Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика залишення в небезпеці

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Кримінально-правова характеристика залишення в небезпеці
1.1. Характеристика об’єктивної сторони та об’єкта залишення у небезпеці
1.2. Характеристика суб’єктивної сторони злочину залишення у небезпеці
1.3. Диференціація кримінальної відповідальності за залишення у небезпеці за кваліфікуючими ознаками
Задача 1
Б. у себе в саду впіймав 10-річного Л. і побив за те, що той намагався нарвати у кошик яблук. Дружина Б. запропонувала «провчити злодія». Подружжя закрили хлопчика на дві доби у вогкому погребі, де він перебував без їжі й води.
Кваліфікуйте дії Б. та його дружини.
 
Задача 2
Обвинувачений у вчиненні розбійного нападу (ч. 1 ст. 187 КК) та зґвалтуванні неповнолітньої Ф. (ч. 3 ст. 152 КК), під час перебування в психіатричній лікарні для вирішення питання щодо його осудності, захопив медсестру, зачинився разом з нею в туалеті та під погрозою її вбивства кухонним ножем зажадав прибуття прокурора і представників преси, яким він розповість про безпідставність обвинувачення у вчиненні ним злочинів. Через декілька годин вжитими заходами медсестра була звільнена. Судово-психіатричною експертизою Ф. було визнано обмежено осудним.
Кваліфікуйте дії Ф.
 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Демократична правова держава ставить перед право-вою наукою завдання щодо необхідності вирішення нових завдань, що виникають у зв’язку з розвитком суспільства. Саме точне і неухильне виконан-ня нормативно-правових актів є гарантією реалізації інтересів особи та суспільства. На сьогоднішній день надзвичайно актуально постала проблема щодо захисту основних прав і свобод людини й громадянина. Одним із засобів забезпечення охорони цих цінностей є встановлення державою кримінальної відповідальності за вчинення діянь, які на них посягають.

В останні роки в Україні відбувається різке зростання кількості злочинів проти життя та здоров’я особи. Це пояснюється не лише психологічною схильністю особи до насильства, але й зменшенням уваги членів суспільства до моральності. Зокрема, останній фактор суттєво впливає на вчинення злочину, передбаченого ст. 135 КК України – “Залишення в небезпеці”, адже люди стають все більш байдужими та безсердечними щодо до інших людей, особливо коли це стосується малолітніх дітей, літніх батьків, інвалідів та інших осіб, залишених без допомоги та підтримки. Одна з християнських заповідей – “допоможи ближньому” знайшла своє відображення у вказаній статті КК України. У зв’язку з цим особливої уваги потребує розробка пропозицій щодо удосконалення ст. 135 КК України, теоретичне та практичне їх обґрунтування.

Залишення в небезпеці характеризується тим, що винний не виконує обов’язків щодо надання допомоги особі, яка знаходиться в небезпечному для життя стані і потребує допомоги, та не може прийняти заходів щодо врятування свого життя самостійно. При цьому у винного є можливість надати таку допомогу потерпілому. За кримінальним законодавством норми, що передбачають надання допомоги людині, яка цього потребує, для врятування її життя та здоров’я, закріплені не лише в ст. 135 КК України, але й в ст.ст. 136, 139, 166, 284 КК України. 

Проблема охорони і захисту життя, здоров’я людини і громадянина була й залишається у центрі науки кримінального права. Питання кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці в науковій літературі розглядають такі вітчизняні вчені як В. В. Бабаніна [3], Д. В. Дубарець [5], Є. О.  Пилипенко [12, 13], О. М. Юрченко [15] та ін. Вони зробили вагомий внесок у дослідження різних аспектів проблеми залишення в небезпеці, однак не вичерпали всіх питань теми і не виключають її подальшого дослідження. 

Мета роботи – комплексна кримінально-правова характеристика залишен-ня в небезпеці.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері забезпечення кримінально-правовою забороною обов’язку надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці.

Методи дослідження представлені системою загальнонаукових і спеціаль-но-наукових методів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З врахуванням специфіки теми і мети дослідження застосовувались: історико-правовий метод, догматичний метод, логіко-юридичний та системно-структурний методи, метод системного аналізу, структурно-функціональний метод та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Бабаніна В. В. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці за законодавством України та Франції (порівняльне дослідження) / В. В. Бабаніна // Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтегра-ційних процесів: проблеми теорії і практики: зб. матер. Всеукр. наук-практ. конф. (Київ, 18 лютого 2010 року) / Ред. кол.: М. С. Кулик, В. П. Харченко,    В. Д. Шинкарук та ін.. – К. : Університет “Україна”, 2010. – С. 228-233.
 4. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 5. Дубарець Д. В. Причиновий зв'язок у злочинах залишення в небезпеці та ненадання допомоги за КК України / Д. В. Дубарець // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . - 2011. - Вип. 51. - С. 547-552.
 6. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 7. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К. : Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 11. Ніколаєнко Т. Б. Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Ніколаєнко, В. О. Сич; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 1231 с.
 12. Пилипенко Є. О.  Особливості відмежування залишення в небезпеці від інших злочинів проти життя та здоров'я особи за Кримінальним кодексом України / Є. О.  Пилипенко // Підприємництво, господарство і право . – 12/2011. – N12 . – С. 165-168.
 13. Пилипенко Є. О. Кримінальна відповідальність за залишення у небезпеці: наук.-практ. рек. / Є. О. Пилипенко, Є. О. Назимко; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. - Донецьк : Ноулідж, 2011. - 82 с.
 14. Сопільник Л. І. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. – Львів, 2012. – 463 с.
 15. Юрченко О. М. Злочини проти життя та здоров'я особи: наук.-практ. комент. до розд. ІІ Особливої частини Кримін.кодексу України / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін; Міжвідом. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злочинністю. - К. : Паливода, 2013. - 175 с.
430
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.