Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика забруднення або псування земель (ст. 239 КК)

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття і суспільна небезпека кримінальної-правової заборони забруднення або псування земель
2. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак забруднення або псування земель
3. Аналіз суб’єктивних ознак забруднення або псування земель
4. Проблеми призначення кримінальної відповідальності за забруднення і псування земель
Задача 1
П. знав, що філіал банку відправляє щомісяця в центральний офіс банку 750 тисяч гривень. 25 вересня 2015 р., коли інкасаторська машина під’їхала до банку, він підскочив до інкасаторів і, погрожуючи пістолетом, поставив вимогу віддати гроші.
Чи є в діях П. склад злочину?
Задача 2
Побачивши, що у магазині чоловічого одягу продавець була зайнята упакуванням купленого покупцем товару, Ш. взяв з прилавка костюм вартістю 1900 гривень і швидко вийшов. Наступного дня у цьому ж магазині таким же способом Ш. взяв дві пари чоловічого взуття вартістю 790 гривень, але цього разу продавець побачила дії Ш. та схопила його за руку, але той вирвався і вибіг з магазину разом із взуттям.Кваліфікуйте дії Ш.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Проблема охорони земель зумовлена розвитком технічного прогресу, а також загальним зростанням кількості населення. Конституція України закріплює обов’язок держави щодо забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків планетарної Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду українського народу. Але успішна реалізація зазначених конституційних положень можлива лише за умови адекватних зусиль як окремої людини, так і всього суспільства в цілому.

Статтею земля 14 Конституції України віднесена до основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави. Основний закон, зважаючи на виключно важливе значення землі у всіх сферах життєдіяльності людини, виділяє землю серед інших об’єктів довкілля. З огляду на це земля, як основне національне багатство, потребує збереження її якості, належної охорони, зокрема за допомогою державно-правових засобів, обмеження спонтанної і шкідливої людської діяльності, яка здатна змінити її якісні характеристики. Охорона цього об’єкту спрямована на захист земельних ресурсів від негативного суспільно небезпечного антропогенного та техногенного впливу, збереження родючості грунтів, підвищення їх продуктивності, використання земельних ресурсів у відповідності з їх цільовим призначенням, недопущення забруднення та псування земель шкідливими для життя та здоров’я людей або довкілля елементами тощо.

Актуалізація дослідження проблем кримінально-правової охорони земель, в тому числі і від погіршення їх якісного стану, пов’язана з виключною цінністю землі як соціоприродного екологічного феномену. Земля викорис-товується для задоволення матеріальних, духовних, естетичних, пізнавальних, оздоровчо-лікувальних, рекреаційних, історико-культурних та інших потреб. Вона виступає основою формування природних та природно-антропогенних ландшафтів, базою розвитку національної економіки, сфери послуг тощо.

Окремі аспекти кримінально-правової охорони природних ресурсів, серед них і землі розглядалися О.О. Головкіним [6], О. В. Дуліною [7], О. С. Лисан-цем [10], В. В. Локтіоновою [11], І. І. Митрофановим [13], I. С. Тальянчуком [18], А. М. Шульгою [19] та іншими фахівцями з кримінального права, екологічного права та кримінології.

Мета дослідження - аналіз кримінально-правової заборони забруднення або псування земель. 

Мета конкретизується у наступних завданнях:

 • уточнити поняття і суспільну небезпеку кримінальної-правової заборони забруднення або псування земель;
 • дати кримінально-правову характеристику об’єктивних ознак забруд-нення або псування земель;
 • проаналізувати суб’єктивні ознаки забруднення або псування земель;
 • визначити проблеми призначення кримінальної відповідальності за забруднення і псування земель.

Об’єкт дослідження - кримінально-правова характеристика охорони земель від забруднення або псування земель в сучасних умовах.

Предмет дослідження - норми кримінального законодавства, яким встановлюються ці засоби та порядок їх застосування, зокрема, норм про відповідальність за забруднення або псування земель.

Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети й завдань. Зокрема, використано системний програмно-цільовий метод. З числа спеціальних методів пізнання використано логіко-нормативний, системно-структурний та метод синтезу.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 24.12.2015: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 № 963-IV, редакція від 28.12.2015 [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/963-15
 4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III, редакція від 29.12.2015 [Електронний  ресурс].  - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14
 5. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 6. Головкін О.О. Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель / О.О. Головкін, Я.О. Леляк // Судова апеляція. - № 2 (35). - 2014. - С. 38-44.
 7. Дуліна О. В. Проблеми розмежування відповідальності у сфері земельних відносин / О. В. Дуліна // Порівняльно-аналітичне право. - №5. - 2014. - С. 240-243.
 8. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Пись-менського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 9. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 10. Лисанець О. С. Правові засади охорони земель від забруднення та псування [Електронний ресурс] / О. С. Лисанець // Теорія і практика правознавства : – Харків, 2014. – № 2. – Режим доступу http://tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/ 2015/07/%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%B5%D1%86.pdf
 11. Локтіонова В. В. Наслідки вчинення злочинів проти довкілля : монографія / В. В. Локтіонова. - Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2011. - 254 c.
 12. Мельник П. В. Криміналізація діянь у сфері охорони та раціонального використання земель / П. В. Мельник // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - №12. - C. 133-140.
 13. Митрофанов І. І. Довкілля під охороною закону про кримінальну відповідальність : монографія / І. І. Митрофанов, В. В. Локтіонова. - Кременчук : Щербатих О.В., 2011. - 420 c.
 14. Митрофанов І. І. Злочини проти довкілля : навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. - Суми : Унів. кн., 2010. - 205 c.
 15. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 17. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 18. Тальянчук I. С. Види та кримінально-правові ознаки злочинів у сфері земель-них відносин / I. С. Тальянчук // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 65. - С. 659-668.
 19. Шульга А. М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування : монографія / А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : НікаНова, 2013. - 254 c.
10673
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.