Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лексико-семантичні особливості концепту STUDY в англомовній лексикографічній інтерпретації

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Навчання є невід’ємною частиною життя людини. Сьогодні ми не можемо уявити своє життя без нього, кожен день ми стараємося відкривати для себе все нові й нові горизонти. Світ розвивається і ми розвиваємося разом із ним, тож і процес навчання не стоїть на місці. На даний момент існує величезна кількість можливостей навчатися чомусь новому, кожен день з’являється безліч ресурсів корисної та цікавої інформації, таким чином наше життя стає все тісніше пов’язаним  з навчанням.
Концепт STUDY займає важливе значення в англомовній картині світу та має складну семантичну структуру, яка включає до свого складу лексичні одиниці, що допомагають виразити  процес навчання в сучасній англійській мові.
Метою даної статті є виявлення лексико-семантичних особливостей концепту STUDY в англомовній лексикографічній інтерпретації.
Концепт – ключова одиниця  когнітивної лінгвістики. Термін концепт слугує для пояснення одиниць ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури, котра відображає знання та досвід людини [2, 89].
Дослідження лексико-семантичних особливостей концепту STUDY було проведено у декілька етапів.
На першому етапі було відібрано дефініції лексеми, що є ядром досліджуваного нами концепту – study. Джерелами цих дефініцій були англомовні тлумачні словники.
Результатом першого етапу роботи стало виявлення чотирьох лексико-семантичних варіантів (ЛСВ), що входять до складу структури лексичної одиниці study в сучасній англійській мові:
ЛСВ 1- The act of gathering information and learning about a subject. (Процес збору інформації про предмет та його вивчення)
ЛСВ 2 – The devotion of time and attention to gaining knowledge of an academic subject, especially by means of books. (Присвячення часу та уваги задля отримання знань з академічного предмету, особливо за допомогою книг)
ЛСВ 3 – The process of learning about a subject by reading and byattending school, university. (Процес вивчення предмету шляхом читання  і відвідування школи, університету.)
ЛСВ 4 – The activity or process of learning about something by memorizing facts and gaining experience. (Діяльність або процес вивчення чогось шляхом запам’ятовування фактів та отримання досвіду.)
На основі роботи, проведеної на цьому етапі, ми зробили висновок, що всі ЛСВ, які складають семантичну структуру лексичної одиниці study, взаємопов’язані та доповнюють одне одного, хоча й водночас вони є самостійними і відображають різні аспекти одного й того ж явища – process of studying.
Після цього нами було проаналізовано семантичну структуру кожного лексико-семантичного варіанту лексеми study. На цьому етапі було визначено, що до її складу входять семи різного характеру, які розташовані у певній ієрархії.
Наступним етапом дослідження було звернення до етимологічного словника англійської мови та порівняння сучасного значення лексеми study зі значенням, яке мала ця ж лексична одиниця на початку свого використання в англійській мові.
Результатом проведення цього етапу стало виявлення того факту, що сучасне значення даної лексеми мало чим відрізняється від її сучасного значення в англійській мові. 
Для детальнішого вивчення особливостей та структури концепту НАВЧАННЯ в англомовній лексикографічній інтерпретації ми використали метологію фреймової семантики Ч. Філмора. Т. ван Дейк визначає фрейми як одиниці, організовані навколо певного концепту та містять основну та потенціально можливу інформацію, що асоціюється з концептом [3, 16].
На нашу думку, найкращим способом глибше дослідити лексико-семантичні особливості концепту STUDY в англомовній лексикографічній інтерпретації буде створення фреймової моделі даного концепту.
В процесі створення фреймової моделі концепту STUDY ми виділили в її структурі декілька слотів.
В перший слот під назвою «Places»  ми включили слова, які означають  місця, які асоціюються з лексичною одиницею study. На основі потенційної семи виділеної нами семеми 3 ми включили в цей слот такі одиниці: School, University, Kindergarten, Institute, College, Faculty, Campus, Department, Classroom, Auditorium та ін. 
Другий слот фреймової структури концепту STUDY має назву «People». До його складу ми включили лексичні одиниці, які називають людей, що зв’язані з процесом навчання: Rector, Dean, Deputy Director, Teacher, Tutor, Instructor, Lecturer, Professor, Coach, Pedagogue, Educator, Pupil, Student, Beginner, Scholar, Learner, Bachelor,Master,Professor.
Наступний слот ми назвали «Processes and types of work» і включили до його складу лексичні одиниці, що означають види роботи, яку треба виконувати для того, щоб в повній мірі забезпечити успішне вивчення певного предмету: Reading, Writing, Learning, Speaking, Thinking, Memorizing, Asking, Answering, Discussing, Considering, Essay, Test, Report, Dissertation, Treatise, Revision, Term Paper, Abstract, Synopsis, Summary, Research.
Слот «Necessary Things» ми створювали на основі архісеми виділеної нами семеми 3. В даний слот входять лексичні одиниці, які означають речі, що є необхідними для того, щоб займатись навчанням або самонавчанням: Attention, Inspiration, Motivation, Concentration, Patience, Perseverance, Pencil Sharpener, Notebook, Desk, Blackboard, Projector, Chalk, Pencil-case, Compendium, Daily diary, Folder, Marker та ін. 
П’ятий слот нашої фреймової модулі концепту STUDY має назву «Sciences». Він складається з назв наук, які входять в систему освіти : Mathematic, Botany, Anatomy, Astronomy, Geometry, Arithmetic, Economics, Archaeology, Theology, Botany, Geography, Ethics, Jurisprudence, History, Metaphysics, Anthropology і т.д.
Ще один слот фреймової моделі концепту STUDY має назву «Books». Цей слот присвячений книгам, їх видам та іншим подібним матеріалам, які стають в нагоді в процесі навчання: Dictionary, Reference Book, Vade Mecum, Manual, Statute, Encyclopedy, Journal, Newspaper, Guide, Manuscript, Fiction, Non-fiction, Novel, Story, Poetry, Prose, Article, Drama, Verse, Biography, Thesis.
Таким чином, проаналізувавши численні словники в процесі дослідження, ми можемо сказати, що особливості досліджуваного нами концепту STUDY полягають в тому, що він вербалізується за допомогою великої кількості лексичних одиниць. Всі ці лексеми являються не тільки прямими номінаціями концепту, але також і прямими та непрямими асоціаціями, які знаходяться в свідомості носія мови. Відбір лексем, які вербалізують даний концепт, та їх розподіл на слоти допоміг нам структуризувати знання нації про концепт.
 
Список використаних джерел
 
  1. Гак. В. Г. К проблеме семантической синтагматики / В. Г. Гак // Проблемы структурной лингвистики. – М. : Наука, 1972. – С. 367-396. 
  2. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М. : Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
  3. Павиленис Р. Язык. Смысл. Понимание / Р. Павиленис / Язык. Наука. Философия: Логико-метод. и семиот. анализ. – Вильнюс, 1986. – С. 240-263.
  4. Фрумкина Р. М. Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога // Науч. техн. информ. – Сер.2: Информационные процессы и системы. / Р. М.Фрумкина. – 1992.  – №3 – С. 1-8.
 
Фото Капча