагань роботи І. І. Гуні [6], М. Г. Колодяжного [9], О. Р. Лужецької [11], Л. О. Семи-кіної [14], Д. М. Федоренко [16] та інших вчених.

Мета роботи - визначення юридичних підстав кримінальної відповідаль-ності за вимагання, передбачених ст. 189 КК України.

Для досягнення поставленої зосереджено увагу на розв’язанні таких завдань: 

 • дати характеристику об’єкта і об’єктивної сторони вимагання;
 • визначити суб’єкт і ознаки суб’єктивної сторони вимагання;
 • проаналізувати особливості кваліфікації вимагання, його відмежування від суміжних злочинів.

Об’єкт дослідження - вимагання як один із видів корисливо-насиль-ницької злочинності.

Предметом дослідження - норми кримінального законодавства, які передбачають кримінальну відповідальність за вимагання, характеристика цього виду злочинів, особистість злочинця, причини та умови вимагань, запобігання цих злочинів.

Методи дослідження. Методи дослідження обрані відповідно до мети, завдань, об’єкта та предмета дослідження. В основу покладені методи діалектики та матеріалізму, формально-логічний метод і метод системного аналізу тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 25.11.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності» від 06.11.2009 р. №10: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/v0010700-09
 4. Антонюк Н. О. Кримінально-правова охорона власності: навч. посіб. / Н. О. Антонюк. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 514 с.
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Гуня І. І. Особливості об’єктивної сторони вимагання / І. І. Гуня // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 136-144.
 7. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Клочко А.М. Проблемні питання кваліфікації злочинів проти власності / А.М. Клочко // Актуальні проблеми правової системи України: матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету, Суми, 11 травня 2012 р. / Відп. за вип. М.І. Логвиненко. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 25-28.
 9. Колодяжний М. Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: криміно-логічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / М. Г. Колодяжний; ред.: В. В. Голіна; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. - Х. : Кроссроуд, 2010. - 287 c.
 10. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 11. Лужецька О. Р. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристи-ки вимагання, пов’язаного із застосуванням насильства над потерпілим / 
 12. О. Р. Лужецька // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2013. - № 4. - С. 196-201.
 13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 14. Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримі-нально-правове значення : монографія / П. В. Олійник. – X.: Право, 2011. – 208 с.
 15. Семикіна Л. О. Кримінально-правова характеристика вимагання : моногра-фія / Л. О. Семикіна, М. В. Семикін; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Донбас, 2013. - 206 c.
 16. Семикіна Л. О. Суб’єктивна сторона вимагання / Л. О. Семикіна // Євро-пейські перспективи. - 2013. - № 4. - С. 112-118.
 17. Федоренко Д. М. Вимагання: співвідношення загальної і спеціальної кримінально-правових норм / Д. М. Федоренко // Питання боротьби зі злочинністю. - 2013. - Вип. 25. - С. 265-274. 
10675
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.