Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Леся Українка – новатор української драми

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Ціна: 
1200 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження драматургії Лесі Українки
1.1. Аналіз проблеми традицій і новаторства в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст.
1.2. Особливості творчості Лесі Українки у сфері новітньої драматургії
1.3. Особливості характерів дійових осіб у драматургії Лесі Українки
2. Літературознавче дослідження драматичного спадку Лесі Українки в контексті її «драми ідей»
2.1. Аналіз аспектів новоромантизму у драматичних творах Лесі Українки
2.2. Постмодерністcьке та символічне спрямування драматургії Лесі Українки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Леся Українка належить до того рівня митців духовної культури, які розкривають невимовно глибокі основи людського буття. Багатоаспектність і повнота спадщини поетеси дозволяє, з одного боку, майже безпомилково й науково коректно витлумачувати та актуалізувати будь-яку її сторону. З іншого – не просто віднайти найбільш прийнятну форму відтворення цілісного світосприйняття митця, його розуміння істини, а драматургічна творчість Лесі Українки характеризується саме такою особливістю.

Драматична діяльність Лесі Українки посідає особливе місце у її творчості. Зрештою, хоча вона неодноразово підкреслює ліризм своєї поезії, саме драматична жилка проявляється в тих монологах, які звучать, починаючи з перших поетичних творів («Сім струн», «В’язень», «Сон», «Невільничі пісні» та інші), чітко виражена в діалогах (поемах, починаючи з «Русалки», і в таких, як ‘‘Ізольда Білорука», «Три хвилини»).  Її драматичні твори сповнені дійсно героїчними постатями. Разом з тим ці герої, це, так би мовити, «другорядні» тіньові постаті.

Кінець ХІХ – початок ХХ століття – саме на цей складний час припадає розквіт таланту Лесі Українки як драматурга-новатора, твори якої ні тогочасний театр, ні глядач ще не готові були сприймати. Її драматургія відкрила нову сторінку в історії української літератури й театральної культури, стала справжнім явищем у письменництві  Східної Європи. Це – «Блакитна троянда» (1896), «Вавілонський полон» (1903), «На руїнах» (1904), «Кассандра» (1907), «Камінний господар» (1912), «Адвокат Мартіан» (1913), в яких вона започатковує нові  жанрові форми, зокрема, драматичну поему з незвичними художніми образами-символами й несподіваним сюжетним закінченням. Змістом драматичних творів письменниці стає боротьба ідей, розкол світоглядів, розвінчування войовничого індивідуалізму. Звертаючись до минулого, беручи з нього сюжети, світові образи, Леся Українка наснажує їх сучасною політичною думкою, пристрасною ідеєю, які адресовані всім і кожному, провідною в її творах є тема патріотизму і визвольної боротьби.

Дослідженню творчості Лесі Українки присвячено широкий перелік робіт науковців різних спрямувань. Зокрема, питання драматичного спадку поетеси розглянуті у працях Бичко А., Н. Сташенко, В. Рисак; О. Рисак-Маланій, Р.В. Кухар, Т.Ф. Алексєєвої, М. Сулятицький та ін. Проблематика нових для української драматургії образів того часу розглянута в роботах Ю.А. Ведєрнікова,           С.А. Гальченко, В.А. Гошовської А.В. Градовського, В.А. Зарва та ін.

Мета дослідження полягає у характеристиці новартрських особливостей драматургії Лесі Українки.

Об’єкт дослідження - тексти драматичних творів Лесі Українки, зокрема, такі драми, як «Бояриня», «Лісова пісня», «Камінний господар», а також літературно-критична спадщина письменниці, яка стосується драматургії досліджуваного періоду.

Предмет дослідження – новаторські особливості драматургії Лесі Українки у світлі напрямків символізму, романтизму, неоромантизму та посмодерну.

Для досягнення даної мети ставляться наступні завдання:

 • проаналізувати проблеми традицій і новаторства в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст.;
 • охарактеризувати особливості творчості Лесі Українки у сфері новітньої драматургії;
 • дослідити особливості характерів дійових осіб у драматургії Лесі Українки;
 • провести аналіз аспектів новоромантизму у драматичних творах Лесі Українки;
 • з’ясувати постмодерністьке та символічне спрямування драматургії Лесі Українки.

Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань у роботі поєднуються історико-генетичний, культурно-типологічний, порівняльно-історичний методи наукового вивчення явищ художньої літератури та драматургії.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони доповнюють існуючі в літературознавстві дослідження драматургії Лесі Українки. Зміст і висновки можуть бути використані при написанні літературного  портрета письменниці, у курсах історії української літератури кінця ХІХ-початку ХХ ст., розробці теоретичних проблем сучасної драматургії, а також у практиці роботи вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Обсяг роботи – 56 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агєєва В.П. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки постмодерній інтерпретації. - К.: Либідь, 1999. - 264 с.
 2. Бабишкин О., Курашова В. Леся Українка: життя і творчість. - К.: Вечір, 1995. - 320 с.
 3. Бичко А. Леся Українка: Світоглядно-філософський погляд. - К.: Український Центр Духовної культури, 2000. - 186 с.
 4. Вербалізація психічних станів у драматичних творах Лесі Українки / В.В. Зе-енько // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2009. - Вип. 166. - С. 55-59.
 5. «Високе світло імені та слова...» Леся Українка в дослідженнях Олександра Рисака: зб. наук. пр. / Упоряд.: Н. Сташенко; В. Рисак; О. Рисак-Маланій; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, НДІ Л.Українки. - Луцьк: Вежа, 2007. - 428 с.
 6. Воля i патріотизм як духовні цінності для дійових осіб драматургії Лесі Українки // Придніпровський науковий вісник. Серія: Фiлологiя. Педагогiка.- Днiпропетровськ, 1998. - № 3(71). - С. 13-19.
 7. Вороний М. Театр і драма : зб. статей / М. Вороний. - К.: Освіта, 1989. - 408 с.
 8. Гуманістичний ідеал у творчості Лесі Українки / Л.М. Козубенко // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2001. - № 7. - С. 50-52.
 9. До джерел драматургії Лесі Українки: Моногр. / Р.В. Кухар; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя, Центр гуманіт. співпраці з укр. діаспорою, Ніжин. міське т-во укр. мови «Просвіта» ім. Т.Шевченка. - Ніжин, 2000. - 268 с.
 10. Досвітні вогні української літератури (драма-обробка Лесі Українки «Камінний господар») / О.Б. Новобранець // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2006. - № 30. - С. 143-147.
 11. Драма Лесі Українки «Бояриня» в літературознавчих студіях Михайла Драй-Хмари / О. Піскун // Вісн. Черкас. ун-ту. Cер. Філол. науки. - 2009. - Вип. 167. - С. 55-60.
 12. Драма свободи в модернізмі. Пророчі голоси драматургії Лесі Українки: монографія / Л.М. Демська-Будзуляк. - К.: Академвидав, 2009. - 184 с.
 13. Драматургiя Лесі Українки (людина як носiй вiчного) // Науковi записки. - Випуск ХII. - Серця: Гуманiтарнi науки. - Кiровоград: КДПУ, 1998. - С. 93-97.
 14. Духовний світ персонажів драматургії Лесі Українки // Культура - духовність - мистецтво: Збірник наукових праць. - К., 1995. -С. 145-155;
 15. Забужко О. U№e pri№cesse loi№tai№e: Леся Українка як культурно-інтерпретаційна проблема // Слово і час. – 2001. - №. 2. – С. 6-18.
 16. Іпостасі головного героя у драмі Лесі Українки « Одержима» / Т.І. Павлінчук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2001. - № 7. - С. 123-125.
 17. Історизм мислення Лесі Українки у драматичній поемі «Кассандра» / Т.Ф. Алексєєва // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2001. - № 7. - С. 106-108.
 18. Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст.: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2-х кн. Кн. 2 / О.Д. Гнідан, Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська, М.І. Гнатюк, А.Б. Гуляк, Л.С. Дем'янівська, Ф.Ф. Кейда, В.В. Коляда, М.В. Луцюк. - К.: Либідь, 2006. - 496 с.
 19. «Високе світло імені та слова...» Леся Українка в дослідженнях Олександра Рисака: зб. наук. пр. / Упоряд.: Н. Сташенко; В. Рисак; О. Рисак-Маланій; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, НДІ Л.Українки. - Луцьк: Вежа, 2007. - 428 с.
 20. Категорiя народного в драматургiї Лесі Українки // Придніпровський науковий вісник. Серця: Фiлологiя. Педагогiка. - Днiпропетровськ, 1998. - № 2(70). - С. 27-31.
 21. Компенсаційний характер свободи особистості драматичних героїв Лесі Українки / Г.І. Нікітчина // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2001. - № 7. - С. 97-100.
 22. Конфлікт між почуттям і обов’язком у драматургії Лесі Українки // Наукові праці викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів. - Випуск 3. - Кривий Ріг, 1999. - С. 53-56.
 23. Кончіц І. На роздоріжжі (Про реформу українського театру) // Українська хата. - 1910. - № 2- С. 125-130.
 24. Кухар Р. В. До джерел драматургії Лесі Українки. - Ніжин, 2000. - 268 с
 25. Леся Українка / М.С. Кармазіна. - К.: Вид. дім «Альтернативи», 2003. - 415 с.
 26. Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. Т. 1 / Ред.: М. Жулинський; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Луцьк, 2003. - 444 с.
 27. Леся Українка. Світоглядно-філософський погляд / А.К. Бичко. - К.: Укр. Центр духов. культури, 2000. - 185 с.
 28. Леся Українка. Твори: У 12 т. - К.: Наукова думка, 1975-1979. – Т. 1, 3, 6. – 520, 338, 424 с.
 29. Людина як носій вічного духу (на матеріалі драм Лесі Українки) // Людина - культура - духовність: Збірник наукових праць. - Випуск 2. - К.: КДПІ, 1996.- С. 154-159.
 30. Митець як концептуальний герой драматургiї Лесі Українки // Вiсник Запорiзького державного унiверситету: Збiрник наукових статей. Серця: Фiлологiчнi науки. - Запорiжжя: Запорiзький державний унiверситет, 2000. -№ 1. - С. 170-172.
 31. Мороз М.О. Літопис життя та творчості Лесі Українки. - К.: Наук.думка, 1992. - 120 с.
 32. Незбагненна велич. Леся Українка в дослідженнях і критиці / Л. Рева // Вісн. Кн. палати. - 2007. - № 7. - С. 41-44.
 33. Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки: зб. наук. пр. / Ред.: В. Гуменюк; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського, Крим. гуманіт. ун-т, Крим. республік. від. Т-ва «Україна - Світ». - Сімф.: Світ, 2008. - 160 c.
 34. Особистісний і творчий феномен Лесі Українки / А. Диба // Актуал. пробл. сучас. філол. Літературознавство: Зб. наук. пр. - Рівне, 2001. - Вип. Х, спец. - С. 104-116.
 35. Особливості трансформації традиційних мотивів у драматичних поемах Лесі Українки / М. А. Ярош // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - № 46. - С. 229-233.
 36. Особливості художнього мислення Лесі Українки-драматурга (На матеріалі драми «Блакитна троянда») / М. Сулятицький // Актуал. пробл. сучас. філол. Літературознавство: Зб. наук. пр. - Рівне, 2001. - Вип. Х, спец. - С. 90-97.
 37. Проблема необхідності і свободи в драматургії Лесі Українки / В.Т. Чайковська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2001. - № 7. - С. 140-143.
 38. Проблема ролі митця й мистецтва в суспільстві в драматичних творах Лесі Українки та її рецепція українською критикою / С. Передрій // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2004. - № 1. - С. 197-204.
 39. Проблеми творчості Лесі Українки: Посіб. зі спецкурсу / А. Войтюк; Ред.: М. Шалата. - Дрогобич: «Коло», 2001. - 84 с.
 40. Пчілка Олена. Для української сцени // Рідний край. - 1908. - №8. - С 10-11.
 41. Ставицький О.Ф. Українська драматургія початку XX ст. - К.: Знання, 1964. - 128 с.
 42. Старицька-Черняхівська Л. Двадцять п’ять років українського театру (Спогади та думки) // Україна. - 1907. - Т. 4. - Кн. 2, 3. – С. 331-342.
 43. Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти: зб. наук. пр. / Ред.: Ю.А. Ведєрніков; С.А. Гальченко; В.А. Гошовська; А.В. Градовський; В.А. Зарва; НАН України, Ун-т сучас. знань, Житомир. філ., Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Бердян. держ. пед. ун-т, Новгород-Волин. літ.-мемор. музей Лесі Українки. - К.; Новоград-Волинський; Житомир; Черкаси, 2010. - 284 с.
 44. Характери дiйових осiб драматургiї Лесі Українки в ситуацiї вибору// Вiсник Запорiзького державного унiверситету: Збiрник наукових статей. Серця: Фiлологiчнi науки. - Запорiжжя: Запорiзький державний унiверситет, 1999. - № 1. - С. 124-128.
10876
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).