Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості фізіотерапевтичної термінології

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
145
Мова: 
Українська
Ціна: 
3600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Термінологія фізіотерапії з погляду її походження
2. Семантико-парадигматичні зв’язки у термінології фізіотерапії
2.1. Тематична класифікація фізіотерапевтичних термінів 
2.2. Розподіл найчастотніших з досліджуваних термінів за термінологічними гніздами 
2.3. Синонімічні і антонімічні кореляції в складі фізіотерапевтичної термінології 
3. Структурно-типологічна і словотвірно-мотиваційна специфіка української фізіотерапевтичної термінології 
3.1. Структурно-типологічна класифікація одиниць української фізіотерапевтичної термінології 
3.2. Словотвірно-мотиваційна специфіка української фізіотерапевтичної термінології 
4. Проблеми унормування фізіотерапевтичної термінології
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Українська мова належить до числа найрозвиненіших мов світу. Крім її природних якостей і, безперечно, активної творчої діяльності народу, якому мова належить, цьому сприяла тривала, насамперед протягом останньої третини ХХ століття, цілеспрямована робота щодо нормування та шліфування її виражальних можливостей в усіх складниках системи – лексичному, граматичному, стилістичному, постійна увага до питань правопису й літературної вимови.

Українська мова входить в ХХІ століття як мова, що успішно забезпечує складні, відповідальні та багатоаспектні потреби державного й етнокультурного розвитку українського народу, має функціонально динамічну і відкриту для подальшого розвитку структуру.

Сучасна українська мова має розвинену граматичну структуру, яка дозволяє адекватно відтворювати найскладніші явища природничої, технічної та духовної сфер діяльності людини. Зусиллями українських мовознавців ( при використанні кращих наукових здобутків учених минулих століть ) створена сучасного рівня системно-комплексна наука про українську мову – українське мовознавство, досить розгалужене за рівневими і функціональними аспектами: лексикологія і лексикографія, фразеологія і фразеографія, словотвір, морфологія і синтаксис, орфографія і пунктуація, стилістика, історія мови, діалектологія, соціолінгвістика, загальне мовознавство.

Українська мова має багатий словниковий склад, досить диференційований за сферами використання та функціонально-галузевими ознаками; має належним чином розвинену термінологію, яка в цілому задовольняє вимоги сучасної науки і техніки, хоч потребує ще вдосконалення у концептуальному плані та належного термінологічного облаштування. 

Багатогранний процес державотворення стимулював розвиток української наукової термінології, яка є органічною складовою частиною лексичної системи мови. Утвердження наукового інтелекту будь-якої держави відбувається саме за допомогою національної наукової мови та термінології, які сприяють активному її входженню в глобальний інтелектуальний та інформаційний простори, дають можливість почерпнути і використати на благо народу міжнародну наукову інформацію та досягнення світової науки в різних сферах суспільного життя. Цим пояснюється велика увага до проблем термінології теоретичного та практичного спрямування, оскільки впорядкування термінологічних систем, їх стандартизація та уніфікація є важливими чинниками всього загальнонаціонального процесу.

До цього часу в українському мовознавстві немає цілісного всебічного аналізу фізіотерапевтичної термінології, що пояснюється відсутністю до 1991 року економічно і політично мотивованого державного замовлення на українську термінологію взагалі та українську фізіотерапевтичну зокрема. Розгляд фізіотерапевтичної термінології зумовлений, перш за все, практичними потребами суспільства. З’ясування загальних та специфічних закономірностей організації терміносистеми фізіотерапії, аналіз процесів творення термінів, дослідження їх складу з погляду походження, системної організації на рівні парадигматики, особливостей номінації сприятиме упорядкуванню всієї терміносистеми, її уніфікації, дозволить прогнозувати тенденції подальшого розвитку, водночас сприятиме підвищенню її статусу в суспільному житті, досягненню належного рівня мовного забезпечення галузі фізіотерапїї, вияскравить зв’язки з іншими терміносистемами. Все це зумовлює актуальність дослідження.

Об’єктом дослідження обрано фрагмент лексичної системи термінологічної медичної підсистеми мови, а саме: термінологію фізіотерапїї. Слід зазначити, що терміносистема фізіотерапевтичної галузі медицини охоплює назви понять і явищ, що є приналежністю багатьох наук: анатомії, фізіології, фізики, хімії, математики, навіть філософії та методології. Звичайно, в межах магістерської роботи неможливо дослідити всі термінолексеми фізіотерапїї, тому ми обмежилися в своєму виборі термінологією електро-, магніто-, ультратоно- та лазерного лікування. 

Вибір саме цих галузей фізіотерапії обумовлений двома факторами. По-перше, лазерна терапія й ультратонотерапія дійсно є новими методами фізіотерапії, а електро- і магнітолікування вже використовуються десятки років та стали майже традиційними, і ми вважаємо доцільним продемонструвати зрізи термінології, що охоплюють як давно вживану у фізіотерапії, так і нещодавно сформовану або навіть таку, що формується і поновлюється сьогоденням, лексику.

По-друге, стосовно традиційних методів або немає однозначної думки і ставлення до них останніми роками переглянуто, або вони збагатилися новими розробками, які цікаві для практичної охорони здоров’я. Все це єднає традиційні методи з новими і дозволяє вивчати в комплексі склад притаманної їм термінології.

Метою дослідження є всебічний лінгвістичний аналіз фізіотерапевтичної термінології в загальній системі української мови.

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань:

1) дослідження складу термінології фізіотерапїї з погляду її походження;

2) виявлення значущості різних лексико-семантичних процесів, поширених у терміносистемі фізіотерапїї, для актуалізації семантико-парадигматичних зв’язків терміноодиниць;

3) визначення структурної та словотвірної специфіки українських фізіотерапевтичних термінолексем та з’ясування потенціалів словотвірних моделей з-поміж них;

4) окреслення конкретних рекомендацій щодо подальшого унормування фізіотерапевтичної термінології як важливого чинника сучасно зорієнтованої галузі медичної науки – фізіотерапїї.

Методи дослідження. Аналіз досліджуваного матеріалу здійснювався переважно описовим методом, частково зіставним, порівняльним, статистичним та методом компонентного аналізу. Крім того, був використаний метод комплексного аналізу.

Матеріалом дослідження послужили понад 520 фізіотерапевтичних термінів, зафіксованих у підручниках і навчальних посібниках з фізіотерапії, перекладних, тлумачних загальномовних і галузевих словниках, медичних хімічних та фізичних енциклопедіях, у науковій фаховій періодиці.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українському мовознавстві на основі специфічного матеріалу здійснена спроба комплексного дослідження фізіотерапевтичної терміносистеми з притаманною їй структурою словотвірної семантики, способів словотвору та способів номінації, спрогнозовані тенденції подальшого розвитку й запропоновані шляхи її унормування, уніфікації та стандартизації.

У теоретичному плані пропоноване дослідження сприятиме подальшому вивченню проблем термінології інших підсистем мови науки, виробленню критеріїв диференціювання понять та їх номінацій, поглибленню відомостей про загальні напрямки розвитку спеціалізованої лексики, закономірностей її формування та функціонування. У роботі на прикладах фізіотерапевтичної термінології уточнюється ряд понять: “термін”, “мотивованість терміну”, “термінологічна синонімія”, “термінологічна антонімія” тощо. З’ясовуються основні питання творення термінів фізіотерапії, виявляється специфіка системних зв’язків у термінологічному просторі фізіотерапії, простежується взаємодія фізіотерапевтичної термінолексики із загальновживаною, встановлюються основні закономірності поповнення термінологічного корпусу.

Практичне значення роботи полягає в тому, що викладені в ній спостереження і висновки сприятимуть упорядкуванню сучасної фізіотерапевтичної зокрема і медичної термінології загалом, її стандартизації та уніфікації, що дозволить домогтися повного взаєморозуміння між лікарями ( фізіотерапевтами і фармакологами ), медиками з середньою спеціальною освітою і фізиками ( техніками, винахідниками ) та хіміками. Крім того, матеріали дослідження можуть бути використані у навчальному процесі вищої школи: при опрацюванні спецкурсів з термінознавства для студентів спеціального та неспеціального профілів, при вивченні курсу історії української літературної мови, спецсемінарів та при укладанні спеціальних і перекладних словників. Сподіваємося, що на результати роботи доцільно звернути увагу коректорів і редакторів сучасної фахової періодики. Теоретичні положення можуть слугувати основою для аналогічних спостережень над терміносистемами інших галузей знань та подальшого дослідження фізіотерапевтичної терміносистеми.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра української мови та літератури складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи – 145 сторінок

 

Список використаних джерел: 
 1. Абакумова Г.О. До питання про експресивність терміна // Мовознавство. – 1981. - № 3. – С. 145-151.
 2. Абакумова Г.О. До питання про експресивність терміна // Мовознавство. – 1981. - № 3. – С. 145-151.
 3. Ажнюк Б.М. Слов’янські й неслов’янські запозичення в мові української діаспори // Мовознавство. – 1998. - № 2-3. – С. 145-160.
 4. Ажнюк Б.М. Слов’янські й неслов’янські запозичення в мові української діаспори // Мовознавство. – 1998. - № 2-3. – С. 145-160.
 5. Акимов О., Русанов К., Тюркіна Є. Досвід експлуатації та удосконалення експериментального комплексу апаратури для лазерної термотерапії злоякісних пухлин // Український журнал медичної техніки і технології. – 1997. - № 1-2. – С. 49-54.
 6. Акуленко В.В. Українська мова в європейському контексті (проблеми розвитку мовленнєвої комунікації) // Мовознавство. – 1998. - № 2-3. – С. 91-97.
 7. Акуленко В.В. Українська мова в європейському контексті (проблеми розвитку мовленнєвої комунікації) // Мовознавство. – 1998. - № 2-3. – С. 91-97.
 8. Алексеенко А.В. Внутритканевый электрофорез. – Черновцы, 1991. – 87 с.
 9. Алпатова І., Загуральський М., Сафонов В., Соколовська Л. Апарат електромагнітної мікрохвильової терапії // Український журнал медичної техніки і технології. – 1999. - № 2-3. – С. 14-17.
 10. Ангельський О., Ушенко О., Пішак В., Пішак О. Лазерна поляриметрія біотканин // Український журнал медичної техніки і технології. – 1999. - № 1. – С. 111-116.
 11. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка: В 2- т. Т.1. – М., 1995. – 214 с.
 12. Бабич В.А. та ін. Терапія з використанням власних електромагнітних коливань пацієнта. лікування алергічних захворювань // Український журнал медичної техніки і технології. – 2001. - № 1. – С. 59-62.
 13. Базика А.Д. Іонізуючі випромінювання та нейроімунологія // Український медичний часопис. – 1998. - № 2/4. – С. 22-27.
 14. Баранник Д.Х. Українська мова на межі століть // Мовознавство. – 2001. - № 3. – С. 40-47.
 15. Баранник Д.Х. Українська мова на межі століть // Мовознавство. – 2001. - № 3. – С. 40-47.
 16. Баскаков Н.А. Современное состояние терминологии в языках народов СССР // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 55-70.
 17. Биологический энциклопедический словарь – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 685 с.
 18. Бобух Н.М. Антоніми та фразеологізми з семантично протилежними компонентами // Мовознавство. – 1992. - № 4. – С. 5-12.
 19. Бобух Н.М. Антоніми та фразеологізми з семантично протилежними компонентами // Мовознавство. – 1992. - № 4. – С. 5-12.
 20. Боголюбов В.М., Улащик В.С. Проблемы оптимизации воздействия лечебными физическими факторами // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 1982. - № 3. – С. 1-6.
 21. Богомолець О. Лікування дерматозів лазерами // Український журнал медичної техніки і технології. – 1999. - № 2-3. – С. 5-9.
 22. Богомолець О. Рішення проблеми лікування доброякісної судинної патології шкіри за допомогою найновіших лазерних технологій // Український журнал медичної техніки і технології. – 1997. - № 3-4. – С. 23-26.
 23. Богуцкий Б.В., Соколов С.Б., Алексеенко А.В. Методические рекомендации по рименению внутритканевого (внутриорганного) электрофореза в комплексном лечении заболеваний легких. – Ялта, 1980. – 18 с.
 24. Борисевич А.И., Ковешников В.Г., Роменский О.Ю. Словарь терминов и понятий по анатомии человека. – М.: Высшая школа, 1990. – 272 с.
 25. Борисов Л.Б., Фрейдлин И.С. Краткий справочник микробиологической терминологии. – Л.: Медицина, 1975. – 136 с.
 26. Борисюк І. Новітнє українського термінотворення з погляду традиційного українського словотвору // Українська мова та література. – 2001. – 7 лютого. – С. 6-7.
 27. Боруцький А. Засвоєння українською та білоруською мовами лексем через польське посередництво в XV-XVIII ст. // Slowo. Tekst. Czas II: Materialy z II międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin 16-17. 10. 1997. – Szczecin. – 1997. - C.298-303.
 28. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К.: Арт Ек, 1999. – 262 с.
 29. Брянцева Т.Г. О словниках терминологических словарей // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 84-87.
 30. Булат Л.М., Горобець Н.І. Клінічні особливості захворювань органів травлення у дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2000. - № 1. – С. 72-76.
 31. Булаховський Л.А. Вибрані праці: В 5-ти т. – Т.1. – К.: Наукова думка, 1977. – 496 с.
 32. Булаховський Л.А. Вибрані праці: В 5-ти т. – Т.1. – К.: Наукова думка, 1977. – С. 352-358.
 33. Булаховський Л.А. Вибрані праці: В 5-ти т. – Т.3. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 429-430.
 34. Василишин Р.Й. Медичні стандарти – досвід створення, недоліки і перспективи // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - № 3. – С. 82-86.
 35. Васильев Л.Л. Теория и практика лечения ионизированным воздухом. – Л.: ЛГУ, 1953. – 152 с.
 36. Ващенко В.С. Слово і його значення: Посібник з лексикології. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1976. – 38 с. 
 37. Ващенко В.С. Українська лексикологія: Семантико-стилістична типологія слів: Посібник для філологів. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1979. – 125 с.
 38. Ващенко В.С. Українська семасіологія: Типологія лексичних значень: Посібник для філологів. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1981. – 67 с.
 39. Введенская Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарёв Ю.А. Русское слово. – М.: Наука, 1991. – С. 64-78.
 40. Вовк О.Б. Типи мовної номінації // Мовознавство. – 1990. - № 5. – С. 15-17.
 41. Володина М.Н. Психолингвистический аспект терминологической номинации // Вестник МГУ. – Сер. 9. Филология. – М., 1996. - № 4. – С. 58-63.
 42. Волосовець О.П., Ковбаско Є.М. Взаємозв’язок між показниками мікробіологічного та цитологічного складу бронхіального вмісту та станом природної резистентності організму у дітей з бронхіальною астмою, яка ускладнена респіраторною інфекцією // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2001. - № 2. – С. 74-78.
 43. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т.Волох, М.Т.Чемерисов, Є.І.Чернов. – К.: Вища школа, 1989. – 334 с. 
 44. Воронцов О.О., Ониськів Б.О. та ін. Амбулаторна допомога вагітним жінкам із загрозою розвитку пізніх гестозів // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - № 1. – С. 21-24.
 45. Ганич Д.І., Олійник І.С. Російсько-український і українсько-російський словник. – Харків: Прапор, 1999. – 558 с.
 46. Ганул В., Зайцев С., Кіркілевський С. Сучасний стан і перспективи застосування внутрішньосудинного лазерного опромінення крові для лікування злоякісних новоутворень // Український журнал медичної техніки і технології. – 1999. - № 2-3. – С. 52-55.
 47. Гежедович І.К. Співвідношення поняття та лексичного значення з погляду формальної логіки // Мовознавство. – 1969. - № 4. – С. 45-49.
 48. Гнатюк Г.М. Принципы составления русско-украинских терминолгических словарей // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 201-205.
 49. Давидова Ю.В.Сучасні аспекти проблеми – іонізуючі випромінювання та вагітність // Український медичний часопис. – 1998. - № 2/4. – С. 17-22.
 50. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. – М., 1977. – 268 с.
 51. Даниленко Л.І. Лексико-семантичні інновації в сучасній чеській мові // Мовознавство. – 2001. - № 3. – С. 104-112.
 52. Даниленко Л.І. Лексико-семантичні інновації в сучасній чеській мові // Мовознавство. – 2001. - № 3. – С. 104-112.
 53. Девко В.Ф. Про проблеми й актуальні завдання розвитку в Україні галузі медичного приладобудування // Український журнал медичної техніки і технології. – 2001. - № 1. – С. 9-13.
 54. Довбиш Н.О. Порівняльна оцінка магніто-, УВЧ-, лазеротерапії у профілактиці та лікуванні хворих з травматичним остеомієлітом нижньої щелепи // Український медичний часопис. – 1999. - № 1/9. – С. 148-151.
 55. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови – 4-е вид. – К.: Вища школа, 1972. – 399 с.
 56. Жуков Б.Н., Лазарович В.Г. Магнитотерапия в ангиологии. – К.: Здоров’я, 1989. – 118 с.
 57. ЗадорожнийБ.М. Ще раз про те, як нам писати іншомовні слова // Мовознавство. – 1995. - № 2-3. – С. 34-36.
 58. Іванченко С.А. Сучасне обгрунтування застосування озону в медицині // Лікарська справа. – 1998. - № 3. – С. 40-41.
 59. Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – 503 с.
 60. Казаченок Т.Г. Анатомический словарь. Латинско-русский. Русско-латинский. – Минск: Вышэйшая школа, 1984. – 400 с.
 61. Каминін І.М. Семантичне освоєння запозичених слів (на матеріалі побутової лексики) // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць: Вип. 2. – Харків: ХДПІ, 1992. – С. 98-100.
 62. Караченцев Ю., Машков М., Козакова О., Дубовик В. Кріо- та лазеротерапія в лікуванні хронічного аутоімунного тиреоїдиту // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2000. - № 3. – С. 21-24.
 63. Картиш А.П. Про найгостріші медичні проблеми охорони здоров’я та визначення пріоритетних напрямків розвитку окремих медичних служб (доповідь на підсумковій колегії МОЗ УКраїни 12.02.2001 р.) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - № 2. – С. 15-19.
 64. Кияк Т.Р. До питання про “своє” та “чуже” в українській термінології // Мовознавство. – 1994. - № 1. – С. 34-37.
 65. Клиническая физиотерапия / Под ред. В.В.Оржешковского. – К.: Здоров’я, 1984. – 448 с.
 66. Клячкин Л.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия. – М.: Медицина. – 240 с.
 67. Ковальов О.С., Хомазюк І.М. Фізична працездатність та її зміни внаслідок впливу іонізуючого випромінювання // Український медичний часопис. – 1999. - № 2/10. – С. 83-85.
 68. Козачук Г.О., Шкуратяка Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища школа, 1994. – 365 с.
 69. Колосович І.В. Вибір методу лікування пацієнтів з виразковою хворобою шлунка // Український медичний часопис. – 1999. - № 6/14. – С. 39-43.
 70. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Гринчишина. – К.: Рад. школа, 1978. – 296 с.
 71. Кочан І.М. Слова з міжнародними терміноелементами в сучасній українській літературній мові // Мовознавство. – 1998. - № 6. – С. 62-66.
 72. Кочан І.М. Слова з міжнародними терміноелементами в сучасній українській літературній мові // Мовознавство. – 1998. - № 6. – С. 62-66.
 73. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Академія, 2000. – 368 с.
 74. Кротевич Е.В. О разработке лингвистической терминологии в Украинской ССР // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 169-170.
 75. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М., 1968. – С. 7-56.
 76. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М., 1968. – С. 7-56.
 77. Кулинич І.І. До питання про освоєння іншомовної лексики // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць: Вип. 2. – Харків: ХДПІ, 1992. – С. 93-97.
 78. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л.А.Булаховського: В 2-х т. Т.1. – К.: Рад. школа, 1951. – 520 с.
 79. Куценко В.А. Застосування електромагнітного випромінювання в лікуванні і реабілітації хворих, які зазнали радіаційного впливу під час аварії на ЧАЕС // В кн.: Чернобыль и здоровье людей. Тезисы докладов научно-практической конференции. – К., 1993. – С 180-186.
 80. Лексика русского и украинского языков в конце XVII – начале XVIII в.в. // Сопоставительное исследование русского и украинского языков. – К., 1991. – С. 129-153.
 81. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови: Семантична структура слова. – Харків: Вища школа, 1977. – 114 с.
 82. Литвинов В.Д. Латинсько-український словник. – К.: Укр. пропілеї, 1998. – 709 с.
 83. Лукащук-Федик С.В. Місце фізіотерапевтичних методів лікування в системі реабілітації гінекологічних хворих // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - № 1. – С. 33-36.
 84. Маланчук В.О. та ін. Озонотерапія в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії // Український медичний часопис. – 2000. - № 6/20. – С. 61-68.
 85. Маланчук В.О., Циделко В.Д. та ін. Застосування низьких концентрацій озону при переломах нижньої щелепи // В кн.: Електроніка і зв’язок. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми фізичної і біомедичної електроніки”. – К.: Здоров’я, 1998. – С. 506-508.
 86. Марушко Ю. Вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на імунокомпетентні клітини крові // Український журнал медичної техніки і технології. – 1997. - № 3-4. – С. 42-43.
 87. Марченко О. Вимірювання середньої інтенсивності випромінювання широкосмугових ультразвукових перетворювачів // Український журнал медичної техніки і технології. – 1997. - № 3-4. – С. 76-83.
 88. Медицинский словарь. Английско-русско-французско-немецко-латинско-польский / Под ред. Б.Злотницкого. – Варшава: Польское гос. мед. изд-во, 1971. – 1604 с.
 89. Міщенко І., Житник М., Максудов Я., Соколовський С. Технічні засоби підвищення терапевтичної ефективності електромагнітних хвиль міліметрового діапазону // Український журнал медичної техніки і технології. – 1997. - № 1-2. – С. 46-48.
 90. Міщенко Т.С. Антитромботична терапія у хворих з мозковим інсультом // Український медичний часопис. – 2000. - № 6/20. – С. 38-42.
 91. Москаленко В.Ф. Діяльність системи охорони здоров’я за 2000 рік: завдання щодо подальшого її розвитку та підвищення рівня здоров’я населення України (доповідь на підсумковій колегії МОЗ УКраїни 12.02.2001 р.) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - № 2. – С. 5-9.
 92. Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології. – К.: Рад. школа, 1959. – 224 с. 
 93. Москаленко Н.А. та ін. Сучасна українська літературна мова: Лексичний, фонетичний і граматичний аналіз / Н.А.Москаленко, М.М.Фащенко, Ф.П.Смагленко. – К. – Одеса: Вища школа, 1980. – 160 с.
 94. Навчальний правописний словник української мови / За заг. ред. Д.Х.Баранника, Д.І.Руденка. – Харків: Око, 1997. – 414 с.
 95. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах / Уклад: Л.О.Симоненко, С.О.Соколова, І.В.Коропенко та ін. – К.: Наукова думка, 1993. – 235 с. 
 96. Нечитайло О.І. Синоніми як засіб розкриття значення слова // Мовознавство. – 1980. - № 6. – С. 45-50.
 97. Нечитайло О.І. Синоніми як засіб розкриття значення слова // Мовознавство. – 1980. - № 6. – С. 45-50.
 98. Нікітіна Ф.О. Виділення і визначення семантичних полів // Мовознавство. – 1981. - № 1. – С. 14-18.
 99. Нікітіна Ф.О. Виділення і визначення семантичних полів // Мовознавство. – 1981. - № 1. – С. 14-18.
 100. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. – К.: Аконіт, 1998.
 101. Новикова Н.В. Звонкое иноязычие // Русская речь. – 1992. - № 4. – С. 56-60.
 102. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1983. – 815 с.
 103. Онуфрієнко Г.С. Синонімічні номінанти зі спільним коренем іншомовного походження у сфері національної термінології // Мовознавство. – 2000. - № 2-3. – С. 73-78.
 104. Орфографічний словник українських медичних термінів / За ред. Л.М.Полюги. – Львів : Словник, 1992. – 473 с.
 105. Орфографічний словник української мови / Уклад.: С.І.Головащук та ін. – К.: Довіра, 1994. – 864 с.
 106. Островський І.В. та ін. Широкосмугові випромінювачі ультразвуку // Український журнал медичної техніки і технології. – 1994. - № 1-2. – С. 48-53.
 107. Панасюк Є.М. та ін. Загальна фізіотерапія і курортологія / Є.М.Панасюк, Я.М.Федорів, В.М.Модилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136с.
 108. Панасюк Є.М. та ін. Загальна фізіотерапія і курортологія / Є.М.Панасюк, Я.М.Федорів, В.М.Модилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136 с.
 109. Панасюк Є.М. та ін. Фізіотерапія: Навчальний посібник для студентів медколеджів, медучилищ / Є.М.Панасюк, Я.М.Федорів, В.М.Модилевський, З.І.Фільчикова. – К.: Здоров’я, 1995. – 248с.
 110. Панасюк Є.М. та ін. Фізіотерапія: Навчальний посібник для студентів медколеджів, медучилищ / Є.М.Панасюк, Я.М.Федорів, В.М.Модилевський, З.І.Фільчикова. – К.: Здоров’я, 1995. – 248 с.
 111. Панько Т.І. Концептосфера термінологічної розбудови української мови // Мовознавство. – 1994. - № 1. – С. 56-59.
 112. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с. 
 113. Парфёнов А.Н. Электрофорез лекарственных веществ. – Л.: Медицина, !973. – 175 с.
 114. Перспектива – 2010. Програма реорганізації медичної допомоги в Україні // Український медичний часопис. – 1999. - № 4/12(с.в.). – С. 3-8.
 115. Популярная медицинская энциклопедия / Гл. ред. Б.В.Петровский .- 2-е изд., перераб. и доп. – Таллин: Римол, 1993. – 684 с.
 116. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – М., 1958. – Т.1/2.
 117. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001. – 255 с.
 118. Похил С., Савин Р. Застосування прибору “Пульс – ГЕФ 1” для проведення електрофорезу в пульсуючому полі // Український журнал медичної техніки і технології. – 1997. - № 3-4. – С. 71-75.
 119. Про подальше удосконалення атестації лікарів // Український медичний часопис. – 1998. - № 4/6. – С. 137-139.
 120. Проблемы языка науки и техники: Логические, лингвистические и историко-научные аспекты терминологии. – М.: Наука, 1970. – 126 с.
 121. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики. – М.: Наука, 1968. – С. 103-125.
 122. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 46-54.
 123. Рогаль М, Стрілецька Л. Основні закономірності сполучуваності морфем // Сучасна філологія: Проблеми, пошуки, розвідки: Випуск 2. – Рівне: Вид-во РДПІ, 1994. – С. 12-16.
 124. Рогаль М. Наукові основи вивчення словотвору в школі та вузі // Сучасна філологія: Проблеми, пошуки, розвідки: Випуск 1. – Рівне: Вид-во РДПІ, 1993. – С. 27.
 125. Секежицки Е. О структурно-семантических разновидностях сложных слов // Slowo. Tekst. Czas II: Materialy z II międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin 16-17. 10. 1997. – Szczecin. – 1997. - C.413-418.
 126. Сєркова В.К. та ін. Особливості використання принципу взаємодії лазерного випромінювання з біотканиною при діагностиці уражень судин // Український журнал медичної техніки і технології. – 2001. - № 1. – С. 33-39.
 127. Симонок В.П. Французькі запозичення в українській мовній картині світу // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць: Вип. 2. – Харків: ХДПІ, 1992. – С. 89-93.
 128. Сікорська З.С. Укранїсько-російський словотворчий словник. – К.: Рад. школа, 1985. – 188 с.
 129. Сітько С., Скрипник Ю., Манойлов В., Яненко О. Діагностично-лікувальна система для мікрохвильової терапії // Український журнал медичної техніки і технології. – 1999. - № 4. – С. 23-26.
 130. Скачкова В.В. Деякі наслідки семантичного освоєння німецькомовних лексичних запозичень // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць: Вип. 2. – Харків: ХДПІ, 1992. – С. 86-89.
 131. Словник іншомовних слів / За ред. Л.Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.
 132. Соколов О.М. Вопросы морфемно-семантической соотносительности в лексике русского языка. – Томск, 1972. – С. 1-17.
 133. Соколова С.О. Семантичний аспект словотвірної мотивації (на матеріалі префіксального словотвору дієслова) // Мовознавство. – 2000. - № 2-3. – С. 33-41.
 134. Соколова С.О. Семантичний аспект словотвірної мотивації (на матеріалі префіксального словотвору дієслова) // Мовознавство. – 2000. - № 2-3. – С. 33-41.
 135. Справочник по физиотерапии / Под ред. А.Н. Обросова. – М.: Медицина, 1976. – 344 с.
 136. Сухов Н.К. Об основных направлениях современной терминологической работы в технике // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 71-83.
 137. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П.Грищенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1997. – 492 с.
 138. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія / За ред. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1973. – 439 с.
 139. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 414 с.
 140. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д.Пономарева. – 2-е вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
 141. Сыльванович В. Малый анатомический атлас: Издание четвёртое. – Варшава: Польское гос. мед. изд-во, 1968. – 64 с.
 142. Таралло В.Л. Здоров’я населення: прямі показники // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2001. - № 2. – С. 39-44.
 143. Ткач Л.О. Особливості західноукраїнського слововжитку кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті літературно-писемної традиції української мови. // Мовознавство 
 144. Ткач Л.О. Особливості західноукраїнського слововжитку кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті літературно-писемної традиції української мови. // Мовознавство. – 2001. - № 3. – С. 113-119.
 145. Ткачишин В.С. Основні принципи застосування і практична ефективність немедикаментозних методів в лікуванні осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний бронхіт // Український журнал медичної техніки і технології. – 2001. - № 1. – С. 52-58.
 146. Тондий Л.Д. Конспект лазеротерапевта. Лечение поляризованым светом от лампы Биоптрон. – Харьков: Фототерапия, 1998. – 12 с.
 147. Український радянський енциклопедичний словник: В 3-х т. – К.: Головна редакція УРЕ, 1986-1987. 
 148. Українсько-латинський анатомічний словник. – Львів: Стрім, 2000. – 216 с.
 149. Укранїсько-латинсько-російський медичний словник / За ред. Г.В.Казьєр. – К.: Гос. мед. изд-во УССР, 1960. – 488 с.
 150. Улащик В.С. Возможные ошибки в физиотерапии и их причины // Здравоохранение Беларуси. – 1995. - № 1. – С. 46-50.
 151. Улащик В.С. Новые методы и методики физической терапии. – Минск: Беларусь, 1986. – 176 с.
 152. Улащик В.С., Чиркин А.А. Ультразвуковая терапия. – Минск: Беларусь, 1983. – 254 с.
 153. Физиотерапия / Под ред. М.Вейсса, А. Зембатого. – М.: Медицина, 1985. – 496 с.
 154. Физический энциклопедический словарь: В 2-х т. – М.: Советская энциклопедия, 1960-1962.
 155. Філософський словник _ За ред. В.І.Шинкарука – Вид. 2-е. – К.: Головна редакція УРЕ, 1986. 
 156. Цимбал Н.А. Термінотворення в органічній хімії // Мовознавство. – 1997. - № 2-3. – С. 45-49.. – 2001. - № 3. – С. 113-119.
 157. Цимбал Н.А. Термінотворення в органічній хімії // Мовознавство. – 1997. - № 2-3. – С. 45-49.. – 2001. - № 3. – С. 113-119.
 158. Шеина А.Н. Индуктотермия как лечебный метод. – М.: Медицина, 1970. – 101 с.
 159. Шеметило И.Г., Воробьёв М.Г. Современные методы электро- и светолечения. – Л.: Медицина, 1980. – 200 с.
 160. Электростимуляция органов и тканей / Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции. – К.: НИИ урологии, 1979. – 390.
 161. Яворська Г.М. Лексико-семантичні зміни у типологічному аспекті // Мовознавство. – 1985. - № 6. – С. 56-64.
 162. Яворська Г.М. Лексико-семантичні зміни у типологічному аспекті // Мовознавство. – 1985. - № 6. – С. 56-64.
 163. Ясногородский В.Г. Электролечение. – М.: Медицина, 1987. – 293 с.
 164. Яценко І.П. Морфемний аналіз: Словник-довідник: В 2-х т. / За ред. Н.Ф.Клименко. – К.: Вища школа, 1981.
9791
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).