Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лінгвістичні особливості діалектизмів у творах Володимира Лиса

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
84
Мова: 
Українська
Ціна: 
2900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Діалектизми як засіб художньої переконливості та етнографічної достовірності 
1.1 Діалектні групи та говори української мови
1.2 Функціональне навантаження діалектизмів в українських художніх текстах 
2. Особливості різних груп діалектизмів у романах Володимира Лиса
2.1. Фонетичні діалектизми 
2.2. Лексичні діалектизми
2.3. Граматичні діалектизми
3. Семантичні групи діалектної лексики як засіб відтворення місцевого колориту (за романами Володимира Лиса)
3.1. Назви предметів побуту, одягу, взуття, їжі, місяців
3.2. Назви осіб, комах, звірів, птахів та рослин 
3.3. Назви дій, ознак, властивостей, експресивних оцінок
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
А. Словник діалектизмів у романах Володимира Лиса: «Століття Якова», «Соло для Соломії», «Іван і Чорна Пантера», «Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї»
Б. Словник діалектних назв місяців у романі «Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї»

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Народ безперервно творить свою мову. Залежно від його історії народна мова може мати більш або менш виявлені місцеві відмінності. Мова народу з розвитком його культури набуває особливого вияву - літературної мови. Виникнувши на основі народної мови, літературна мова весь час живиться джерелами народних говорів. Ось чому глибоке знання народної мови,- хоча б одного з її діалектів,- має виняткове значення і для творчого володіння літературною мовою.

Ніна Гуйванюк та Наталія Руснак у своїй статті «Діалектний текст як лінгвокогнітивна одиниця» зазначили: «Діалект – той складник національної мови, у якому чи не в первозданному вигляді збереглися психологічні та культурні особливості певного етнічного угрупування, в усій повноті виражається дух нації, що, власне, і є її самобутністю. Саме цим, напевне, можна пояснити  тенденцію в усьому світі до пошанування діалектів, і, відповідно, посилюється інтерес мовознавців до проблем, пов’язаних з діалектами» [8, с. 102].

Діалектизми (від грец. διάλεκτοζ -говір, наріччя) - це слова, вживання яких характеризується територіальною обмеженістю і більш-менш різко контрастує з прийнятими в літературній мові нормами. Наприклад: трепета- осика, блават - волошка (південно-західні говори); конопляник - горобець, клювак - дятел (північні говори); баклажан - помідор, калачики - кукурудза (південно-східні говори). Діалектизми виділяються на всіх рівнях мови - акцентуаційному, фонетичному, словотвірному, фразеологічному, лексичному та граматичному [43].

Діалект, або говір, існує як загальне поняття - вияв мови народу, а разом з тим і як часткове, окреме - вияв місцевих, специфічних рис. Найменш дрібною одиницею в діалектних виявах мови є говірки - мова окремого населеного пункту чи навіть окремої місцевості. Обидва поняття досить часто вживаються в синонімічному значенні, але інколи їх розділяють. Діалект відрізняється від говірки розміром охопленої ним території (говірка може бути поширеною в межах навіть одного села, а діалект може утворювати сукупність однорідних говірок). Різниця між діалектом та говіркою є і в характері спільності, яка пов'язує людей, що знаходяться в постійному й безпосередньому мовному контакті (говірка пов'язана лише з поняттям території). Діалекти певної місцевості, що мають спільні специфічні риси і свої особливості формування, становлять собою теж своєрідний діалектний вияв мови народу й називаються діалектною групою, або наріччям [17, с. 9].

І. Г. Матвіяс у праці «Засади української діалектології» наголошує, що межі між територіальними діалектними одиницями, як правило, не визначаються абсолютно точно. Так, немає загальновстановленого чіткого критерію, за яким говірки відмежовуються одна від одної. Інколи важко встановити, де закінчується одна говірка і починається інша. Зрештою, дослідження народних говорів виразного розмежування говірок і не вимагає; для наукового аналізу діалектної мови потрібнішим стає виділення говорів і наріч [31, с. 8].

Термін українська діалектна мова (на позначення сукупності всіх територіальних говорів української мови) цілком правомірний. І. Г. Матвіяс у тій же статті пише: «Українська діалектна мова складається не тільки із суми особливостей різних говірок, говорів і наріч, але й із великої кількості загальноукраїнських мовних рис, спільних для всіх говірок, говорів і наріч і для літературної мови, і це дає підстави для існування поняття і відповідного терміна «діалектна мова» [31, с. 6].

Літературна мова завжди виростає на основі розмовної певних центрів чи місцевостей, вбираючи в себе елементи й інших діалектів (зокрема лексичні). Найбільше ж вбирає в себе діалектні елементи мова художньої літератури. Літературна мова, якого б ступеня вона не досягала, весь час живиться розмовною мовою переважно одного якогось центру (чи центрів) або певної місцевості. У цьому виявляється її сила і новизна [17, с. 15].

Темою нашого дослідження є особливості використання діалектизмів у романах сучасного українського письменника Володимира Лиса. 

Актуальність теми дослідження зумовлена потребою проаналізувати функціонування діалектизмів у літературній мові та їх стилетворчу роль у романах Володимира Лиса.

Мета роботи – дослідити особливості діалектизмів у творах сучасного українського письменника Володимира Лиса.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

 • скарткувати досліджений матеріал;
 • провести класифікацію діалектизмів;
 • показати їх різновиди;
 • визначити лексичні групи діалектизмів;
 • з’ясувати роль діалектизмів у романах.

Об’єктом дослідження є романи Володимира Лиса «Століття Якова», «Соло для Соломії», «Іван та Чорна пантера», «Із сонцем за плечима».

Предмет дослідження – діалектний склад романів письменника сучасної української літератури Володимира Лиса «Століття Якова», «Соло для Соломії», «Іван та Чорна пантера», «Із сонцем за плечима».

Джерело дослідження – роман Володимира Лиса: «Століття Якова»  (Лис В. С. Століття Якова [текст] / передм. О. Забужко; внутр.. оформл. Т. Коровіної. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2011 – 240 с.), «Соло для Соломії» (Лис В. С. Соло для Соломії : роман / Володимир Лис; передм. Т. Прохаська. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013 – 368 с.), «Іван і Чорна Пантера» (Лис В. С. Іван і Чорна Пантера / Володимир Савович Лис. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2012. – 320 с.),  «Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї» (Лис В. С. І сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї / Володимир Лис; худож. А. Печенізький, Г. Печенізька, Ю. Печенізька. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014 – 240 с. : іл..)

Володимир Лис – журналіст, прозаїк і драматург. З мовознавчого кута зору прозовий доробок письменника цікавий вживанням справжнього західнополіського діалекту, який і досі активно вживають на території  Західного Полісся. Дослідження індивідуального лексикону Володимира Лиса дало можливість визначити у ньому велику кількість діалектизмів, але їх часте використання не є недоліком романів, а навпаки – передають точність і багатство волинської говірки, а отже й роблять характери персонажів яскравими й неповторними. Мова творів Володимира Лиса не є штучно «олітературнена» або ж, навпаки, якось ненатурально «осучаснена», а, так би мовити, природна – така, що не викликає відторгнення. «Для мене мова - це не тільки мій робочий інструмент, а наче ніжний паросток, дитя, яке треба ростити й оберігати. Вважаю, що діалекти - це своєрідні, дуже важливі обереги української мови. Доки вони живуть, доти мова живе, розвивається й збагачується», – зазначає   сам Володимир Лис [47]. І хоча перенасичення тексту діалектизмами може знизити його художньо-естетичну вартість, вживання волинської говірки у романах сучасного письменника є виправданим і доцільним, бо немає кращого способу передати особливості волинського краю та волинян, аніж через їх самобутню мову.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що мова творів сучасного українського письменника Володимира Лиса, а саме використання діалектизмів, є недослідженою, оскільки романи побачили світ недавно.

Практичну цінність роботи визначає те, що зібраний і проаналізований матеріал може бути використаний у процесі створення узагальнювальних праць та навчальних підручників з української діалектології, для підготовки відповідних курсів вищої школи чи їх розділів, під час читання спецкурсів і спецсемінарів, присвячених взаємодії української літературної мови і говорів. Результати дослідження можуть бути використані в лексикографічній практиці, зокрема при укладанні словника діалектизмів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аркушин Г. Народна лексика Західного Полісся: монографія / Григорій Львович Аркушин. - Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - 236 с.
 2. Аркушин Г. Словник західнополіських говірок: У 2 т. / Григорій Аркушин. - Луцьк: Вежа, 2000. - Т. 1-2.
 3. Бевзенко С. П. Укр. діалектологія. / С. Бевзенко. - К., 1980; АУМ, т. 1-2. К., 1984-88.
 4. Ващенко В. С. Паралельно-варіантні утворення діалектного походження як засіб збагачення літературної мови / В. С. Ващенко // Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів. Тези доповідей та повідомлень. К.: Наукова думка, 1972. - С. 12-14.
 5. Воронич Г. В. Західнополіський говір. Енциклопедія «Українська мова» / Г. В. Воронич. - Київ, 2000.
 6. Гриценко П. Ю. Діалектизм / П. Ю. Грищенко // Енциклопедія «Українська мова». Видання друге, виправлене і доповнене. - К., 2004. - С. 146.
 7. Гриценко П. Ю. Діалектологія // Українська мова: Енциклопедія / П. Ю. Грищенко. - К.: Українська енциклопедія, 2000. - С. 138-139.
 8. Гуйванюк Н., Руснак Н. Діалектний текст як лінгво-когнітивна одиниця / Н. Гуйванюк, Н. Руснак // Українська мова. - 2003. - № 2 (7) - С. 102-107.
 9. Гуцульщина. Лінгвістичні етюди / АН України. Ін-т суспільних наук; Редкол.: Я. Закревська (відп. Ред.) та ін. - К.: Наук. Думка, 1991. - 308 с.
 10. Ґрещук В. Пiвденно-захiднi дiалекти в українськiй художнiй мовi. Нарис [Текст] / Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. - Iвано-Франкiвськ: Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2010. - 309 с.
 11. Ґрещук В.В. Семантика гуцульського діалектного слова в словнику «Лексика гуцульського говору в українській художній мові» / В.В. Ґрещук // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Мовознавство. - Вип. 21-22, - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. - С. 25-28.
 12. Дзендзелівський Й. О. Практичний словник семант. діалектизмів / Й. О. Дзендзелівський. - Закарпаття. Ужгород, 1958.
 13. Етимологічний словник української мови : у семи томах / За ред.
 14. О.С. Мельничука. - Т. 1. - К.: Наукова думка, 1982. - 631 с. 
 15. Єрмоленко С. Я. Сучасна літературна мова і діалекти / С. Я. Єрмоленко // Рідне слово. Вип. 6. - К.: Наукова думка, 1972. - С. 14-15.
 16. Жилко Ф.Т. Говори української мови / Ф. Т. Жилко. - К.: Радянська школа., 1958. - 171 с.
 17. Жилко Ф. Нариси з діалектології української мови / Ф. Жилко. - К.: Радянська школа, 1961.
 18. Жовтобрюх М. А. Проблеми взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів / М. А. Жовтобрюх // Мовознавство. - 1973. - № 1. - С. 3-15.
 19.  Залеський А. М. Діалектне розмаїття української мови / А. М. Залеський // Культура слова. Вип. 38. - К.: Наукова думка, 1990.
 20. Зеленько А. С. Про деякі функції діалектизмів у мові художньої літератури / А. С. Зеленько // Культура слова. - Вип.22. - К.: Наукова думка, 1982. - С. 39.
 21. Козачук Г. О. Діалектизми в сучасній прозі / Г. О. Козачук // Рідне слово. - Вип. 5. - К.: Наукова думка, 1971. - С. 52.
 22. Коваленко Б. Комплексне дослідження використання діалектів у мові української художньої літератури / Б. Коваленко // Українська мова. - 2011. - № 1. - С. 125-129.
 23. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. - К.: Вища школа, 1987. - 345 с.
 24. Кобилянський Б. В. Діалект і літературна мова / Б. В. Кобилянський. - К.:Радянська школа, 1960. - 243 с.
 25. Корзонюк М.М. Матеріали до словника західноволинських говірок / М.М. Корзонюк // Українська діалектна лексика : збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 1987. - С. 62-267.
 26. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990. - 302 с.
 27. Лис В. С. Іван і Чорна Пантера / Володимир Савович Лис. - Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2012. - 320 с.
 28. Лис В. С. Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї / Володимир Лис; худож. А. Печенізький, Г. Печенізька, Ю. Печенізька. - Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014. - 240 с.
 29. Лис В. С. Соло для Соломії : роман / Володимир Лис; передм. Т. Прохаська. - Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2013. - 368 с.
 30. Лис В. С. Століття Якова [текст] / передм. О. Забужко; внутр.. оформл. Т. Коровіної. - Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2011. - 240 с.
 31. Лисенко П. Словник поліських говорів / П. Лисенко. - К.: Наукова думка, 1974. – 260 с.
 32. Матвіяс І. Г. Засади української діалектології / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. - 2000. - № 1. - С. 3-9.
 33.  Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів. Тези доповідей та повідомлень. - К.: Наукова думка, 1972. - С. 132.
 34. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О. Д. Пономарів. - К: Знання, 1993. - 248 с.
 35. Рецептивні моделі творчості Івана Франка. Збірник наукових праць на пошану професора Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття. / За ред. проф. М. П. Ткачука. - Тернопіль: ТНПУ, 2007. - 395 с.
 36. Рильський М. Як парость виноградної лози / Максим Рильський. - К.: Наукова думка, 1973. - С. 71.
 37. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. - Полтава, 2006. - С. 126.
 38. Спанатій Л. С. Діалектизми та їх місце в мовному і метамовному дискурсі (на матеріалі роману «Століття Якова» В. Лиса) / Л. С. Спанатій // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2013. - Т. 219, Вип. 207. - С. 109-112.
 39. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. акад. І. К. Білодіда. - К., 1973. - 438 с.
 40. Тищенко Т., Зелінська О. Виражальний потенціал діалектної лексики у творах М. Матіос / Тетяна Тищенко, Олена Зелінська. - Видавництво Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, 2012.
 41. Українська мова: Енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія, 2000. - 750 с.
 42. Цимбал Н. Аспекти дослідження мотивації діалектного слова. Studia Metodologica: альманах: уклад.: Панцьо, Свистун / Н. Цимбал. - Тернопіль, 2009. - С. 92-96.
 43. Яворський А. Ю. Волинсько-поліська говірка в романі Володимира Лиса «Іван і Чорна Пантера» / А. Ю. Яворський // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки : зб. наук. пр. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. - Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - Кн. 1. - С. 268-272.
11548
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).