Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Лінгвокогнітивні особливості текстової ситуації «злочин-відповідальність» у різних функціональних стилях сучасної англійської мови

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. Мечнікова
 
БАРБА Людмила Валеріївна
 
Лінгвокогнітивні особливості текстової ситуації «злочин-відповідальність» у різних функціональних стилях сучасної англійської мови
 
УДК 802. 0. 561
 
Спеціальність 10. 02. 04 - германські мови
 
Автореферат
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Одеса-1999
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському державному лінгвістичному університеті.
Науковий керівник: Доктор івлологічних наук, професор Воробйова Ольга Петрівна, Київський державний лінгвістичний університет, завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови
Офіційні опоненти: Кухаренко Валерія Андріївна, доктор філологічних наук, професор по кафедрі лексикології та стилістики англійської мови, Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, професор кафедри лексикології та стилістики англійської мови, Чугу Світлана Дмитрівна, кандидат філологічних, доцент по кафедрі англійської мови, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, декан факультету іноземних мов.
 
Реферована дисертація присвячена дослідженню лінгвокогнітивних особливостей текстових ситуацій злочин-відповідальність, які вичленовуються у різних за стилем сучасних англомовних текстах – юридичних, газетно-публіцистичних та художніх. 
Під текстовою ситуацією у роботі розуміється тематично поєднаний змістовий компонент тексту, який репрезентує певну концептуальну ситуацію, тобто відбиток структурованого знання про відповідний фрагмент дійсності, через комплекс мовних засобів, зосереджених у композиційно та структурно цілісному фрагменті тексту або розсереджених по текстовій тканині (О.П. Воробйова). 
Аналіз текстів, зокрема художніх, з погляду ситуаційного ракурсу їхнього членування вже був предметом лінгвістичного дослідження (С.Д. Чугу, В.Я. Шабес). Але до цього часу моделювання та опис тих чи інших текстових ситуацій не виходили на рівень текстової репрезентації знань і не враховували стильові розбіжності, що впливають на їхню реалізацію. 
Актуальність проведеного дослідження визначається тим, що воно виконано на теренах новітньої лінгвокогнітивної парадигми, яка дозволяє поглибити семантичний опис різних типів тексту як вербального об'єкту за рахунок використання більш глибинного, концептуального аналізу його складових і, у такий спосіб, розкрити нові, додаткові аспекти формування тексту та уточнити специфіку побудови його різних типів. Актуальним видається і самий об’єкт дослідження – текстова ситуація злочин-відповідальність, яка опосередковано віддзеркалює таке суспільне явище, як злочинність, зокрема в одному з її сучасних проявів – організована злочинність. 
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в межах колективної наукової теми “Стилістика та лінгвістика тексту у синхронії та діахронії” та держбюджетної теми “Типологія та функціонування мовних одиниць фонетичної, граматичної та лексичної системи сучасних германських та романських мов: когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти” (затверджена радою КДЛУ, протокол № 5 від 27 січня 1997 року), що розробляються кафедрою лексикології та стилістики англійської мови Київського державного лінгвістичного університету. 
Предметом вивчення в дисертації є ті концептуальні, семантичні та структурні особливості текстової ситуації злочин-відповідальність, які пов’язані з варіюванням мовних способів та засобів втілення знання про відповідний фрагмент дійсності – варіюванням, що визначається насамперед фукціонально-стильовими характеристиками порівнюваних текстів. 
Гіпотеза, яку було покладено в основу дослідження, зводиться до того, що будь-яка текстова ситуація є відбитком структурованого знання про певний фрагмент дійсності і з боку семантики може бути змодельована в термінах предметно-подійового фрейму (сценарію) як одного з форматів репрезентації знань. Повнота представленості того чи іншого вузла фрейму і характер взаємозв’язку між ними у значній мірі залежать від композиційно-стилістичних особливостей та канонів текстопобудови, специфічних для конкретного функціонального стилю. 
 Необхідність перевірки гіпотези, що була сформульована, визначила мету дослідження, якою є встановлення характерних особливостей мовної реалізації текстової ситуації злочин-відповідальність та визначення напрямків її варіювання в сучасних англомовних текстах різних функціональних стилів. 
Конкретними завданнями, які випливають із зазначеної мети, були: 
перегляд можливих способів та напрямків ситуаційного членування тексту з огляду на когнітивний ракурс опису його семантики; 
визначення основних вузлів фреймової структури текстової ситуації злочин-відповідальність та опис їхнього типового семантичного наповнення; 
встановлення основних чинників варіювання текстових ситуацій з більш детальним розглядом фактору функціонального стилю; 
зіставний аналіз семантичних особливостей та мовних засобів реалізації текстової ситуації злочин-відповідальність у сучасних англомовних юридичних, газетно-публіцистичних та художніх текстах. 
Матеріалом дослідження послугували 398 текстових ситуацій, поєднаних тематикою опису проявів організованої злочинності, переважно у Сполучених Штатах Америки, які було вилучено з англомовних текстів зазначених вище стилів (відповідно, 183 текстових ситуацій з Федерального кодексу США, юридичних статей та посібників, 124 текстових ситуацій з газети “Moscow News” за 1995-1996 рік та 91 текстову ситуацію з чотирьох детективних романів сучасних американських письменників). 
Під час проведення дослідження використовувались методи концептуального моделювання (зокрема методики фреймового і прототипового аналізу) та зіставного контекстуально-інтерпретаційного аналізу, які підкріплювались кількісними підрахунками мовних даних. 
Новизна проведеного дослідження полягає в тому, що у дисертації вперше було поставлено питання про взаємозв’язок між характером репрезентації знань у тексті та функціонально-стильовими параметрами останнього. Новим є також і застосування комплексного фреймового аналізу для моделювання тих ділянок текстової семантики, які мають ключове значення для текстів з певної тематики. Це дозволило дійти нових висновків щодо особливостей семантичної побудови різних типів тексту, а також відносно мовних засобів, які відбивають специфіку цієї побудови. Елемент новизни притаманний також і самому трактуванню поняття “текстова ситуація”, виведенню базових параметрів текстової ситуації злочин-відповідальність та встановленню
Фото Капча