Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Латинська мова

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
125
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЛАТИНСЬКА   МОВА

Навчальний посібник

для студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» філологічного факультету

УДК     811.124 (075.8)

ББК   Ш 146-923   

Я    791

Ярцева Л.І. Латинська мова: навчальний посібник для студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» філологічного факультету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 125 с.

Навчальний посібник складається з 14 практичних занять, 4 занять для самостійної роботи, в яких подано граматичний матеріал,  вправи для закріплення граматики, латинські тексти, крилаті вислови і прислів’я.

Посібник призначений для студентів денного відділення  філологічного факультету напряму підготовки «українська мова та література»,  «російська мова та література».

Рецензент О.О. Павлюк

Відповідальний за випуск Є.А. Москаленко

 

Вступ

Кредитно-модульна технологія навчання запроваджується з метою подальшої гуманізації й демократизації навчального процесу, організації найраціональнішого й найефективнішого засвоєння студентами знань з максимальним використанням індивідуальних, індивідуально-групових форм навчання; стимулювання студентів до систематичної навчальної праці, самостійної роботи, створення найсприятливіших умов для модульного контролю.

Метою вивчення латинської мови на філологічному факультеті є читання і переклад оригінальних літературних зразків, у тому числі й вітчизняних авторів (кінець XVII  початок XVIII ст.), розширення загальнолінгвістичного світогляду, засвоєння міжнародної латинської термінології  в галузі гуманітарних наук.

Курс латинської мови має виробити у майбутніх фахівців культуру філологічного аналізу джерела, навичок перекладу та науковий підхід до вивчення мови як суспільного явища. Крім того, вивчення латинської мови допоможе полегшити опанування новими європейськими мовами, поглибити розуміння рідної мови, сприятиме вивченню курсу порівняльного мовознавства. 

Синтетична будова латинської мови для зрозуміння тексту вимагає детального морфолого-синтаксичного аналізу, який розвиває у студентів пам’ять, увагу, логічне та лінгвістичне мислення, уміння вдумливо читати текст, працювати зі словником.Вивчення латинської мови дає грунтовну лінгвістичну підготовку, розвиває у студентів абстрактне граматичне мислення й виробляє науковий підхід до західноєвропейської мови, що вивчається.

За підсумками вивчення курсу «Латинська мова»  студент повинен знати:

граматичну систему латинської мови у порівнянні з системами рідної та західноєвропейських мов,що вивчаються; знати 500 непохідних слів основного лексичного фонду та вміти пояснювати значення тих з них, які увійшли в українську мову; перекладати зі словником оригінальні тексти римських авторів, а також латиномовні твори інших часів; основи латинського словотвору і словотворчі елементи; 100 крилатих латинських висловів, студентський гімн «Gaudeamus ».

Для того, щоб досягти успіху у вивченні латинської мови, необхідно приступати до роботи над мовою з перших днів її вивчення й займатися систематично. Матеріал у посібнику представлений 14 практичними заняттями, темами для самостійного опанування.

 

Заняття 1. Тема: Фонетика. Графіка.

План:

1.Латинський алфавіт.

2.Голосні. Дифтонги і диграфи.

3.Приголосні. Сполучення приголосних.

4.Поділ на склади.

5.Наголос.

 

Заняття 2.   Verbum (дієслово)

План:

1.Загальні відомості про граматичні категорії  дієслова.

2.Дієвідміни.

3.Основи й основні форми  дієслова.

4.Теперішній час дійсного способу активного стану (Praesens indicativi actīvi)

5.Наказовий спосіб теперішнього часу активного стану (Imperatīvus praesentis actīvi).

 

Заняття 3.  Nomen substantīvum (Іменник)

План:

1.Граматичні категорії  іменника.

2.Іменники І відміни.

3.Іменники ІI відміни.

4.Відмінювання дієслова esse (бути)

5.Синтаксис простого речення.

 

Заняття 4. Часи системи інфекта активного стану

 

План:

1.Imperfectum indicatīvi actīvi

2.Futūrum I indicatīvi actīvi

 

Заняття 5. Іменники  Ш відміни.

 

План:

1. Характеристика іменників ІІІ відміни.

2. Приголосна, голосна та мішана група ІІІ відміни.

 

Заняття 6.  Прикметники.Ступені порівняння прикметників. 

План:

1. Прикметники ІІІ відміни

2. Ступені порівняння прикметників

 

Заняття 7. Часи системи перфекта активного стану

 

План:

1.Основні способи утворення основ перфекта.

2.Часи системи перфекта активного стану.

 

Заняття 8. Часи системи перфекта пасивного стану 

План

1. Дієприкметник минулого часу пасивного стану (Participium perfecti passīvi).

2. Часи системи перфекта пасивного стану:

a) минулий час доконаного виду дійсного способу пасивного стану;

б) давноминулий час дійсного способу пасивного стану;

в) майбутній  час доконаного виду дійсного способу пасивного стану.

 

Заняття 9. Іменники IV та V відміни.

План:

1. Іменники IV відміни

2. Іменники V відміни

3. Словотвір

 

Заняття 10. Неособові форми дієслова: Дієприкметники (Participia), герундій (Gerundium), герундів (Gerundīvum).

Неособові форми дієслова  (Дієприкметники.    Gerundium. Gerundīvum)

План:

1. Дієприкметники (Participia) :

а) дієприкметник теперішнього часу активного стану (Participium praesentis activi); 

b) дієприкметник минулого часу пасивного стану (Participium perfecti passivi); 

c) дієприкметник майбутнього часу активного стану (Participium futuri activi).

2. Gerundium.

3. Gerundīvum.

 

Заняття 11. Інфінітивні звороти 

План

1. Інфінітиви

2. Синтаксичний зворот Accusatīvus cum infinitīvo.

3. Синтаксичний зворот Nominatīvus cum infinitīvo.

 

Заняття 12. Синтаксичний  зворот Ablatīvus absolūtus. (Орудний самостійний)

 

Заняття 13. Утворення часів кон’юнктива

 

Заняття 14. Verba deponentia (відкладні дієслова)

Verba semideponentia (напіввідкладні дієслова)

 

Латинсько-український словник

ЛІТЕРАТУРА

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Латинські стійкі вирази

 

Навчальне  видання

(українською мовою)

 

Ярцева Лідія Іванівна

ЛАТИНСЬКА  МОВА 

Навчальний посібник

для студентів  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» філологічного  факультету

 

Рецензент О.О. Павлюк

Відповідальний за випуск Є.А. Москаленко

Коректор А.І. Духонченко

 

Фото Капча