Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кримінально-правова характеристика згвалтування

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
180 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Кримінально-правова характеристика згвалтування (ст. 152 КК України)
1.1. Характеристика об’єкта та об’єктивної сторони згвалтування
1.2. Суб’єкт та особливості суб’єктивної сторони згвалтування
1.3. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки згвалтування
Задача 1
З. прийшов у гості до свого приятеля П., але останнього вдома не було. Знаючи про те, в якому місці Павлюк ховає ключ від квартири, З. у черговий раз вирішив зайти та зачекати його. Перебуваючи у квартирі, З. побачив зимову шкіряну куртку, вартість якої становила 2500 гривень, та прийняв рішення вкрасти її. З. одягнув куртку та вийшов з квартири на вулицю, однак через кілька хвилин був затриманий дільничним інспектором міліції за підозрою у вчиненні злочину.
Кваліфікуйте дії З.
Задача 2
Х. з метою крадіжки проник до чужої квартири. Коли він почав складати цінні речі до валізи, то випадково побачив заряджений револьвер «Наган». Разом з іншими речами він забрав і цей револьвер. Згодом з’ясувалось, що господар зберігав вогнепальну зброю незаконно.
Кваліфікуйте дії Х.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В умовах розбудови державності в Україні все біль-шого значення набувають задекларовані міжнародними та національними нормативно-правовими актами положення щодо охорони особистих прав і свобод людини та громадянина. Однією з ключових складових комплексу таких прав і свобод виступають статева свобода та статева недоторканість особи, за допомогою яких визначаються стереотипи сексуальної поведінки громадян, обґрунтовуються принципи взаємовідносин між людьми різної статі, формуються моральні засади суспільства тощо. У цьому зв’язку ст. 12 Загальної Декларації прав людини наголошує: “Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте (у тому числі й статеве) та сімейне життя, безпід-ставного посягання на недоторканість його житла, таємницю його кореспон-денції або на його честь і репутацію”. У Конституції України зазначено, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознакою статі (ст. 24), ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 32). Ґрунтуючись на цих та інших постулатах, Кримінальний кодекс (КК) України встановлює відповідаль-ність за посягання проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (ст. 152–156 розділу IV Особливої частини). 

До числа найнебезпечніших і найскладніших за механізмом вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, безсумнівно, належать зґвалтування (ст. 152 КК України) та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України).

Рівень цих злочинів у низці регіонів держави є досить високим. Крім того, на фоні гуманізації кримінальної відповідальності в Україні протидія сексуаль-ним посяганням передбачає застосування більш суворих заходів.

Проблемними у кримінально-правовому аспекті залишаються питання недосконалості законодавчих конструкцій зґвалтування, складнощі при їх кваліфікації та відмежуванні від інших злочинів.

Науково-теоретичні дослідження кримінально-правових і кримінологічних питань протидії зґвалтуванню здійснювало багато науковців, зокрема, Ю. В. Александров [5], Л. П. Брич [8], Д. П. Москаль [13], А. В. Савченко [16] та інші, однак ці питання й дотепер не набули свого остаточного вирішення у доктрині та правозастосовній практиці. 

Мета роботи - комплексна кримінально-правова характеристики зґвалту-вання. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері кримінально-правової охорони статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Предмет дослідження – кримінально-правова характеристика зґвалтування.

Методи дослідження. У процесі виконання роботи застосовувалися різні наукові методи, зокрема, діалектичний, порівняльно-правовий, системно-структурний, формально-юридичний, конкретно-соціологічний та ін.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III, редакція від 20.05.2012: [Електронний  ресурс].  -  Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2341-14
 3. Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів / затверджена Наказом МВС України № 622 від 21.08.98р. / зареєстрована в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 р. за № 637/3077, редакція від 02.04.2012. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
 4. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне пово-дження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими  речовинами,  вибухо-вими   пристроями  чи радіоактивними матеріалами / Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 3. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02
 5. Александров Ю. В. Кримінальна відповідальність за зґвалтування: історичний аспект та перспективи / Ю. В. Александров, Є. В. Пономаренко // Наукові праці МАУП. – 2010. - вип. 3(26). - С. 166-169.
 6. Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб./ О.О. Алєксєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 276 с.
 7. Болдарь Г. Є. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов, В. В. Лень, Є. О. Письменський; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О.Дідоренка. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 8. Брич Л. П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за законодавством України / Л. П. Брич. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 84 с.
 9. Жижа А.О. Аналіз злочинів проти статевої свободи та недоторканності особи / А.О. Жижа // Держава та регіони. – 2011. - № 2. - С. 98-100.
 10. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: навч. посіб. / за ред. В. В. Коваленка; за наук. ред. О. М. Джужи та А. В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с.
 11. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.
 12. Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.
 13. Москаль Д. П. Перспективи вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів, передбачених статтями 152 та 153 КК України / Д. П. Москаль // Сучасна юридична думка: матеріали міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (09.12.2008 р.). – Тернопіль, 2008. – Ч.  ІІ. – С. 29-31.
 14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. Т. 1 / ред.: П. П. Андрушко. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: Прав. єдність, 2009. - 964 с.
 15. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.
 16. Савченко А. В. Кримінальна відповідальність за згвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом: монографія / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, Д. П. Москаль, М. В. Сийплокі; ред.: О. М. Джужа; Нац. акад. внутр. справ, Закарпат. держ. ун-т. - Ужгород : ІВА, 2012. - 270 с.
433
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.